Pavel

Vytvořené odpovědi

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 odpovědí - 16. až 30. (celkem z 223)
 • Autor
  Odpovědi
 • odpověď na: Jak odvolat předsedu SVJ #25198
  Pavel Pavel
  Účastník

  Jane85,

  1) uvádíte zde většinový názor? Bez většiny nic nezmůžete

  2) odvolat někoho není problém, ale máte někoho lepšího?

  3) ve stupni PES 3 Covid se uvnitř může sejít max. 10 lidí. Přitom dnes je PES na hranici a hrozí, že se přejde na stupeň 4.

   

  Hezký den a hlavně zdraví!

   

  odpověď na: vypořádací podíl #25154
  Pavel Pavel
  Účastník

  Lukáši,

  vypořádací podíl je upraven v ZOK v §§623 až 628, pokud není ve stanovách určeno jinak.

  Takže bez znalosti stanov nelze nic konkrétního sdělit.

  Hezký den!

  odpověď na: úroky z kauce při pronájmu bytu #24444
  Pavel Pavel
  Účastník

  Dane,

  v příspěvku Jana jsem žádný věcně podaný argument nenašel.

  Ve stanovisku JUDr. Brzobohaté je argument k 1%, který po právní a ekonomické stránce chápu.

  Jan pouze vyjádřil svůj ničím nepodložený názor, na který má pochopitelně právo.  JUDr. Brzobohatá z 26 senátu NS by případný spor soudila. Předpokládám, že argumentace JUDr. Brzobohaté by prošla i testem ústavnosti.

  Kolik si Jan vydělal za svůj život je zcela irelevantní. V tomto vláknu by stačilo, kdyby uvedl nějakou ekonomickou a právní argumentaci k jeho zmiňovaným 10%.

  Hezký den a hlavně zdraví!

  Pavel Pavel
  Účastník

  Heleno,

  pokud PENB existuje, tak asi máte v účetnictví fakturu za jeho zpracování. Na faktuře by měl být zhotovitel u kterého si vyžádáte kopii.

  Běžný člen potřebuje PENB pokud prodává nebo pronajímá jednotku. Pokud nemá k dispozici PENB, tak může postupovat podle § 7a/7 zákona č. 406/2000 Sb..

  Jiným důvodem pro získání PENB může asi jen být potrápit výbor. V PENB se nic chytrého nevyskytuje, jedná se jen o další byrokratickou zátěž v rámci zeleného šílenství jako jsou/budou dálkové odečty.

  Hezký den a hlavně zdraví!

   

  odpověď na: volba výboru SVJ #24320
  Pavel Pavel
  Účastník

  mku03375,

  kooptace členů výboru stojí vedle § 1208 NOZ a byla možná již před novelou NOZ a před Covid 19.

  Prostřednictvím § 1221/1 NOZ se dostanete na § 246/2 NOZ, kde je kooptace i pro SVJ. Rozhodně není kooptace v rozporu s § 1208 NOZ.

  Navíc o kooptaci pojednává i § 20/3 Lex Covid.

  Trochu  na hraně by bylo, kdyby se takto kooptovali všichni členové stávajícího výboru. Ale je dost výjimečná doba a smyslem je umožnit voleným orgánům prodloužení platnosti mandátu.

  U nás končí mandát členům výboru a KK v 11/2021. Do té doby se to snad nějak uklidní.

  Hezký den!

  odpověď na: volba výboru SVJ #24318
  Pavel Pavel
  Účastník

  Jarmilo,

  tříměsíčním odkladem jistě myslíte § 20/1 Lex Covid č. 191/2020 Sb. Jste si jistá, že se nevejdete do 3 měsíců?  Nějaké mimořádné opatření platilo stále viz např. stránky Ministerstva zdravotnictví.

  Zajímavá je také možnost podle § 20/3. Vždy by jeden člen výboru odstoupil a zbývající členové by ho kooptovali. Takto by se vyměnil celý výbor s mandátem do příštího shromáždění, které se bude moci uskutečnit někdy na jaře.

  Hezký den a hlavně zdraví!

   

  § 20

  (1) Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

  (2) Nesouhlasí-li člen voleného orgánu s prodloužením funkčního období podle odstavce 1, doručí nesouhlas před uplynutím funkčního období právnické osobě. V takovém případě se funkční období člena voleného orgánu neprodlužuje.

  (3) Pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech stávajících členů orgánu, neurčuje-li zakladatelské právní jednání jinak.

  (4) Členem voleného orgánu se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána.

  Pavel Pavel
  Účastník

  Paní Stránská,

  dědictví bude vyřizovat notář, který je místně příslušný podle trvalého bydliště zůstavitele. Takže nejsnazší bude zavolat na příslušný okresní soud a zjistěte tuto informaci tam.

  Hezký den a hlavně zdraví!

  odpověď na: hlasování per rollam #24116
  Pavel Pavel
  Účastník

  jacope,

  je několik možností.

  Podle Lex Covid č. 191/2020 Sb. máte 2 možnosti:

  a) podle § 20 se prodlužuje funkční období o 3 měsíce po skončení mimořádného opatření (§ 1). V současné době viz 392/2020 Sb., které je účinné od 5.10.2020

  b) per rollam můžete použít i když ho nemáte ve stanovách (§ 18 a § 19) bez předchozího postupu podle § 1210 NOZ

  Dále můžete svolat shromáždění podle § 1210 NOZ, které bude neusnášeníschopné a potom můžete o stejném programu hlasovat per rollam.

  Nebo volbu  uskutečníte, až se situace uklidní.

  Hezký den a hlavně zdraví!

  odpověď na: vyúčtování nákladů nájemníkům #23902
  Pavel Pavel
  Účastník

  ala2,

  nájemníkovi můžete účtovat pouze položky, které jsou v nájemní smlouvě. Velmi pravděpodobně to nebude prohlídka výtahu, servis kotlů, kontrola hasících přístrojů, oprava vrat a STA. Tyto položky jdou k tíži pronajímatele a mají být před sjednáním nájemní smlouvy zahrnuty v nájemném.

  “Fond oprav” je nesmyslný pojem, který odporuje právu a účetnictví. Je pravda, že tento nesmysl je rozšířen mezi laickou veřejností, ale každý si pod “fondem oprav” představuje něco jiného.

  Hezký den!

  odpověď na: výměna termostatické hlavice #23820
  Pavel Pavel
  Účastník

  Pane Kubelíku,

  v Prohlášení vlastníka by mělo být uvedeno, co je společnou částí domu, kterou spravuje SVJ, a co je ve vlastnictví člena SVJ.

  Takže nejdříve nahlédněte do Prohlášení vlastníka. Obvykle celá soustava rozvodů tepla, včetně termostatických ventilů, je společnou částí domu.

  Pokud Prohlášení vlastníka přesně nestanoví komu patří termostatické ventily, tak nastupuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které v § 6/e řadí soustavu rozvodů tepla mezi společné části domu.

  O společné části domu se stará SVJ. Tomu nahlašte závadu a dohodněte se na opravě. Bez předchozí domluvy s výborem bych se do opravy sám nepouštěl.

  Výjimečně může být otopná soustava ve vlastnictví člena SVJ. Potom jde financování oprav za členem SVJ.

  Hezký den!

  odpověď na: úroky z kauce při pronájmu bytu #23817
  Pavel Pavel
  Účastník

  Marcelo,

  přesnější je složené úročení.

  Ale když to převedete na absolutní částky, tak to nestojí za to počítání. Např. spořící účet u České spořitelny je 0,2% do částky 200 000 Kč.

  Spočtěte si rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením z 3 měsíční kauce a uvidíte.

  Hezký den!

  odpověď na: Směrnice EED #23747
  Pavel Pavel
  Účastník

  Kláro,

  původní směrnice EED 2012/27/EU byla novelizována směrnicí 2018/2002 z 11.12.2018.

  Naštěstí směrnice EU bez implementace do národní legislativy nejsou závazné pro občany.

  I když termín implementace do národní legislativy je stanoven na 25.10.2020, tak v poslanecké sněmovně jsem zatím příslušnou novelu našeho zákona nenašel.

  Novela EED stanovuje řadu požadavků, které určitě naši eurohujeři ještě zpřísní, např.:

  -od 25.10.2020 mají být nově instalované přístroje pouze dálkově odečitatelné

  – od 1.1.2022 se mají z dálkově odečitatelných přístrojů poskytovat informace o vyúčtování nebo spotřebě a to MĚSÍČNĚ. Všichni toto měsíční šílenství mají podstoupit od 1.1.2027.

  Ale abych jen nestrašil. Mimo topnou sezonu nemusíte dostávat měsíční přehledy o vyúčtování nebo spotřebě tepla pro vytápění. To považuji za pozitivní.

  Hezký den!

  odpověď na: Čísla občanského průkazu #23738
  Pavel Pavel
  Účastník

  Marie,

  u nás čísla OP nepotřebujeme a tak je neevidujeme.

  Domnívám se, že shromažďování čísel OP je v rozporu s čl. 6/1 GDPR.

  Pokud snad potřebujete rozlišit 2 osoby stejného jména a příjmení, tak je rozlište např. číslem jednotky či ročníkem narození nebo jinak.

  Hezký den!

  odpověď na: EET pro BD #23623
  Pavel Pavel
  Účastník

  BD jako pronajímatel může v hotovosti vybírat nejčastěji:

  – nájemné (§ 2 246 NOZ)

  – zálohy na služby (§ 2 247 NOZ)

  – prodej klíčů či čipů od domu

  Aplikace ZET se bude řídit tím, zda je nájemníkem člen družstva nebo nečlen družstva.

  A) nájemníkem je člen BD

  Základní funkcí BD je zajišťování bytových potřeb svých členů (§ 727/1 ZOK). Podle § 744 ZOK není v nájemném obsažen zisk. Definice podnikání neexistuje, ale dovozuje se z § 420 NOZ, že pokud činnost není prováděna za účelem dosažení zisku, nejedná se o podnikání.

  Pokud se služby vyúčtovávají podle zákona 67/2013 Sb. nejedná se o podnikání.

  Pokud prodej klíčů či čipů nebude prováděn za účelem dosažení zisku nejedná se o podnikání.

  Na základě výše uvedeného se domnívám, že i když BD bude přijímat od členů BD nájemné, zálohy na služby či jiné platby v hotovosti, ve kterých není zisk, tak nebude ZET podléhat.

  B) nájemníkem je nečlen BD

  Podle § 421 NOZ se za podnikatele považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

  Lze předpokládat, že nájemné pro nečleny BD bude obsahovat i zisk tj. bude se jednat o podnikání a tím bude nájemné podléhat ZET podle § 6/1/b ZET.

  Pokud se služby vyúčtovávají podle zákona 67/2013 Sb. nejedná se o podnikání.

  Pokud prodej klíčů či čipů nebude prováděn za účelem dosažení zisku nejedná se o podnikání. Pokud prodej klíčů bude prováděn za účelem dosažení zisku, bude se jednat o podnikání a bude podléhat ZET.

  Závěr: obecně je ZET odložen do konce roku 2020. Ale i od 1.1.2021 se mohou BD nesmyslnému ZET legálně vyhnout. Stačí vybírat nájemné od nečlenů BD na bankovní účet.

  Hezký den!

  odpověď na: EET pro BD #23622
  Pavel Pavel
  Účastník

  nov 69,

  pokusím se o svůj pohled na ZET (zákon o evidenci tržeb).

  BD jako pronajímatel může v hotovosti vybírat nejčastěji:

  – nájemné (§ 2 246 NOZ)

  – zálohy na služby (§ 2 247 NOZ)

  – prodej klíčů či čipů od domu

  Aplikace ZET se bude řídit tím, zda je nájemníkem člen družstva nebo nečlen družstva.

  A) nájemníkem je člen BD

  Základní funkcí BD je zajišťování bytových potřeb svých členů (§ 727/1 ZOK). Podle § 744 ZOK není v nájemném obsažen zisk. Definice podnikání neexistuje, ale dovozuje se z § 420 NOZ, že pokud činnost není prováděna za účelem dosažení zisku, nejedná se o podnikání.

  Pokud se služby vyúčtovávají podle zákona 67/2013 Sb. nejedná se o podnikání.

  Pokud prodej klíčů či čipů nebude prováděn za účelem dosažení zisku nejedná se o podnikání.

  Na základě výše uvedeného se domnívám, že i když BD bude přijímat od členů BD nájemné, zálohy na služby či jiné platby v hotovosti, ve kterých není zisk, tak nebude ZET podléhat.

  B) nájemníkem je nečlen BD

  Podle § 421 NOZ se za podnikatele považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

  Lze předpokládat, že nájemné pro nečleny BD bude obsahovat i zisk tj. bude se jednat o podnikání a tím bude nájemné podléhat ZET podle § 6/1/b ZET.

  Pokud se služby vyúčtovávají podle zákona 67/2013 Sb. nejedná se o podnikání.

  Pokud prodej klíčů či čipů nebude prováděn za účelem dosažení zisku nejedná se o podnikání. Pokud prodej klíčů bude prováděn za účelem dosažení zisku, bude se jednat o podnikání a bude podléhat ZET.

  Závěr: obecně je aplikace ZET pozastavena do konce roku 2020 jako jedno opatření vzniklé v důsledku COVID – 19. Ale domnívám se, že i od 1.1.2021 se lze u BD nesmyslnému ZET legálně vyhnout převedením nájemného od nečlenů družstva na bankovní účet.

  Hezký den!

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 odpovědí - 16. až 30. (celkem z 223)

Log in with your credentials

Forgot your details?