Jak se provádí rozúčtování ročních nákladů na vytápění

Odečty spotřeby tepla a vody za loňský rok jsou již provedeny. Jaký je další postup a co bychom měli ohledně blížícího se ročního vyúčtování vědět?

Podle kterých zákonů a vyhlášek se rozúčtovávají náklady na teplo a vodu?

Vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům se řídí od 1. 1. 2016 zákonem č. 67/2013 Sb. v platném znění (dále jen zákon) a prováděcí vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (dále jen vyhláška). Více pak zákon a vyhlášku doplňuje metodický pokyn aktualizovaný dne 31. 1. 2017.

Ze zákona je pro nás důležitý zejména § 6, který se věnuje rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům, ve vyhlášce se jedná o § 3 rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce. V těch­to čtyřech odstavcích najdeme zásadní informace k rozúčtování nákladů na vytápění.

(1)
Náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období, které je nejvýš 12 měsíců, rozdělí vlastník (např. SVJ – poznámka redakce) na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku.

(2)
Základní složku rozdělí vlastník mezi koneč­né spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.

(3)
Spotřební složku rozdělí vlastník mezi koneč­né spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

(4)
Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde
k překročení přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody u příjemců, u nichž došlo k překro­čení některé stanovené hranice.

Čtěte také:  ​Už nepotřebujete topit. Zavřením radiátorů se výdajů za teplo ještě nezbavíte

Cesta informací od uživatele bytu přes rozúčtovatele a zpět

„Veškeré vyčíslené náklady objektu v Kč a spo­třeby na patních měřidlech předává vlast­ník nebo správce objektu rozúčtovací společnosti. Ta provádí pouze přerozdělení vzniklých nákladů na objekt v poměru ke zjištěným spotřebám v jednotlivých bytech. Tyto informace se dostávají zpět ke správci objektu, který připraví rozúčtování pro jed­not­livé bytové jednotky,“ vysvětluje Jarmila Trčková ze společnosti ista Česká republika.

Každé vyúčtování za teplo, které nájemník či vlastník bytové jednotky od správce svého domu dostane do konce dubna (nebo do 4 mě­síců od konce zúčtovacího období).

Jak se rozpočítává celková spotřeba tepla

Rozúčtování nákladů na vytápění se nám může zdát jako obtížná disciplína. Jen když ale porozumíme alespoň základním údajům, budeme moci nejen posoudit, zda je naše roz­účtování provedeno správně, ale také můžeme v řadě případů předejít zbytečným stížnostem. Jaké údaje bychom měli umět rozlišit?

Konečná cena se skládá ze základní a spo­třební složky.

Základní složka nákladů – ZN na otop

30-50 % z celkových nákladů dodavatele tepla se rozúčtuje dle m2 jako dříve

Náklad v Kč / celková plocha bytů objektu = cena za m2

Spotřební složka nákladů – SN na otop

50-70 % z celkových nákladů dodavatele tepla se rozúčtuje dle celkového počtu naměřených hodnot objektu (dílků)

Naměřené hodnoty z RTN jsou podle normy ČSN, EN 834 přepočítány vyhodnocovacími součiniteli (výkon otopného tělesa, tepelný přestup z otopného tělesa na RTN).

Náklad v Kč / celkový počet naměřených hodnot objektu (dílků) = cena za jeden dílek

„Jedním z častých dotazů, které dostáváme je, jaký poměr spotřební a základní složky při je rozúčtování tepla optimální. Doporučujeme postupovat na základě odborného posouzení tepelně izolačních vlastností domu. S ohledem na instalovaný typ poměrového měření v domě lze obecně doporučit stanovení poměru spotřební a základní složky takto: V případě rozpočtu pomocí RTN poměr 50 % základní a 50 % spotřební složky, v případě měřičů tepla poměr 40 % základní a 60 % spotřební složky,” vysvětluje Jarmila Trčková, vedoucí útvaru rozúčtování společnosti ista Česká republika.

Čtěte také:  Pronájem bytu: Pro vlastníka bytu i nájemce je důležité správně odlišovat pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti

Jaké jsou koeficienty pro přepočet spotřeby tepla

Jedná se o několik navazujících kroků:

První stanovení koeficientů se odvíjí od rozměrů, konstrukce, typu otopného tělesa a konkrétního typu instalovaného indikátoru. Tyto součinitele jsou shrnuty ve vyúčtování pod přepočítávacím koeficientem UF.

Takto přepočtené jednotky jsou pak dále přepočteny koeficientem zohledňujícím polohu místnosti nebo bytu v objektu (např. nad nevy­tápěným sklepem, pod střechou) a ke světovým stranám (např. sever).

Všechny tyto koeficienty, podle kterých jsou hodnoty přepočítávány, jsou zaznamenány v tzv. montážních kartách každého domu, kde je rozúčtování nákladů prováděno. Montážní karty objektu má k dispozici majitel objektu, metodika stanovení poloh místností je součástí uzavřené smlouvy na rozúčtování nákladů na teplo, resp. je součástí všeobecných podmínek.

Poslední korekce spotřební složky nákladů na vytápění probíhá dle vyhlášky § 3 odst. 2):

Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody u příjemců, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice.

Jaké podklady jsou pro rozúčtování nákladů tepla v Kč nezbytné?

•             Celkové náklady objektu v Kč a množství GJ z fakturace dodavatele tepla

•             Plocha jednotlivých bytů v m2 pro výpočet základních nákladů = na teplo pro vytápění

Dálkové odečty tepla umožňují mít výdaje pod kontrolou i v průběhu roku

Současným standardem jsou dálkové (rádiové) odečty tepla a vody pomocí obousměrně komunikujících sběrnic dat. Toto řešení umožňuje nadstavbu v podobě on-line monitoringu průběžné spotřeby tepla a vody. Požadavek častější informovanosti o spotřebě bude v letošním roce implementován v rámci směrnice EED do české legislativy. Je však zbytečné čekat, využívejte výhod sledování spotřeby tepla a vody i v průběhu roku již nyní.

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?