Obchodní podmínky

obchodní společnosti Media Advice s.r.o., se sídlem Osadní 324/12a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 24316687, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96016 pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu na webové stránce umístěné na internetové adrese www.okolobytu.cz.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Media Advice s.r.o., se sídlem Osadní 324/12a, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 24316687, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196016 (dále jen „prodávající“ nebo „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím/poskytovatelem a druhou smluvní stranou (dále jen „kupující“ nebo „uživatel“ nebo „spotřebitel“) (společně též jako „smluvní strany“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího/poskytovatele. Internetový obchod je prodávajícím/poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese knihovnabd.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Pro účely obchodních podmínek se rozumí

 • zbožím výhradně knihy v papírové podobě;
 • službou zpoplatněné zpřístupnění elektronické knihy poskytovatelem uživateli pro jeho osobní potřebu za podmínek stanovených v obchodních podmínkách;
 • poskytnutím služby zpřístupnění e-knihy v uživatelském účtu uživatele ve formátu Adobe PDF;
 • e-knihou (elektronickou knihou) zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru ve formátu Adobe PDF;
 • kupujícím může být jak osoba fyzická, tak právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání;
 • uživatelem může být jak osoba fyzická, tak právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání;
 • spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  • Uživatel bere výslovně na vědomí, že:
 • e-knihy jsou chráněny autorským zákonem, zabezpečeny proti kopírování a šíření, a zavazuje se, že knihy nebude měnit, rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, nezneužije je a nebude je poskytovat třetím osobám, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit ochranu poskytovaných e-knih anebo spojovat s jinou e-knihou. Uživatel je zodpovědný za škodu, která takovýmto jeho jednáním může poskytovateli či třetí osobě vzniknout.
 • není oprávněn e-knihy překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní a dále není oprávněn e-knihy užívat komerčním způsobem. E-knihy není možné tisknout!
 • mu uhrazením ceny za poskytnutí služby nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log apod.
 • e-knihy lze číst jen na některých technických zařízeních, a to na těch, které mají nezbytné softwarové vybavení pro využívání služeb poskytovatele. Technické zařízení musí být dostatečně technicky způsobilé.
 • jestliže uživatel nemá nezbytné softwarové vybavení, poskytovatel neodpovídá za nemožnost poskytnutí služby (e-knihy).
  • Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. Kupní smlouva, smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající/poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. uživatelský účet
  • Na základě registrace kupujícího/uživatele provedené na webové stránce může kupující/uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní – uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující/uživatel provádět objednávání zboží nebo služeb (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu neumožňuje kupujícímu/uživateli provádět objednávání zboží nebo služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo služeb je kupující/uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující/uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím/uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží nebo služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující/uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Kupující/uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající/poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující/uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující/uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující/uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího/poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. uzavření smlouvy
  • Při prodeji zboží (knih v papírové podobě) uzavírá prodávající s kupujícím kupní smlouvu.
  • Při poskytování služeb (e-knih) uzavírá poskytovat s uživatelem smlouvu o poskytování služeb.
  • Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající/poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a poskytovaných službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží nebo poskytnutím služby. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží nebo služeb vyplní kupující/uživatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží nebo službě (objednávané zboží nebo službu „vloží“ kupující/uživatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží nebo ceny za poskytnutí služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu/poskytovateli je kupujícímu/uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující/uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího/uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující/uživatel prodávajícímu/poskytovateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím/poskytovatelem považovány za správné. Prodávající/poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu/uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího/uživatele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím nebo smlouva o poskytování služeb mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím/poskytovatelem zasláno kupujícímu/uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího/uživatele a úhradou kupní ceny nebo ceny služby.
  • Kupující/uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé kupujícímu/uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující/uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. cena zboží A SLUŽEB a Platební podmínky
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy nebo cenu služeb dle smlouvy o poskytování služeb může kupující/uživatel uhradit prodávajícímu/poskytovateli následujícími způsoby:
 • prostřednictvím svého mobilního telefonu pomocí SMS platby či m-platby;
 • platební či kreditní kartou;
 • bankovním online převodem;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího/poskytovatele č. 107-6830710287/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího/poskytovatele“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate.
  • Prodávající/poskytovatel prohlašuje, že platební služby pro jednotlivé platební metody, zajišťuje pro prodávajícího/poskytovatele společnost ComGate Payments, a.s.,IČ: 279 24 505.
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • Společně s cenou za poskytnutí služby není uživatel povinen zaplatit poskytovateli žádné náklady na balení a poskytnutí služby.
  • Prodávající/poskytovatel nepožaduje od kupujícího/uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží nebo cenu za poskytnutí služby předem.
  • Kupní cena nebo cena za poskytnutí služby je splatná do 3 dnů od zaslání objednávky prodávajícímu/poskytovateli. Pokud tak učiněno nebude, může být objednávka stornována.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující/uživatel povinen uhradit kupní cenu zboží nebo cenu za poskytnutí služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího/uživatele uhradit kupní cenu nebo cenu za poskytnutí služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího/poskytovatele.
  • Prodávající/poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu nebo na základě smlouvy o poskytování služeb uživateli daňový doklad – fakturu. Prodávající/poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající/poskytovatel kupujícímu/uživateli po uhrazení ceny zboží nebo služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího/uživatele.
 1. odstoupení od kupní smlouvy SPOTŘEBITELEM
  • Kupující v postavení spotřebitele má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected].
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet, který kupující určí nebo na bankovní účet, ze kterého prodávající platbu přijal v případě, že kupující bankovní účet neurčí. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOTŘEBITELEM
  • Uživatel v postavení spotřebitele bere na vědomí, že
 • dle ustanovení § 1823 občanského zákoníku začne podnikatel s plněním své povinnosti dle smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě;
 • dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Uživatel odesláním objednávky poskytovateli výslovně žádá poskytovatele a souhlasí s tím, aby poskytovatel započal s poskytováním služby okamžitě a tedy, aby služba byla poskytovatelem uživateli poskytnuta obratem po úhradě ceny služby poskytovateli.
  • Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato poskytovatelem s plněním (s poskytnutím služby). Započetím s plněním se rozumí zpřístupnění zakoupené služby (e-knihy) v uživatelském účtu uživatele.
 1. přeprava a dodání zboží
  • V případě, že kupní cena není kupujícím uhrazena nejpozději do 3 dnů ode dne zaslání objednávky prodávajícímu, je prodávající oprávněn nezadat zboží k přepravě a objednávku zrušit.
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 2. POSKYTNUTÍ SLUŽBY
  • Služba je poskytována po okamžiku uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tímto okamžikem se rozumí okamžik doručení přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele a připsáním příslušné částky (ceny služby) na účet poskytovatele.
  • V případě, že cena služby není uživatelem uhrazena nejpozději do 3 dnů ode dne zaslání objednávky poskytovateli je poskytovatel oprávněn službu neposkytnout a objednávku zrušit.
  • Služba je poskytnuta zpřístupněním služby (e-knihy) uživateli v jeho uživatelském účtu.
 3. Práva z Vadného plnění ZBOŽÍ
  • Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu jako spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné nebo služba byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo na e-mailu [email protected]. Doporučuje se písemná forma reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ služeb (E-KNIH)
  • Poskytovatel odpovídá uživateli jako spotřebiteli za to, že poskytnutá služba (e-kniha) nemá vady tedy, že v době poskytnutí, má služba takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které uživatel očekával s ohledem na povahu služby na základě prováděné reklamy.
  • Pokud má poskytnutá služba při poskytnutí vady, je uživatel oprávněn uplatnit u poskytovatele, u kterého byla daná služba zakoupena právo z vadného plnění.
  • Vadou, za kterou poskytovatel neodpovídá se považuje poškození, které způsobil sám uživatel nebo třetí osoba a případy, kdy to vyplývá z povahy věci např. z důvodu uvedeného v odst. 1.3. obchodních podmínek. Důvodem reklamace také není oznámení, že uživatel nevěděl, že se jedná o službu (e-knihu).
  • Poskytovatel dále neodpovídá za:
 • obsah jednotlivých e-knih, zejména za obsahovou správnost a bezchybnost;
 • vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti webové stránky nebo uživatelského účtu nebo v důsledku užití webové stránky nebo uživatelského účtu v rozporu s jejich určením;
 • funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení uživatele.
 • nemožnost poskytnutí služby, pokud uživatel nevlastní potřebné softwarové či hardwarové vybavení.
 • nedostupnost webové stránky poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele.
  • Vadou, za kterou poskytovatel odpovídá je:
 • případ, kdy uživatel zaplatil za službu a ta mu nebyla poskytnuta;
 • po poskytnutí služby uživatel zjistil, že soubor obsahuje jinou službu (e-knihu), než si původně objednal;
 • soubor se službou (e-knihou) je poškozený a nelze jej zobrazit.
  • Uživatel je oprávněn ve výše uvedených případech uplatnit své právo z odpovědnosti za vady u poskytovatele ve lhůtě 30 dní. Tato lhůta počíná běžet ode dne úhrady služby poskytovateli.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje uživatel u poskytovatele na adrese jeho sídla nebo na e-mailu [email protected]. Doporučuje se písemná forma reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od uživatele oznámení o reklamaci.
  • Pokud je reklamace oprávněná, má poskytovatel povinnost neprodleně vadný soubor se službou (e-knihou) opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peněžní prostředky, a to v zákonem stanovené lhůtě. Poskytovatel vrátí peněžní prostředky přijaté od uživatele na bankovní účet, který uživatel určí nebo na bankovní účet, ze kterého poskytovatel platbu přijal v případě, že kupující bankovní účet neurčí. V žádném případě nevzniknou uživateli další náklady.
 1. další práva a povinnosti smluvních stran
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající/poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu/uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající/poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího/uživatele zašle prodávající/poskytovatel na elektronickou adresu kupujícího/uživatele.
  • Spotřebitel je oprávněn v případě sporu vzniklého v souvislosti s reklamací zboží nebo služeb využít mimosoudní cestu, kterou bude řešit Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou obsaženy v § 20n zák. č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího/poskytovatele poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
  • Prodávající/poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. ochrana osobních údajů

11.1.Prodávající/poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

11.2. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na webových stránkách prodávajícího/poskytovatele v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

 1. závěrečná ustanovení
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Práva a povinnosti mezi prodávajícím/poskytovatelem a kupujícím/uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i předpisy souvisejícími.
  • Kupní smlouva/smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím/poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího/poskytovatele: adresa pro doručování Osadní 324/12a, Holešovice, 170 00 Praha 7, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 212 340 014.

V Praze dne 13.11.2018