Z právní praxe: Práva přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

V praxi často dochází k tomu, že se v rámci společenství vlastníků jedná na základě rozhodnutí shromáždění, které bylo přijato v rozporu se zákonem či stanovami, případně jestliže se rozhoduje o právech vlastníků, o kterých nemá společenství vlastníků oprávnění rozhodovat. Zákon v těchto případech umožňuje přehlasovanému vlastníku jednotky, aby se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení u soudu.

Koho lze považovat za přehlasovaného vlastníka?

Za přehlasovaného vlastníka se považuje primárně každý vlastník, který na zasedání shromáždění hlasuje proti přijetí usnesení, jehož neplatnosti se domáhá, ale i vlastník, který se zasedání nezúčastnil, jelikož mu nebyla včas a řádně doručena úplná pozvánka či který se nemohl zasedání účastnit z vážných důvodů.

Jak se domoci neplatnosti usnesení?

Přehlasovaný vlastník jednotky, který se shromáždění účastnil, je oprávněn domáhat se neplatnosti usnesení ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl. „Lhůta začíná běžet od data konání zasedání, nikoliv tedy, jak by se mohlo zdát, od chvíle, kdy se vlastník jednotky seznámil se zápisem ze shromáždění, na kterém bylo rozhodnutí přijato – toto připadá v úvahu pouze v případě přehlasovaného vlastníka nepřítomného na shromáždění,“ upozorňuje Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu www.svjpravnik.cz.

Důvody pro soudní přezkum rozhodnutí

Soudní přezkum usnesení je však možný pouze za předpokladu existence důležitého důvodu pro takový přezkum. Z rozhodování soudů vyplývá, že je takovým důvodem například rozhodování o změně stanov, volbě členů statutárního orgánu, komplexních rekonstrukcích a revitalizacích domu atd. Naopak za důležité se nepovažuje zejména navýšení příspěvků na správu domu a pozemku (dříve platby do fondu oprav).

Návrh na dočasný zákaz dalšího jednání

Jelikož se v daných případech má jednat o rozhodnutí shromáždění, která mohou mít v případě jejich realizace pro vlastníky závažné důsledky a v případě vyslovení jejich neplatnosti by mohlo být prakticky nemožné zvrátit neplatným rozhodnutím způsobené následky, dává zákon přehlasovanému vlastníku oprávnění žádat současně s návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení návrh, aby soud dočasně zakázal podle napadeného usnesení jednat. Tento návrh je pak svou povahou návrhem na vydání rozhodnutí o předběžném opatření, na jehož podání se vztahují zákonné požadavky (zejména povinnost složit jistotu).

Čtěte také:  Společenství vlastníků v době koronoviru. Jak ho řídit?

Napsat komentář