Kamerový systém

podmínky pro instalaci kamerového systému • ochrana osobních údajů • souhlas s instalací kamerového systému • informační povinnost

Kde je možné kamerový systém instalovat?

Na počátku roku 2016 bylo zveřejněno Stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ohledně kamerových systémů a ochrany osobních údajů, které upravovalo podmínky, za kterých je možné kamerový systém se záznamem v domě instalovat. Za splnění ve stanovisku uvedených pravidel lze instalovat kamerový systém v prostorách vstupních dveří, u dopisních schránek, v prostorách vedoucích k výtahu, ke schodištím, na schodištích, opláštění budov ad., pokud to vede k ochraně majetku, zdraví, nebo řeší problém s vandalismem.

Kamerové systémy v žádném případě nesmějí snímat vstupy do bytů.

Souhlas s instalací kamerového systému se záznamem

U obyvatel domu je nutné splnit informační povinnost (vyplývá především z § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů), například prostřednictvím schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek a následným vyvěšením nebo rozesláním informace o zpracování všem obyvatelům domu, a to ještě před zahájením zpracování.

„Souhlas většiny“, tj. usnesení společenství vlastníků jednotek či družstva k realizaci kamerového projektu, není kvalifikovaným souhlasem dotčených osob ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (jedná se však o faktor zdůvodňující potřebnost kamerového systému). Souhlas se zpracováním osobních údajů je upraven ve stanovisku Úřadu č. 2/2008.

Souhlas obyvatel domu není pro instalaci kamerového systému nezbytně nutný v případech, kdy je možné doložit, že v domě docházelo k rizikovým situacím a že byly učiněny všechny jiné dostupné kroky k zajištění bezpečnosti a zdraví bydlících. Tím je myšleno odpovídající zabezpečení vstupu do domu – například čipovým systémem, včetně zabezpečení dalších rizikových míst – například mřížemi na suteréních oknech a podobně. V tom případě není nutné o umístění těchto bezpečnostních kamerových systémů nechávat hlasovat. Statutárnímu orgánu BD, ale i družstva ÚOOÚ ale doporučuje si takový souhlas od obyvatel opatřit.

Předejdou tím řadě problémů a především budou mít doklad o tom, že obyvatele domu řádně informovali. V této souvislosti ÚOOÚ upozorňuje, že zákon o ochraně osobních údajů vyžaduje, aby bylo možné souhlas po celou dobu prokázat – proto je doporučován písemný souhlas.

Přístup k záznamům z bezpečnostních kamer

Je nutno určit úzký okruh osob, jež mají k zařízení přístup a jimž jediným jsou známa hesla, dále vymezit případy, kdy tyto osoby mohou k záznamům přistupovat (většinou jen případy podezření z konkrétní trestné činnosti či přestupku a škody na majetku) a stanovit kompetence a postup, jak s nimi mohou nakládat včetně způsobu a dokumentování předání části záznamu dalším osobám (orgánům činným v trestním řízení, obecní policii, pojišťovně). Všechny přístupy k záznamům a operace s kamerovými záznamy musí být evidovány („logovány“), aby bylo zřejmé, kdo, kdy a z jakého důvodu do záznamů nahlížel. Jakýkoliv svévolný přístup ke kamerovému systému a jeho záznamům (a manipulace s nimi) mimo stanovený bezpečnostní režim, bez důvodu prověření konkrétního incidentu, je deliktem podle zákona o ochraně osobních údajů pod pokutou až 5 mil. Kč.

Povinnost informace o monitorování prostoru

Provozovatel kamerového systému se záznamem je povinen oznámit svůj záměr tzpracovávání osobních údajů Úřadu postupem podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů. To musí proběhnout před spuštěním monitorování. Registraci je možno provést prostřednictvím formuláře, který je dostupný na stránkách uoou.cz. Chybějící registrace je sama o sobě důvodem pro udělení sankce.

Druhou povinností je grafická nebo slovní informace o monitorování prostoru, umístěná na viditelném místě tak, aby byl jakýkoliv příchozí o této skutečnosti informován.

Aktualizováno: 22. 10. 2016

iRádce

Jak můžeme zvýšit bezpečnost svého domu?

Chráněná úniková cesta

chráněná úniková cesta – jak ji poznáme • rozlišení chráněných únikových cest

Definice chráněné únikové cesty

Chráněná úniková cesta je trvale volný komunikační prostor vedoucí na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti vlivům požáru (zplodinám hoření, vysokým teplotám, studenému kouři) požárně dělícími konstrukcemi v souladu s předepsanými požadavky. Osoby vycházející na volné prostranství nesmí být ohroženy požárem či jeho důsledky.

Jaké podmínky musí splňovat chráněná úniková cesta

Chráněné únikové cesty jsou samostatným požárním úsekem, který lze snadno odvětrat a to buď přirozeně okny, průduchy případně jinými větracími otvory nebo nuceně za pomoci ventilátoru jakožto požárně bezpečnostního zařízení (PBZ).

V chráněných únikových cestách nesmí být žádné požární zatížení, kromě konstrukcí oken, dveří. (více ČSN 73 08 02)
Tyto cesty jsou samozřejmě bezpečnější.
Za trvale volný se považuje komunikační prostor, v němž není umístěn žádný materiál nebo zařízení bránící úniku osob.

Chráněné únikové cesty rozdělujeme do různých kategorií dle parametrů (požadavků) na bezpečnost.
Typ A
Typ B
Typ C

Více o podrobnostech naleznete v ČSN 73 08 02 Požární odolnost staveb – nevýrobní objekty.

Aktualizováno: 9. 1. 2017

Hlasování per rollam

co to je hlasování per rollam • kdy je možné hlasovat per rollam • podmínky pro hlasování per rollam

Per rollam = Rozhodnutí mimo zasedání

Nový občanský zákoník nově zavádí možnost usnesení vlastníků i mimo shromáždění, a to v písemné formě, tzv. způsobem per rollam. Základem rozhodování spoluvlastníků by i nadále mělo být zasedání shromáždění. Pokud se ale stane, že svolané shromáždění nebude usnášeníschopné, zákon nyní umožňuje rozhodování mimo shromáždění ve všech případech. Tento způsob se může týkat například i volby statutárního orgánu, změny stanov nebo větších stavebních úprav.

Návrh musí být učiněn v písemné formě a to do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno. Vlastníkům musí být dodány podklady pro rozhodnutí. Vlastník jednotky, který s návrhem souhlasí, se podepíše vlastní rukou na listinu obsahující plné znění návrhu usnesení.

V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy. Stanovy mohou zakotvit, že lze rozhodnout mimo zasedání ve všech věcech.

Ve kterých případech je hlasování per rollam vhodné?

V praxi se jedná o velmi oblíbený a užitečný nástroj, jak řešit situace, kdy se členové nejsou schopni sejít v dostatečném počtu, aby bylo shromáždění usnášeníschopné.

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Co musí zápis per rollam obsahovat?

Návrh na rozhodnutí mimo zasedání musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit.

K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

Aktualizováno: 29. 12. 2016

Kontakty

Změnastanov.cz

Domovní řád společenství vlastníků

Je domovní řád povinný? • co má obsahovat domovní řád • kdo je povinen se jím řídit • vzor domovního řádu • porušování domovního řádu • umístění domovního řádu

 • Žádný zákonný předpis nestanoví SVJ povinnost vydat domovní řád a záleží na jednotlivých SVJ, zda pravidla pro chování, provoz a využívání prostor v domě touto formou upraví.
 • Ke schválení domovního řádu tak postačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných vlastníků.
 • Domovní řád je jedním ze základních dokumentů, které upravují život ve společenství vlastníků jednotek. Společenství v něm upravuje především otázky užívání společných prostor a pravidla chování. Některá ustanovení, která odpovídají domovnímu řádu, musí být podle nového občanského zákoníku upravena i ve stanovách, ale to neznamená, že by domovní řády ztrácely smysl. Ve stanovách je vhodné upravit nejdůležitější pravidla a jednotlivosti ponechat na domovním řádu.
 • Povinnost řídit se pravidly domovního řádu mají nejen vlastníci bytů, ale i jejich nájemci, podnájemci a návštěvy.
 • V domovním řádu je vhodné upravit především užívání společných částí co do dodržování nočního klidu, chování a venčení zvířat, požární ochrany, bezpečnosti domu (dovírání dveří atd.), použití klíčů ke společným prostorám, preventivní povinnosti ochrany společného majetku a podobná ustanovení.
 • V domovním řádu je rovněž možné upravit i postup při jeho porušení – tedy zda má výbor oprávnění udělit pokuty a jak má případně dodržování domovního řádu vymáhat.
 • Vzor domovního řádu vám může poskytnou váš správce majetku, s ním je také možné konzultovat případné úpravy.
 • Domovní řád by měl být umístěn ve vstupních prostorách domu.

Aktualizováno: 10. 3. 2017

KONTAKTY

SVJprávník.cz

Čipy pro otevírání vstupních dveří domu

elektronické čipové systémy – výhody • bezpečnost v bytovém domě

Elektronické čipy slouží ke vstupu do domu. Nejčastěji má podobu podobu přívěsku ke klíčům, variant ale na trhu existuje celá řada.

Budete-li mít dveře na čip, je otevírání dveří velmi jednoduché. Čip stačí přiložit na označené místo a pouhým zatlačením na dveře je otevřete. Po uzavření se dveře vždy samy automaticky uzamknou pomocí elektromechanických zámků.

Ve srovnání s klíči odpadají u dveří na čip problémy s nutností výměn poškozených zámkových vložek a dodatečné výrobě klíčů.

Kromě vstupu do domu lze stejný čip naprogramovat tak, aby bylo možné jej využívat i pro otevírání dalších dveří, včetně výtahu. Pro každého vlastníka čipu lze velmi jednoduše nastavit jeho vlastní práva pro otevírání určitých dveří. Například lze omezit práva pouze na první vstupní dveře například pro poštovního doručovatele a podobně.

Čipy místo klíčů přinášejí i další výhody. Především víte, kolik a komu byly vydány. Při ztrátě či odcizení čipu lze snadno vyřadit tento čip z databáze a tím zabránit jeho dalšímu používání. Do systému lze kdykoliv přidávat další čipy. V případě výpadku elektřiny je čipový systém napájen z náhradního zdroje.

Ideální je instalovat čipový systém současně s výměnou vstupních dveří. Do řady dveří jej lze instalovat i dodatečně, vždy je ale dobré si možnost dodatečné instalace čipového systému ověřit u prodejce vstupních dveří.

Vchodové dveře na čip přispívají k vyšší bezpečnosti a snadnějšímu provozu v bytovém domě.

Hlavní přednosti čipového systému

 • Vyšší bezpečnost v domě díky přehledu nad počtem vydaných čipů
 • Snadné vyřazení ztraceného čipu ze systému a okamžité zablokování vstupu do domu tímto čipem
 • Snadnost otevírání dveří pro děti a seniory

Aktualizováno: 22. 10. 2016

Související

iRádce

​Zdanění odměn členů výboru společenství vlastníků

Stejně jako jiné příjmy, také odměny statutárních zástupců společenství vlastníků (dále jen SV) za výkon funkce podléhají zdanění a odvodům. Velmi časté jsou dotazy, ve kterých případech, jak a kolik je nutné odvádět. Téma je o to více aktuální s blížícím se obdobím podání daňového přiznání.