Podmínky použití webu

Podmínky použití portálu www.okolobytu.cz

1. Obecná ustanovení

Použití internetových stránek www.okolobytu.cz (dále jen Server) provozovaných společností Media Advice, s. r. o. (dále jen Provozovatel) se řídí následujícími podmínkami (dále jen Podmínky užívání). Použitím Serveru anebo jakýchkoli informací, obsahu nebo materiálů uveřejněných na Serveru souhlasíte, že se budete řídit těmito Podmínkami užívání a jejich průběžnými dodatky bez ohledu na to, zda na tyto dodatky budete, nebo nebudete upozorněni. Používáte-li určitou službu poskytovanou na Serveru nebo dostupnou prostřednictvím Serveru, podléháte pravidlům a stanovám vztahujícím se na tuto službu, které se tímto stávají součástí těchto Podmínek užívání. Přečtěte si prosím Prohlášení o ochraně osobních údajů vztahující se k Serveru, které se tímto stává součástí Podmínek užívání. Uživatel je povinen si prostudovat tyto Podmínky užívání a pravidelně se seznamovat s jejich změnami. Služby Serveru smí používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České republiky a nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod, morálním a etickým kodexem. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit kdykoli Podmínky užívání podle svého uvážení. Změna Podmínek užívání je platná a účinná okamžikem zveřejnění na Serveru. Budete-li pokračovat v používání Serveru jakýmkoli způsobem po provedení těchto změn Provozovatelem, bude to považováno za výraz vašeho bezvýhradného souhlasu s upravenými Podmínkami užívání. Pokud s Podmínkami užívání nesouhlasíte, nejste oprávněni Server dále používat.

2. Obsah stránek

 1. Pokud není uvedeno jinak, informace, materiály (včetně HTML, textu, audio a videsouborů, tiskových zpráv, specifikací, popisu produktů, často kladených otázek a dalšího obsahu) dostupné na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím (souhrnně Materiály Media Advice) jsou autorsky chráněným dílem Provozovatele nebo těch, kteří je Provozovateli poskytli k užití. Provozovateli a jeho poskytovatelům přísluší všechny právní nároky na Materiály Media Advice, včetně všech práv na duševní vlastnictví. Pokud to není v těchto Podmínkách užívání výslovně povoleno, jakékoli použití Materiálů Media Advice mimo Server může porušovat autorská práva anebo jiné platné právní předpisy.
 2. Kromě obsahu Materiálů Media Advice může Server obsahovat informace a materiály poskytnuté Provozovateli třetími stranami (souhrnně Materiály třetích stran). Materiály třetích stran jsou chráněny autorskými právy svého majitele, kterému přísluší všechny právní nároky na Materiály třetích stran, včetně všech práv na duševní vlastnictví. Kromě toho, že Materiály třetích stran podléhají těmto Podmínkám užívání, mohou podléhat také jiným anebo dodatečným podmínkám užívání stanoveným těmito třetími stranami anebo předpisům na ochranu osobních údajů. Pro informace týkající se jakýchkoli dalších anebo dodatečných podmínek užití platných pro Materiály třetích stran se, prosím, obraťte na příslušnou třetí stranu.
 3. Provozovatel vám poskytuje omezené, odvolatelné, nepřenosné a nevýhradní právo používat Server a související Materiály Media Advice a Materiály třetích stran (souhrnně Obsah Serveru) tak, že si zobrazíte obsah Serveru na svém počítači a stáhnete anebo vytisknete stránky ze Serveru pod podmínkou, že (i) tato činnost slouží výhradně k vašim osobním, vzdělávacím nebo jiným nekomerčním účelům, že (ii) nebudete pozměňovat Obsah Serveru ani jej využívat k vytváření odvozených prací, že (iii) nezamlčíte, nepozměníte ani neodstraníte žádný údaj o autorských právech uvedený kdekoli na Serveru nebo v Obsahu Serveru, že (iv) nebudete jiným způsobem reprodukovat, dále šířit nebo veřejně zobrazovat cokoli z Obsahu Serveru a že (v) nebudete kopírovat nic z Obsahu Serveru na jakékoli jiné médium nebo ukládat v jiném formátu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že na tomto Serveru se může nacházet obsah, který na vás může působit nepříjemně nebo urážlivě. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za Obsah Serveru ani za jakékoli chyby nebo nepřesnosti v něm. Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení služby Serveru inovovat, přidávat, mazat či jakkoli upravovat.
 4. Na Serveru nebo jeho prostřednictvím mohou být propagovány anebo zpřístupněny produkty a služby třetích stran. Zjištění a záruky týkající se těchto produktů a služeb poskytovaných třetími stranami se řídí podmínkami a prohlášeními těchto třetích stran. Provozovatel není žádným způsobem odpovědný za vaše obchodní aktivity nebo kontakty se třetími stranami ani za ně nijak neručí.
 5. Všechny ochranné známky, servisní známky a loga uvedené na Serveru jsou vlastnictvím Provozovatele nebo třetích stran a nesmí být použity bez předchozího výslovného písemného souhlasu Provozovatele nebo příslušné třetí strany, která je jejich vlastníkem.
 6. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva zahrnující všechna autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství a jakákoli další vlastnická práva, která Provozovatel může mít ve vztahu k Serveru, jeho obsahu a produktům a službám, které mohou být poskytovány. Užití práv a majetku Provozovatele stránek vyžaduje jeho předchozí písemný souhlas, bez kterého nemáte právo na jakékoliv komerční využití Serveru, Obsahu Serveru nebo poskytovaných služeb.

3. Vkládání obsahu uživateli

Pokud se rozhodnete na Serveru zpřístupnit jakýkoliv obsah nebo dílo, a to i tehdy, pokud je dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, včetně, ale nikoli výhradně, textu, fotografií nebo grafiky, videa nebo zvukových souborů nebo jiných materiálů (souhrnně Uživatelský materiál), udělujete tímto Provozovateli trvalé, neodvolatelné, nevýhradní právo (včetně práva za jakýmkoliv účelem udělovat povolení třetím stranám) bezplatně používat, reprodukovat, veřejně zobrazovat, veřejně předvádět, měnit, upravovat, publikovat, propagovat, archivovat, překládat a šířit tento Uživatelský materiál a vytvářet z něj odvozená díla a kompilace, a to jak vcelku, tak zčásti. Toto povolení bude platné ve vztahu k jakémukoli sdělovacímu prostředku, přenosovému médiu a technologii známé v okamžiku poskytnutí Uživatelského materiálu nebo následně vyvinutému. Dále souhlasíte, že za veškerý poskytnutý Uživatelský materiál nesete plnou odpovědnost vy, nebo osoba, jejíž uživatelský účet byl použit ke zpřístupnění tohoto Uživatelského materiálu na Serveru. Tímto prohlašujete a Provozovateli zaručujete, že (i) máte veškerou nezbytnou pravomoc, kompetence, právní, morální a jiná práva, zákonné nároky anebo povolení udělit Provozovateli výše uvedená práva a povolení a že (ii) vámi provedené zpřístupnění Uživatelského materiálu na Serveru ani jeho využití Provozovatelem v souladu s výše popsanými podmínkami (1) neporušuje platné zákony České republiky a (2) neporušuje žádná práva vztahující se k duševnímu vlastnictví jakékoli třetí strany. Pro vkládání některého Uživatelského materiálu mohou platit další pokyny a omezení, které jsou zveřejněny přímo na stránkách Serveru, jejichž prostřednictvím můžete tento obsah vložit, a které jste povinni respektovat.

4. Používání webu

 1. V souvislosti s vaším používáním Serveru se zavazujete k tomu, že nebudete zpřístupňovat takový Uživatelský materiál nebo se chovat takovým způsobem, který je možné chápat jako (i) odporující Listině základních práv a svobod, morálnímu a etického kodexu, (ii) výhružný, škodlivý, urážlivý, obtěžující, pronásledující, sledující postranní úmysly, pomlouvačný, hanlivý, vulgární, obscénní, útočný, nežádoucí, pornografický, neslušný, znevažující či jinak nevhodný, (iii) porušující autorská práva a licence nebo zasahující do soukromí druhých, (iv) vytvořený za účelem narušování nebo poškozování funkce Serveru nebo jakékoli poskytované služby, (v) vyvolávající občanskou či trestní odpovědnost, (vi) diskriminační, nenávistný nebo netolerantní vůči jakékoli skupině či jednotlivci, (vii) porušující platný právní řád České republiky.
 2. Server nesmíte používat pro zasílání, zveřejňování nebo zprostředkování (i) jakékoli reklamy, propagačního materiálu nebo nabídky týkající se jakýchkoli produktů nebo služeb, (ii) softwaru, který obsahuje škodlivý kód včetně, ale nikoli výhradně virů, červů, časovaných bomb nebo trojských koní nebo (iii) jakéhokoli obsahu nebo služeb způsobem, který by využíval nevyžádanou poštu, řetězové dopisy, pyramidová schémata nebo jakékoliv jiné nepovolené formy reklamy nebo obchodu. Nesmíte shromažďovat nebo získávat žádné informace o ostatních uživatelích ani používat aplikace vytvořené za účelem získávání, indexace nebo „dolování“ informací ze Serveru. Nesmíte používat tento Server k propagaci nebo provozování jakékoli služby bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Odpovídáte za to, že využíváním služeb Serveru nepoškozujete žádná práva třetích osob, a za případné škody vzniklé Provozovateli v případě prokazatelné vědomé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání z vaší strany. Případnou škodu jste povinni uhradit ve skutečné výši.
 3. V případě, že budete chtít získat přístup k částem Serveru s omezenou přístupností, budete požádáni o registraci uživatelského účtu. Registrací uživatelského účtu vyjadřujete bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami užívání včetně jakýchkoli změn provedených Provozovatelem, které zde budou zveřejněny. Při registraci jste povinni uvést pouze vlastní platnou e-mailovou adresu, případně další údaje požadované Provozovatelem, které nemají osobní povahu a nejsou v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud se stanete registrovaným uživatelem tohoto Serveru, výslovně souhlasíte s tím, (i) že informace, které poskytnete Provozovateli v souvislosti se svojí registrací, budou pravdivé, aktuální a přesné, (ii) že si nezvolíte uživatelské jméno, které porušuje zákon nebo právo na duševní vlastnictví jiných osob, nebo je urážlivé, (iii) že se nebudete vydávat za jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu nebo nepravdivě informovat o svém spojení s ní a nebudete uvádět nepravdivý původ jakéhokoli vámi poskytovaného obsahu nebo se snažit jeho původ zatajit či zkreslit, (iv) že je vám alespoň 13 let, (v) že neprodáte, nezprostředkujete ani nepostoupíte práva k užívání Serveru žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele a (vi) že nedovolíte žádné třetí straně používat své uživatelské jméno a heslo pro přístup k Serveru.
 4. Pokud se stanete registrovaným uživatelem Serveru, souhlasíte s tím, že nesete plnou odpovědnost za škody, které způsobíte jiné osobě, pokud při registraci uvedete její e-mailovou adresu, jakož i za škody způsobené tímto Provozovateli, a že jste odpovědní za chování kohokoli, kdo použije váš účet, ať už s vaším svolením nebo bez něj, a za jakékoli porušení bezpečnosti Serveru související s použitím vašeho uživatelského jména anebo hesla. Provozovatel neodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace a přispívání na Serveru. Dále souhlasíte s tím, že Provozovatel může zveřejnit jakýkoli váš Uživatelský materiál i data vygenerovaná systémem (IP adresy, umístění počítače a další technické údaje) s výjimkou přihlašovacího hesla a že Uživatelský materiál, který dobrovolně poskytne vložením na Server, může být použit třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob a následky těchto zásahů.
 5. V případě, že zapomenete heslo ke svému uživatelskému účtu na Serveru, můžete si nechat vytvořit heslo nové zadáním svého uživatelského jména a e-mailu uvedeného při registraci po kliknutí na odkaz „Zapomněl jsem heslo“. Každý uživatel, který se na Serveru řádně zaregistroval, má právo na odstranění svého uživatelského účtu. Odstranění účtu znamená, že budou odstraněna veškerá data zadaná uživatelem s výjimkou Uživatelského materiálu a uživatel nebude mít dále možnost využívat služeb Serveru, pro které je nutné mít platný uživatelský účet. Zrušení svého uživatelského účtu můžete provést zasláním e-mailu na [email protected], přičemž žádost musí být odeslána z e-mailu uvedeného při vaší registraci. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze Serveru uživatelský účet, který (i) slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti, (ii) byl vytvořen tak, aby zvolená přezdívka budila pohoršení či byla v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly, (iii) byl nebo je používán v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti. Porušíte-li jakýkoli bod Podmínek užívání, vyhrazuje si Provozovatel právo váš uživatelský účet okamžitě zrušit, a to bez udání důvodu.
 6. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Provozovatel může, ale není povinen, monitorovat obsah Serveru, Uživatelský materiál a to, jak Server používáte. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout zveřejnění jakéhokoli Uživatelského materiálu, odstranit jej, nebo k němu zablokovat přístup, a to s předchozím upozorněním nebo bez něj. Kromě toho si Provozovatel vyhrazuje právo odstranit nebo upravit jakýkoli Obsah Serveru nebo Uživatelský materiál, ale nenese žádnou odpovědnost za jejich odstranění, změny nebo nemožnost upravit libovolný Obsah Serveru nebo Uživatelský materiál.

5. Vyloučení záruk

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že tento Server a všechen Obsah Serveru jsou poskytovány výhradně tak, „jak jsou“ a „jak je k nim možno přistupovat“ a Provozovatel neposkytuje žádnou záruku, že Server nebo Obsah Serveru je kompletní, vhodný pro vaše účely a bez chyb. Souhlasíte s tím, že si Provozovatel vyhrazuje právo upravit nebo přerušit poskytování tohoto Serveru a nabízených služeb, a kdykoliv, bez upozornění a bez jakékoli odpovědnosti vůči vám, odstranit váš Uživatelský materiál, ať dočasně, nebo trvale. Provozovatel se zříká jakékoli odpovědnosti za aktuálnost Serveru a Obsahu Serveru, nepřesnost informací nebo jejich nesprávné podání, odstranění informací nebo selhání při ukládání informací. Provozovatel se zříká jakékoli odpovědnosti za veškerý Uživatelský materiál a nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, které bylo způsobeno uživatelem. Veškerá rizika související s užíváním tohoto Serveru anebo Obsahu Serveru nesete vy. Provozovatel nečiní žádná prohlášení ani záruky, že dostupnost jakékoliv části tohoto Serveru bude trvalá, že Server a Obsah Serveru budou bezchybné, aktuální, bezpečné, přesné a spolehlivé. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že ani Provozovatel, ani žádný uživatel neposkytuje odborné poradenství jakéhokoli druhu, že rady nebo jiné informace získané prostřednictvím tohoto Serveru můžete použít pouze na své vlastní riziko a že Provozovatel za ně není v žádném ohledu odpovědný.

6. Omezení odpovědnosti

V plném rozsahu, který připouští legislativa České republiky, výslovně souhlasíte, že Provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v souvislosti s použitím Serveru nebo nemožností Server použít, včetně všech přímých, nepřímých, náhodných nebo následných škod, které zahrnují, ale neomezují se na škody vzniklé v souvislosti se ztrátou zaměstnání, zisku, tržeb, dat, dobrého jména nebo s jinou nehmotnou ztrátou, vzniklých jako důsledek (i) nákladů na krytí nákladů nebo nákladů na získání náhradního zboží anebo služby, které jsou důsledkem dohod uzavřených prostřednictvím Serveru, (iii) neautorizovaného přístupu k vašim datovým přenosům nebo jejich pozměňování, (iv) prohlášení jakékoli třetí osoby nebo jednání třetí osoby s využitím Serveru nebo (v) jakékoli jiné záležitosti týkající se Serveru, a to i v případě, že Provozovatel byl upozorněn na možnost vzniku takových škod, a bez ohledu na právní řád, v jehož rámci se zjišťuje, zda škoda vznikla kvůli porušení smlouvy nebo zákona nebo z nedbalosti. Nemáte nárok na žádnou náhradu případné škody, způsobené (i) případnou nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností Serveru, (ii) případným únikem informací z vašeho uživatelského účtu nebo (iii) jakýmkoliv jiným následkem používání služeb Serveru.

7. Soukromí

Potvrzujete, že jste si přečetli Prohlášení o ochraně osobních údajů, porozuměli mu a souhlasíte s ním. Nesete odpovědnost za udržení svého hesla v tajnosti a jste zodpovědní za každé použití svého uživatelského účtu anebo uživatelského jména, ať už k němu dojde s vaším svolením, nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že okamžitě informujete Provozovatele o jakémkoli neoprávněném použití svého uživatelského účtu, uživatelského jméno nebo hesla. Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, jak jsou definována v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data s výjimkou Uživatelského materiálu vymazána z databáze. Provozovatel prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tedy toho času známá opatření, aby vaše data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Registrační údaje a další informace, které mohou být prostřednictvím tohoto Serveru shromažďovány, podléhají podmínkám uvedeným v Prohlášení o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření uživatelského účtu uvedl, nezneužije k žádné činnosti, která by mohla prokazatelně poškodit Uživatele služeb Serveru. Pokud se stanete registrovaným uživatelem Serveru, vyslovujete tím souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu jste uvedli v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Provozovatel Serveru a e-mail může mít informační nebo reklamní charakter.

8. Oznámení o porušení autorských práv

Pokud se domníváte, že váš majetek byl v souvislosti se Serverem použit jakýmkoli způsobem, který by bylo možné považovat za porušení autorských práv či za porušení vašich práv na duševní vlastnictví, můžete Provozovatele kontaktovat prostřednictvím e-mailu [email protected].

9. Závěrečná ustanovení

Podmínky užívání představují úplnou dohodu stran, kterých se předmět těchto Podmínek užívání týká, a nahrazují veškeré dřívější zde zveřejněné Podmínky užívání. Jakékoli doplnění, změna nebo zřeknutí se jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek užívání je platné pouze v písemné formě a po podepsání Provozovatelem. Tyto Podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti dnem svého zveřejnění na Serveru. V případě, že by jakékoli ustanovení těchto Podmínek užívání bylo považováno za neplatné nebo neúčinné, nebo v rozporu s právními předpisy platnými pro některou ze stran, bude uplatněno v maximálním možném rozsahu a vykládáno tak, aby vyjadřovalo původní záměry stran v souladu s platnými právními předpisy, a bude upraveno do té míry, aby bylo platné a právně vymahatelné. Zbývající části těchto Podmínek užívání zůstanou platné v plném rozsahu a účinnosti. Neuplatnění kteréhokoli z práv vyplývajících z těchto podmínek užití kteroukoli ze stran nebude považováno za zřeknutí se tohoto práva touto stranou, a uvedené právo zůstane platné a účinné v plném rozsahu. Užíváním Serveru berete na vědomí, že jakýkoli nárok nebo spor týkající se Serveru nebo souvisejících služeb musí být vznesen do jednoho roku poté, co tento nárok nebo spor vznikl, jinak bude dotyčný nárok nebo spor navždy promlčen bez ohledu na jakékoli právní předpisy.

Tyto podmínky jsou platné od 9. 5. 2018

Cookie Consent with Real Cookie Banner