Dotace Bytové domy bez bariér 2019: Od zítra začíná příjem žádostí pro dotace na výtah a bezbariérové bydlení

Dotační program Podpora bydlení 2019 je již otevřen. Podávat žádosti lze i do podprogramu Bytové domy bez bariér, o který byl v minulých letech mimořádný zájem. Jaké podmínky pro získání dotace například na dostavbu výtahu platí pro letošní rok?

Podprogram Bytové domy bez bariér 2019 opět nabídne i dotace na výtah

V rámci podprogramu Bytové domy bez bariér lze získat dotaci 50 % na výstavbu výtahu nebo bezbariérového vstupu do bytového domu, který má čtyři a více nadzemních podlaží a doposud nebyl výtahem vybaven. Cílem podprogramu je odstranění co nejvíce bariér v bytových domů, avšak úplné odstranění všech bariér přístupu k bytům není podmínkou.

Dotace je omezena částkou 800 tisíc korun na jeden výtah a 200 tisíc korun na jeden bezbariérový vstup do domu. K rozdělení je pro rok 2019 připraveno 200 miliónů korun.

Výzva bude vyhlášena ve středu 7. listopadu 2018. Žádosti je možné předkládat do 1. 2. 2019.

Kdo může o dotaci žádat?

Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.

Parametrem podprogramu je:

a) počet bytových domů, ve kterých byly odstraněny bariéry při vstupu do domu a k výtahu

b) počet bytových domů, ve kterých byl instalován nový výtah

c) počet bytových jednotek s nově vytvořeným bezbariérovým přístupem

Žádosti splňující povinné náležitosti budou bodově ohodnoceny podle hodnotících kritérií a poté seřazeny podle počtu bodů od nejvíce bodovaných po nejméně bodované.

Výběr dodavatele je v letošním podprogramu Bytové domy bez bariér zpřísněn nad rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dříve zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Nově je zpřísněn i výběr dodavatele v případě zakázek malého rozsahu a nedotovaných zadavatelů. Postup je upraven metodickým pokynem.

Na co je možné dotace na výtahy čerpat?

Uznatelné jsou výdaje například na zařízení staveniště, na demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu, pořízení výtahu, dále na demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérových přístupů do domu, demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérového přístupu k výtahu uvnitř domu a se zřízením nového vstupu do stávající výtahové šachty, dopravu materiálu, uložení na skládce, revize a zkoušky. Uznatelné nejsou výdaje na projektovou a jiné typy dokumentaci, stavební dozor a náklady související s vypracováním žádosti.

Čtěte také:  Zaznamenali jste?

Jaké jsou podmínky pro čerpání dotace

Příjemce dotace je povinen akci realizovat v souladu s doklady předloženými se žádostí o poskytnutí dotace a v souladu s posledním vydaným “Rozhodnutím o poskytnutí dotace” a zároveň v souladu s obecně závaznými předpisy.

Stavební práce musí být zahájeny do konce příslušného roku, ve kterém je dotace přidělena. Akce nesmí být ukončena před datem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Termín ukončení realizace akce nesmí překročit 31. prosince následujícího roku od data Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žadatel o dotaci nesmí být zároveň zhotovitelem stavby.

Příjemce dotace je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající ze znění textu podprogramu Bytové domy bez bariér. Příprava, realizace a financování akce je prováděna podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v platném znění a podle Metodických pokynů vydaných správcem programu.

Žádosti splňující povinné náležitosti budou bodově ohodnoceny podle hodnotících kritérií a poté seřazeny podle počtu bodů od nejvíce bodovaných po nejméně bodované.

Výběr dodavatele je v letošním podprogramu Bytové domy bez bariér zpřísněn nad rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dříve zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Nově je zpřísněn i výběr dodavatele v případě zakázek malého rozsahu a nedotovaných zadavatelů. Postup je upraven metodickým pokynem.

Pokud žadatel zjistí, že není schopen zajistit realizaci akce v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, neprodleně o tom informuje ministerstvo a současně předloží návrh na změnu Rozhodnutí.
Dotaci na odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu nelze použít na instalaci technických zařízení překonávajících schody.

Výška dotace

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % nákladů na realizaci akce, maximálně však:
a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu
b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu

V případě odstraňování bariér v bytovém domě s více vchody a více nepropojenými schodišti, lze do jednoho projektu a jedné žádosti zahrnout úpravy více vchodů. V takovém případě se limit dotace uvedený v písmeni a)nebo b) tohoto bodu násobí počtem upravovaných vchodů / instalovaných výtahů.

Čtěte také:  ​Dejte pozor na šest častých nešvarů českých výtahů

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství4 podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Příjemce dotace je povinen ke dni 15. 2. roku následujícího po roce, ve kterém byla čerpána dotace, provést finanční vypořádání se státním rozpočtem za období předcházejícího roku podle § 9 vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Jak financovat zbytek?

Dotace představuje příjemné snížení výdajů za dostavbu výtahu, nebo vybudování bezbariérového přístupu. Podmínkou kladného vyřízení dotační žádosti je však doložení schopnosti akci dofinancovat. K tomu lze pochopitelně využít vlastní zdroje bytového družstva, nebo SVJ, případně je možné financovat pořízení nového výtahu úvěrem. „Bytovým družstvům a SVJ bych v současnosti doporučila náš produkt KREDIT, který je jednoduchý a srozumitelný.Doba splatnosti je až 25 let, úvěr je bez zajištění a lze jí financovat až 100 % záměru, tzn. bez využití vašich úspor. V době, kdy je možnost získat na výstavbu nového výtahu dotaci, navíc můžete využít mimořádnou splátku úvěru ve výši dotace zdarma, což opět bude mít vliv na celkové náklady spojené s novou investicí,“ dodává Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Kontrola využití dotace

Ministerstvo zajišťuje kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola může být prováděna ode dne podání žádosti, a to administrativní i fyzická na místě. Při kontrole dodržování podmínek poskytnutí a použití dotace podle tohoto podprogramu a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1 Comment
  1. Růžena Skokánková 1 měsícem ago

    Dobrý den, prosím o sdělení do kterého dne je možné žádat o dotace za SVJ pro bytový dům na výtahy (máme 4 vchody)? Děkuji předseda SVJ Kvítková 4191, Zlín, IČ: 276 89 590

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?