Kontrolní komise v SVJ

jaká jsou práva a povinnosti kontrolní komise • revizor SVJ • volba kontrolní komise • Musí být kontrolní komise zřízena? • délka funkčního období kontrolní komise

Jaká jsou práva a povinnosti kontrolní komise

Kontrolní komise je fakultativním kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od výboru nebo předsedy společenství potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.

Podmínkou členství je pouze plná svéprávnost a bezúhonnost, stanovy společenství však mohou vymezit další podmínky způsobilosti.

Revizor SVJ

Kontrolní funkci může vykonávat i jednotlivec – revizor SVJ. Opět se jedná se o fakultativní kontrolní orgán společenství. Revizor musí mít jasně stanovené kompetence ve stanovách a musí být zapsán do veřejného rejstříku.Pravomoci kontrolního orgánu (revizora), jeho práva a povinnosti, náplň činnosti, počet členů, a způsob obsazování funkcí v tomto orgánu by měly určovat jednoznačně stanovy.

Volba kontrolní komise

Kontrolní komise může, nebo nemusí být zřízena. Pokud je však zřízena, musí být ve stanovách jasně určena její pravomoc a působnost.

Kontrolní komisi volí shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor. Ze svých členů volí kontrolní komise svého předsedu, který svolává a řídí jednání této komise.

Délka funkčního období

Délka funkčního období členů kontrolní komise není stanovena. Lze ji v podstatě tedy určit jakkoliv, nicméně platí, že pokud není určena, je délka funkčního období pětiletá.

Aktualizováno: 29. 12. 2016

Kontakty

Změnastanov.cz

Log in with your credentials

Forgot your details?