Hlasování per rollam

co to je hlasování per rollam • kdy je možné hlasovat per rollam • podmínky pro hlasování per rollam

Per rollam = Rozhodnutí mimo zasedání

Nový občanský zákoník nově zavádí možnost usnesení vlastníků i mimo shromáždění, a to v písemné formě, tzv. způsobem per rollam. Základem rozhodování spoluvlastníků by i nadále mělo být zasedání shromáždění. Pokud se ale stane, že svolané shromáždění nebude usnášeníschopné, zákon nyní umožňuje rozhodování mimo shromáždění ve všech případech. Tento způsob se může týkat například i volby statutárního orgánu, změny stanov nebo větších stavebních úprav.

Návrh musí být učiněn v písemné formě a to do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno. Vlastníkům musí být dodány podklady pro rozhodnutí. Vlastník jednotky, který s návrhem souhlasí, se podepíše vlastní rukou na listinu obsahující plné znění návrhu usnesení.

V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy. Stanovy mohou zakotvit, že lze rozhodnout mimo zasedání ve všech věcech.

Ve kterých případech je hlasování per rollam vhodné?

V praxi se jedná o velmi oblíbený a užitečný nástroj, jak řešit situace, kdy se členové nejsou schopni sejít v dostatečném počtu, aby bylo shromáždění usnášeníschopné.

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Co musí zápis per rollam obsahovat?

Návrh na rozhodnutí mimo zasedání musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit.

K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

Aktualizováno: 29. 12. 2016

Kontakty

Změnastanov.cz

1 komentář u „Hlasování per rollam“

Komentáře nejsou povoleny.