Odpovědnost statutárního orgánu

povinnosti člena statutárního orgánu • péče řádného hospodáře • povinnost náhrady vzniklé škody

Odpovědnost statutárního orgánu

Povinností člena statutárního orgánu je především při právním jednání postupovat s péčí řádného hospodáře, tedy funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. S povinností chovat se při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře je pak spojena odpovědnost členů výboru za škodu způsobenou při výkonu jejich funkce. NOZ zakotvuje tzv. vyvratitelnou právní domněnku, že jedná nedbale, kdo není péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

 • Dle § 159 nového občanského zákoníku koná s péčí řádného hospodáře ten, kdo svoji funkci člena voleného orgánu vykonává s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
 • Pro účely obchodních korporací pak zákon o obchodních korporacích v § 51 uvádí, že pečlivě s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu právnické osoby. Byť § 51 ZOK upravuje postavení členů statutárních orgánů obchodních korporací (tedy např. členů představenstva akciové společnosti nebo jednatelů společností s ručením omezeným), jsem toho názoru, že definici pravidla tzv. podnikatelského úsudku, tedy jednat informovaně a v obhajitelném zájmu právnické osoby, je možno v podstatě aplikovat i na členy výborů SVJ.
 • V § 159 NOZ je zaktovena tzv. vyvratitelná právní domněnka, že jedná nedbale, kdo není péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Součástí péče řádného hospodáře je tedy i schopnost rozpoznat, které činnosti již není člen voleného orgánu schopen vykonávat, či které potřebné znalosti a dovednosti nemá. Pokud z toho nevyvodí důsledky, tedy takovou funkci člena voleného orgánu přijme, resp. v ní setrvává, zakládá ustanovení § 159 odst. 1 vyvratitelnou právní domněnku, podle které takový člen voleného orgánu právnické osoby jedná nedbale.
 • Pokud tedy člen voleného orgánu způsobil právnické osobě při výkonu funkce škodu, přičemž nebyl schopen tuto funkci vykonávat, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, má se za to, že jednal v rozporu s péčí řádného hospodáře. Nebude- li tato domněnka tímto členem voleného orgánu vyvrácena, bude takový člen voleného orgánu povinen nahradit vzniklou škodu (samozřejmě budou-li splněny ostatní podmínky odpovědnosti).
 • Členové výboru jsou samozřejmě odpovědní za své jednání po celou dobu jejich členství ve výboru.
Čtěte také:  COVID-19 vyvolává u SVJ zájem o hlasování per rollam

Péče řádného hospodáře

 1. Znamená, že výkon funkce člena statutárního orgánu, musí být vykonáván řádně, což je podmíněno splněním dvou hlavních faktorů a to:
  a) s nezbytnou loajalitou (pod kterou je také možné zahrnout např. povinnost mlčenlivosti, střet zájmů aj.)
  b) s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
 2. Nový občanský zákoník ukládá povinnost členovi jakéhokoliv voleného orgánu vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Funkci tedy musí vykonávat s loajalitou, pečlivostí a potřebnými znalostmi.
 3. Jedná-li člen voleného orgánu v souladu s pravidlem podnikatelského úsudku, tedy loajálně, v obhajitelném zájmu obchodní korporace a informovaně, nemůže být postižen za porušení péče řádného hospodáře, a to ani v případě, že jeho jednání nevede k prospěchu společenství. Člen voleného orgánu nenese odpovědnost za výsledek.

Podnikatelský úsudek

 1. ZOK zavedl pojem tzv. podnikatelského úsudku (§ 51 a násl.). Tím je míněna povinnost jednat za obchodní korporaci loajálně, pečlivě a informovaně. Pokud člen statutárního orgánu neučiní vše potřebné k odvrácení úpadku družstva, může ho soud dokonce učinit ručitelem za dluhy družstva

Aktualizováno: 4. 12. 2016

Log in with your credentials

Forgot your details?