Z právní praxe: Problémy s neplatiči mohou pomoci vyřešit notářské zápisy s dohodou účastníků

Kromě obvyklých možností, jak si co nejlépe pojistit placení nájemného, můžeme využít též notářské zápisy. Ačkoliv jsou v této souvislosti dosud málo využívané, jsou účelným nástrojem díky snadnému využití, rychlosti a účelnosti.

Jaké výhody v řešení neplatičů notářský zápis s dohodou účastníků nabízí?

“Notářské zápisy umožňují pronajímateli vyhnout se soudnímu řízení včetně všech jeho nevýhod, a naopak jimi pronajímatel se souhlasem nájemce v případě potřeby rovnou získává exekuční titul, který přímo předloží k provedení exekuce,” vysvětluje postup Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu www.svjpravnik.cz

Jinými slovy notářské zápisy nahrazují procesně žalobu a odpadá zde nutnost absolvovat nalézací řízení u soudu, včetně souvisejících nákladů na soudní poplatek i třeba zastoupení advokátem. Vzhledem k tomu, že se jedná o dohodu, dvoustranné právní jednání, nelze ji ani rozporovat.

“Pro tento účel jsou pronajímateli uzavírány notářský zápis s uznáním dluhu a se svolením k přímé vykonatelnosti nebo notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti na vyklizení bytu,” doplňuje řešení právník Jan Eisenreich.

Je ovšem třeba pamatovat na to, že se jedná o dohodu, tudíž s ní musejí souhlasit obě strany (což by při dnešním nedostatku bytů neměl být problém) a za druhé tyto dohody musejí být uzavřeny formou notářského zápisu, což bude znamenat jisté náklady navíc (náklady na notáře).

Co musí notářský zápis s dohodou účastníků obsahovat?

Notářský zápis s uznáním dluhu a se svolením k přímé vykonatelnosti i notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti na vyklizení bytu musí splňovat jisté obsahové náležitosti, jejichž absence by zapříčinila jejich nepoužitelnost jako exekuční titul. “Vzhledem k tomu, že právě vidina snadnějšího vymožení povinností po nájemci, jinými slovy přímá vykonatelnost, je hlavní výhodou tohoto institutu, doporučujeme připravit si velmi pečlivě obsah notářských zápisů a nebát se využít konzultaci s advokátem,” radí právník.

Čtěte také:  Komentujeme: Zadržování kauce

Mezi povinné obsahové náležitosti notářských zápisů s dohodou účastníků patří podle notářského řádu určení hmotněprávního závazkového vztahu (musí tu být uzavřena nájemní smlouva, která takový vztah založí), určení subjektů (pronajímatele a nájemce), určení lhůty, do kdy je nutné závazek splnit (pozor, tato lhůta musí být konkrétní), a s tím související, kdy je notářský zápis vykonatelný. K tomu samozřejmě nesmí chybět souhlas s přímou vykonatelností.

Notářský zápis s uznáním dluhu a se svolením k přímé vykonatelnosti

Tento institut v sobě obsahuje dva podtypy, a to pro dvě odlišné situace. První možnost je využití tohoto institutu pro dluhy budoucí – nájemce se zaváže splnit peněžitý dluh vyplývající z teprve zakládaného závazkového právního vztahu (v našem případě nájmu) a zároveň souhlasí, s tím, aby byl tento notářský zápis použit jako exekuční titul v případě, že svůj závazek (platit nájemné) řádně a včas nesplní. Druhou možností je využití notářského zápisu pro uznání dluhu (o prachobyčejném uznání dluhu jsme se již zmínili výše), kde, mimo uznání již existujícího dluhu nájemce také souhlasí s použitím notářského zápisu jako exekučního titulu, pokud dluh nesplní řádně a včas. Výhodou zde je také fakt, že takovým uznáním se otáčí důkazní břemeno a pronajímatel se dostává do výhodnější pozice. Navíc stačí v případě neplatícího nájemce předat notářský zápis exekutorovi a ten již může dlužnou částku přímo vymáhat.

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti na vyklizení bytu

Stejně jako notářský zápis s uznáním dluhu a se svolením k přímé vykonatelnosti, i notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti na vyklizení bytu může pronajímatele snadněji a bez velkých nákladů dostat z nepříjemné situace. Po ukončení nájmu stačí předat notářský zápis jakožto exekuční titul exekutorovi a ten se již o vystěhování nájemce postará. Avšak vzhledem k obsahovému požadavku na konkrétní určení lhůty ke splnění závazku v dohodě nelze při sjednání nájmu na dobu neurčitou tuto dohodu uzavřít hned na začátku při sjednávání nájmu. U sjednání nájmu na dobu určitou ale žádný problém nevzniká a dohodu lze uzavřít i dávno před vznikem povinnosti vystěhovat se z bytu.

Čtěte také:  Komentujeme: Zveřejňování jmen s čísly bytů uvnitř domu

/Právník Jan Eisenreich má svůj profil mezi spolupracovníky Okolo bytu.cz, kde se také můžete podívat na jeho komentáře v diskusích/

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?