Z právní praxe: Náhradní shromáždění dle ustanovení § 1210 NOZ

Novela občanského zákoníku účinná od 1. července 2020 přinesla do oblasti bytového spoluvlastnictví řadu novinek. Jednou z nich je i možnost svolat takzvané náhradní shromáždění.

Jak to bylo dosud?

Doposud občanský zákoník upravoval pouze možnost, aby shromáždění, které se nedaří svolat usnášeníschopné, rozhodovalo o totožných záležitostech i mimo zasedání prostřednictvím takzvaného rozhodování/ hlasování per rollam, jinak označovaném jako „korespondenční“ hlasování.

V praxi náhradní shromáždění vyvolává otázky

Nový občanský zákoník ve znění účinném od 1. 7. 2020 není úplně nejvhodněji koncipovaný, jelikož hovoří pouze o usnášeníschopnosti tohoto náhradního shromáždění, nikoli však již o tom, co takové náhradní shromáždění v praxi znamená.

Pro správné pochopení je potřeba současné znění ustanovení § 1210 NOZ hovořící pouze o usnášeníschopnosti náhradního shromáždění sloučit se zněním minulým, účinným do 1. 7. 2020, které stanovilo, že pokud není shromáždění způsobilé se usnášet, může osoba oprávněná svolávat shromáždění (výbor či předseda společenství) písemně do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, navrhnout, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

Jak správně svolat náhradní shromáždění

„Dle našeho názoru je tak v současné době možné v souladu se současným zněním ustanovení § 1210 NOZ, aby v případě, kdy je svoláno shromáždění, avšak nedorazí potřebný počet vlastníků jednotek tak, aby bylo usnášeníschopné, písemně svolat náhradní shromáždění, které se musí konat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bylo naplánováno původní shromáždění a také s totožným programem. V takovém případě je náhradní shromáždění usnášeníschopné již při účasti 40 % všech vlastníků jednotek, což může celý proces rozhodování a hlasování výrazně ulehčit,“ konstatuje Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz.

Vždy je však třeba mít na paměti, že společenství, které chce možnost rozhodování prostřednictvím náhradního shromáždění využívat, musí tuto možnost výslovně zakotvit ve svých stanovách.

0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?