Chráněná úniková cesta

chráněná úniková cesta – jak ji poznáme • rozlišení chráněných únikových cest

Definice chráněné únikové cesty

Chráněná úniková cesta je trvale volný komunikační prostor vedoucí na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti vlivům požáru (zplodinám hoření, vysokým teplotám, studenému kouři) požárně dělícími konstrukcemi v souladu s předepsanými požadavky. Osoby vycházející na volné prostranství nesmí být ohroženy požárem či jeho důsledky.

Jaké podmínky musí splňovat chráněná úniková cesta

Chráněné únikové cesty jsou samostatným požárním úsekem, který lze snadno odvětrat a to buď přirozeně okny, průduchy případně jinými větracími otvory nebo nuceně za pomoci ventilátoru jakožto požárně bezpečnostního zařízení (PBZ).

V chráněných únikových cestách nesmí být žádné požární zatížení, kromě konstrukcí oken, dveří. (více ČSN 73 08 02)
Tyto cesty jsou samozřejmě bezpečnější.
Za trvale volný se považuje komunikační prostor, v němž není umístěn žádný materiál nebo zařízení bránící úniku osob.

Chráněné únikové cesty rozdělujeme do různých kategorií dle parametrů (požadavků) na bezpečnost.
Typ A
Typ B
Typ C

Více o podrobnostech naleznete v ČSN 73 08 02 Požární odolnost staveb – nevýrobní objekty.

Aktualizováno: 9. 1. 2017