Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen Prohlášení) se vztahuje na všechny internetové stránky a domény provozované společností Media Advice, s. r. o. (dále jen Provozovatel). Provozovatel se zavazuje respektovat a chránit vaše soukromí, abyste použití internetových stránek www.okolobytu.cz (dále jen Server) vnímali jako bezpečné. Toto Prohlášení se zabývá osobně identifikovatelnými údaji (dále jen Osobní údaje) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, které mohou být prostřednictvím Serveru shromažďovány. Uvedené zásady se nevztahují na subjekty, které nejsou vlastněné nebo kontrolované Provozovatelem, ani na osoby, které nejsou zaměstnanci nebo spolupracovníky Provozovatele nebo nejsou pod jeho kontrolou. Věnujte prosím čas přečtení Podmínek užívání Serveru. Uživatelé mohou k Serveru přistupovat anonymně a bez uvedení jakéhokoli Osobního údaje (s výjimkou uvedenou v bodě 7). Občas, a to s cílem poskytnout relevantní, vyžádané informace týkající se produktů nebo služeb, po vás Provozovatel může Osobní údaje požadovat. Jako uživatel nebo registrovaný uživatel Serveru jste vždy oprávněni aktualizovat v případě změny své Osobní údaje nebo klást jakékoli otázky týkající se tohoto Prohlášení prostřednictvím e-mailu zaslaného na [email protected]. Provozovatel nebude prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat vaše Osobní údaje žádné třetí straně, s výjimkou případů popsaných v tomto Prohlášení. Provozovatel zachází se všemi osobními informacemi jako se soukromými podle svých nejlepších možností. Osobní údaje však mohou být zveřejněny za níže popsaných omezených podmínek, s čímž vyjadřujete souhlas tím, že své Osobní údaje Provozovateli poskytnete.

2. Shromažďování osobních dat

Informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Bez výslovného souhlasu uživatele nakládá Provozovatel s jeho Osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. K registraci účtu na Serveru je třeba pouze platná e-mailová adresa a uživatelské jméno, které si dosud nikdo nezvolil. Pokud nechcete, nejste povinni Provozovateli poskytovat jakékoli další informace. Pro účast na některých činnostech a využití některých služeb nabízených na Serveru ale můžete být požádáni o poskytnutí různého množství dalších Osobních informací. Provozovatel Serveru nemusí umožnit registraci osobám mladším třinácti let. Pro více informací kontaktujte prosím admina. Uvědomte si, že zvolené uživatelské jméno, poskytnutá e-mailová adresa a jakékoli další informace, které na Serveru zadáte, vás mohou učinit osobně identifikovatelnými a mohou být na Serveru v určitých případech zobrazeny, a to úmyslně (v závislosti na rozhodnutích, která činíte v průběhu registračního procesu, nebo v závislosti na konfiguraci Serveru) nebo neúmyslně (v důsledku úspěšného násilného vniknutí třetí strany). Provozovatel může během vaší návštěvy Serveru automaticky obdržet také obecné informace, a to prostřednictvím automatických nástrojů pro sběr dat, které mohou zahrnovat web beacons, cookies, vložené internetové odkazy a jiné běžně používané nástroje pro sběr informací. Tyto nástroje získávají určité standardní informace, jako je typ a jazyk vašeho prohlížeče, doba přístupu a adresa internetových stránek, ze kterých jste na Server přišli, a ty nám váš prohlížeč poté odešle. Mohou být shromažďovány také informace o vaší IP adrese a vašem chování na Serveru (tedy o zobrazených stránkách, odkazech, na které kliknete, a dalších akcích provedených v souvislosti se Serverem). Některé z těchto automatických nástrojů pro shromažďování dat mohou být využity také v souvislosti s některými e-maily odeslanými Provozovatelem, proto mohou být informace pomocí těchto nástrojů získávány při otevření takového e-mailu nebo kliknutím na odkaz obsažený v takovém e-mailu.

3. Použití osobních údajů

Vaše Osobní údaje mohou být využity ke zlepšení použitelnosti Serveru, k jeho přizpůsobení, aby lépe splňoval individuální potřeby, k odpovědi na konkrétní žádosti o informace a k zasílání propagačních materiálů o nových produktech nebo službách, které by vás mohly zajímat. Trvale se snažíme, aby se předešlo zpřístupnění vašich údajů třetí straně, kromě případů, (i) kdy je v tomto Prohlášení stanoveno jinak, (ii) kdy k tomu poskytnete svůj souhlas, (iii) kdy služby poskytované Serverem vyžadují interakci se třetí stranou, nebo jsou poskytovány třetí stranou, (iv) kdy je to požadováno na základě soudního řízení nebo výkonu práva, (v) kdy je zjištěno, že vaše používání Serveru porušuje nařízení Provozovatele, Podmínky užívání nebo jiné relevantní pokyny, nebo pokud to Provozovatel považuje za nezbytně nutné kvůli ochraně svých zákonných práv anebo majetku, nebo (vi) pokud tento web zakoupí třetí strana, která bude moci data dále využívat stejným způsobem, jako je uvedeno v tomto Prohlášení. V případě, že se rozhodnete použít odkazy uveřejněné na Serveru k návštěvě jiných internetových stránek, měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na těchto stránkách. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat v nepravidelných intervalech registrovaným uživatelům Serveru e-mailové zprávy týkající se novinek o Serveru, technických nebo administrativních záležitostí, právních oznámení, reklamních nabídek nebo jiných důležitých informací, které budou shledány přínosnými nebo důležitými pro to, abyste byli schopni Server a jím poskytované služby nadále řádně užívat. Provozovatel záměrně neposílá nevyžádané e-maily nikomu, kdo ho požádal, aby Provozovatelem kontaktován nebyl.

4. Úprava nebo zrušení vašeho uživatelského účtu

Možnost upravovat informace uložené při registraci svého uživatelského účtu máte prostřednictvím nastavení svého uživatelského účtu. O zrušení uživatelského účtu můžete požádat admina. Obsah nebo jiná data, která jste mohli poskytnout a nejsou uložena jako součást vašeho uživatelského účtu, jako jsou publikované příspěvky nebo články, mohou na Serveru nadále zůstat podle uvážení Provozovatele, a to i poté, co bude váš uživatelský účet zrušen. Pro více informací si přečtěte Podmínky užívání Serveru. Poskytnete-li nám své Osobní údaje prostřednictvím formuláře na tomto Serveru, máte možnost se přihlásit k odběru zpráv od Provozovatele. Pokud se přihlásíte a kdykoli své rozhodnutí změníte, můžete Provozovateli sdělit, že si nepřejete dostávat tyto zprávy, a to tak, že zašlete e-mail na adresu [email protected], nebo tím, že se budete přesně řídit pokyny pro odhlášení ve spodní části každého e-mailu, který obdržíte.

5. Sdílení dat

Provozovatel sdílí informace neosobního charakteru, z nichž nelze identifikovat jednotlivce a které se netýkají fyzických osob, v souhrnné podobě se třetími stranami, jako jsou partneři Provozovatele, pro obchodní účely. Provozovatel neposkytne Osobní údaje žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, kromě následujících velmi omezených okolností:

5.1 Partneři a zmocněnci

Provozovatel sdílí informace s důvěryhodnými subjekty, které mu poskytují konkrétní služby požadované uživateli Serveru, anebo spravují informace uložené na Serveru, například s poskytovateli služeb, kteří pomáhají spravovat, sledovat a zodpovídat dotazy uživatelů a žádosti o informace. Provozovatel může informace sdílet s autorizovanými prodejci a výrobci, kteří mohou být schopni poskytnout přímou odpověď na vaše konkrétní dotazy vznesené na fóru. Tyto třetí strany dále nepoužívají ani jinak nezveřejňují žádné informace, s výjimkou svých pověřených zástupců za účelem poskytování produktů či služeb, které jste si vyžádali, nebo správě aktivit jménem Provozovatele, nebo spoluúčasti na marketingových aktivitách Provozovatele. Každá společnost, se kterou Provozovatel sdílí Osobní údaje, podepisuje prohlášení o mlčenlivosti, obsahující požadavek uchovávat všechna získaná data v tajnosti.

5.2 Právní náležitosti a vyšetřování

Provozovatel zveřejní vaše Osobní údaje třetí straně, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud se Provozovatel v dobré víře domnívá, že je tato akce nezbytná (i) k souladu se zákonem nebo právním procesem, (ii) k ochraně práv a majetku Provozovatele nebo prevenci podvodů, (ii) k ochraně Provozovatele před zneužitím a nesprávným nebo neoprávněným využitím Serveru a jím poskytovaných služeb nebo (iv) k ochraně osobní bezpečnosti nebo majetku zaměstnanců Provozovatele, uživatelů nebo veřejnosti. To mimo jiné znamená, že pokud uvedete nesprávné nebo klamavé registrační informace nebo se pokusíte vydávat za někoho jiného, informace o vás – včetně IP adresy vašeho počítače – mohou být zpřístupněny třetí straně jako součást vyšetřování týkajícího se vašich aktivit.

6. Logování IP adresy

IP adresa je číslo přidělené vašemu počítači tehdy, když je připojen k Internetu. Servery, které jsou hostiteli Serveru, mohou váš počítač automaticky identifikovat na základě jeho IP adresy. Pokud Provozovatel v dobré víře zjistí, že jste Server použili k tomu, abyste ohrožovali, vyhrožovali, obtěžovali, zastrašovali nebo předstírali jinou osobu, vaše aktivity budou prošetřeny a vaše IP adresa může být v rámci tohoto vyšetřování sdělena orgánům činným v trestním řízení. Jakýkoli nepřátelský útok proti Serveru, pozměňování, mazání či přesouvání souborů nebo adresářů, mazání, výměna nebo změna obsahu dokumentů nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin a bude uplatněn postup podle bodu 5.2 Prohlášení.

7. Cookies

Cookie je malý soubor uložený na počítači uživatele obsahující osobně neidentifikovatelné údaje o uživateli. Na Serveru mohou být cookies využity pro zvýšení vašeho uživatelského pohodlí tak, že vás Server při vaší další návštěvě rozpozná. Cookies mohou sloužit také ke sběru informací o používání Serveru. Tyto údaje umožňují Provozovateli zlepšovat obsah Serveru a optimalizovat zveřejňování informací na základě vykázaných oblastí vašeho zájmu. Na Serveru mohou být zobrazeny reklamy, které mohou na vašem počítači ukládat cookies a přistupovat k nim. Tyto cookies jsou předmětem ochrany osobních údajů zajišťované stranou, které reklama náleží. Strany, které reklamy provozují, však nemají přístup ke cookies umístěným na Serveru. Tyto strany obvykle používají osobně neidentifikovatelné nebo anonymní kódy k získání informací o vašich návštěvách tohoto Serveru. Pokud nám poskytnete svoji e-mailovou adresu nebo jiné Osobní údaje, nebudou cookies ve vašem prohlížeči spojovány s těmito daty. Pokud máte svůj prohlížeč nastavený tak, že cookies odmítá, můžete Server přesto používat. Svůj prohlížeč můžete nastavit také tak, aby vás před přijetím cookies varoval. Pokud tak učiníte, obdržíte upozornění pokaždé, když se Server bude snažit uložit cookie na váš pevný disk.

8. Související internetové stránky

Server obsahuje odkazy na jiné internetové stránky. Berte prosím na vědomí, že Provozovatel není odpovědný za způsob ochrany osobních údajů na těchto internetových stránkách. Doporučujeme uživatelům, aby si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na všech internetových stránkách, které navštěvují a které shromažďují Osobní údaje. Přestože Provozovatel internetové stránky, na které odkazuje, pečlivě vybírá, toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na informace shromažďované na vlastních serverech Provozovatele.

9. Prodej majetku

Provozovatel může převést své databáze, včetně Osobních údajů v nich obsažených, na třetí stranu, která získá všechna nebo téměř všechna aktiva či kapitál Provozovatele, ať už fúzí, akvizicí, reorganizací nebo jiným způsobem.

10. Zabezpečení

Provozovatel využívá standardní bezpečnostní postupy a procesy pro zabezpečení Osobních údajů uživatelů proti zneužití. Ke zpracování údajů mohou být využity nástroje a služby dalších společností. Provozovatel a partneři Provozovatele spravují vaše údaje náležitým způsobem tak, aby je chránili. V případech, kdy má některý partner Provozovatele přístup k citlivým osobním informacím nebo je spravuje, uzavírá Provozovatel dohody o utajení, aby bylo zajištěno soukromí těchto údajů. Interně je přístup ke všem osobně identifikovatelným informacím uživatelů a registrovaných uživatelů omezen na ty zaměstnance, kteří potřebují přístup k nim k plnění svých pracovních povinností. Kromě toho jsou zaměstnanci Provozovatele, kteří manipulují s uživatelskými informacemi, průběžně informováni o pokusech o narušování bezpečnosti a soukromí, pokud se vyskytnou. Server je umístěn na fyzicky zabezpečeném místě mimo sídlo Provozovatele. Kromě fyzického zabezpečení vašich informací zálohuje Provozovatel pravidelně své servery, aby se zabránilo ztrátě dat. Přestože cílem je chránit osobní informace uživatelů a registrovaných uživatelů, Provozovatel nemůže zajistit nebo zaručit bezpečnost kteréhokoli přenosu a své informace poskytujete na své vlastní riziko. Pokud máte dotazy týkající se těchto bezpečnostních postupů, pošlete e-mail na [email protected].

11. Přístup k osobním údajům

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, sdělte nám to, prosím, co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální data. V případě, že údaj zpracovávaný Provozovatelem neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu. Dále máte právo na informace o svých Osobních údajích, které Provozovatel sám nebo prostřednictvím svých partnerů zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

12. Práva subjektu údajů

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Provozovatele nebo některý z jeho partnerů provádí zpracování vašich Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Provozovatele nebo příslušného partnera o vysvětlení a dále můžete požadovat, aby Provozovatel nebo příslušný partner odstranil takto vzniklý stav. Zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci svých Osobních údajů. Bude-li vaše žádost shledána oprávněnou, Provozovatel nebo příslušný partner odstraní neprodleně závadný stav. V opačném případě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud by vám v důsledku zpracování Osobních údajů vznikla jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

13. Souhlas s Prohlášením o ochraně osobních údajů

Používáním Serveru vyjadřujete svůj souhlas s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů v platném znění v souladu s tímto odstavcem. Pokud nesouhlasíte s obsahem Prohlášení, nepoužívejte, prosím, Server a jím poskytované služby. Toto Prohlášení může být podle potřeby pozměňováno a Provozovatel si vyhrazuje právo tak činit. O všech podstatných změnách tohoto Prohlášení budete informováni buď prostřednictvím viditelně umístěného oznámení zveřejněného na Serveru, nebo zprávy zaslané na e-mailovou adresu, pokud jste ji Provozovateli poskytli. Pokud se Provozovatel kdykoliv rozhodne použít osobně identifikovatelné údaje jiným způsobem, než který byl stanoven v době jejich zaznamenání, bude uživatel prostřednictvím e-mailu požádán, aby k tomu udělil svůj souhlas. Budete mít možnost rozhodnout se, zda Provozovateli umožníte použít své Osobní údaje tímto odlišným způsobem. V případě, že od vás Provozovatel svolení nedostane, nepoužije vaše Osobní údaje jinak než v souladu s Prohlášením platném a účinném v době jejich zaznamenání.

Toto prohlášení je platné od 30. 3. 2011