Víte o všech změnách v dohodách o provedení práce a pracovní činnosti, které se dotýkají BD i SVJ?

V mnoha SVJ a BD je řada činností vykovávána formou dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. První etapa výrazných změn již vstoupila v platnost 1.10.2023, další platí od počátku roku 2024. Přinášíme stručné shrnutí.

Cílem úprav je srovnání postavení dohodářů s pracovním poměrem

Dosud se jednalo o pružný a jednoduchý nástroj, jak odměnit různé aktivity v bytových domech – od domovníka až po úklid domu zpravidla bez zdanění a odvodu pojistného. Nově jde zákonodárci o srovnání postavení dohodářů s pracovními poměry založenými pracovní smlouvou, a to i s ohledem na nové informační povinnosti, rozvržení pracovní doby, příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli, svátky, nároky na dovolenou, hlášení do registru dohod a odvod pojistného. 

Dohody o provedení práce (DPP) a o pracovní činnosti (DPČ) v legislativě

Dohody o provedení práce (DPP) a o pracovní činnosti (DPČ) jsou běžnou součástí a nutností pro zabezpečení činnosti mimo jiné bytových družstev a společenství vlastníků. DPP a DPČ jsou pak společně nazývány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a upravuje je § 74 – § 77b zákoníku práce.

Změny platné od 1.10.2023 a 1.1.2024 jsou dány novelou zákoníku práce č. 281/2023 Sb. 

Další změny v oblasti dohod o provedení práce s účinností od 1.7.2024 přináší zákon č. 349/2023 Sb., o konsolidaci veřejných financí. K těmto změnám přineseme informace v únorovém vydání e-lettru Okolo bytu.

I. Změny, které platí již od 1.10.2023

1.Rozvržení pracovní doby předem

Zaměstnavatel je povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. /Z informačního vzoru MPSV vyplývá, že může být stanoveno, že si pracovní dobu zaměstnanec rozvrhuje sám/.

2. Nové informační povinnosti, kdy zaměstnavatel je povinen zaměstnance písemně informovat o

a) názvu a sídle zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo o jménu, příjmení a adrese zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,

b) bližším označení sjednané práce a místa výkonu práce,

c) výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené,

d) době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána,

e) postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, a o délce a běhu výpovědní doby,

f) odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,

g) předpokládaném rozsahu pracovní doby za den nebo týden, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období podle § 76 odst. 3 zákoníku práce,

Čtěte také:  Proč pro dálkové odečty energií zvolit smart systém ista

h) rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,

i) odměně z dohody, o podmínkách jejího poskytování, o splatnosti a termínu výplaty odměny z dohody a o místu a způsobu vyplácení odměny z dohody,

j) kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a o označení smluvních stran těchto kolektivních smluv,

k) orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnance, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne započetí výkonu práce.

Informace uvedené v písm. c) až f), h), j) a k) mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis.

MPSV připravilo VZOR – Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP a DPČ_230921 (25.73 kB)

Pokud došlo k uzavření DPP a DPČ před 1.10.2023 a práce byly zahájeny rovněž před tímto dnem, pak je zaměstnavatel povinen tyto informace poskytnout pouze na vyžádání zaměstnance, a to do 7 dnů ode dne doručení žádosti.  

3. Možnost přechodu na klasický pracovní poměr v případě požadavku zaměstnance

Pokud právní vztah založený DPP či DPČ trval v předchozích 12 měsících v souhrnu u tohoto zaměstnavatele po dobu nejméně 180 dní, může zaměstnanec písemně požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel je povinen poskytnout mu nejpozději do 1 měsíce odůvodněnou písemnou odpověď. Pokud pak zaměstnavatel ukončí DPP či DPČ bez uvedení důvodu, a zaměstnanec má za to, že výpověď dostal právě kvůli svému požadavku převedení na klasický pracovní poměr, může se zaměstnanec domáhat uvedení důvodu výpovědi.

4. Příplatky za práci v sobotu, neděli, státní svátky (také náhradní volno), v noci a ve ztíženém prostředí

Příplatky, náhradní volno atd. řeší § 115 až 118 Zákona č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění.

Je nutno upozornit na důsledky, které mohou nastat zejména u dohod, které jsou nastaveny na měsíční odměnu 10 tis. kč. V případě, že by pracovní doba připadla na víkend, svátek, noc, nebo byla vykonávána ve ztíženém prostředí, pak zaměstnanci náleží kompenzace, které znamenají navýšení odměny, což s sebou nese dopad odvodu zdravotního a sociálního pojištění z důvodu překročení limitu.

Rozpis práce je tak potřeba dopředu pečlivě plánovat a zaměstnance s ním minimálně 3 dny před začátkem prací seznámit. Je však možné rovněž dohodnout, že si práci zaměstnanec rozvrhuje sám (například v rozsahu 10 hodin týdně), přičemž se zakazuje rozvrh prací na noc, sobotu, neděli a státní svátky.

Čtěte také:  Speciální dveře na míru: Kombinujte vlastnosti podle svých představ

Pozor pak na noční práci i z hlediska BOZP.

5. Doručování i elektronicky nebo datovou schránkou

DPP, DPČ nebo jejich změny či ukončení mohou být učiněny prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (se souhlasem zaměstnance). Zaměstnavatel je pak povinen zaslat vyhotovení dokumentů na elektronickou adresu zaměstnance, kterou má k dispozici, nebo kterou mu zaměstnanec písemně sdělil. Doručení písemnosti zaměstnanci je nadále podmíněno tím, že zaměstnanec převzetí písemnosti potvrdí zaměstnavateli datovou zprávou, pokud tak neučiní, 15. dnem od dodání platí fikce doručení.

Zaměstnanec má právo od dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti nebo jejich změny, které jsou uzavřeny prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, odstoupit od okamžiku jejich uzavření, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance. Odstoupení musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží. Odstoupení je možné, jen dokud nebylo ze strany zaměstnance započato s plněním.

Zaměstnavatel může doručit písemnost zaměstnanci prostřednictvím datové schránky, pokud si ji zaměstnanec neznepřístupnil pro dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby podle § 18a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jestliže se zaměstnanec nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

II. Změny, které jsou platné od 1.1.2024 

Náhrada za dovolenou

Pokud zaměstnanci trval pracovně právní vztah dle DPP nebo DPČ nepřetržitě po dobu alespoň 4 týdnů (28 kalend. dnů), pak zaměstnanci za odpracování každých 20 hodin vznikne právo na cca 1,5 hodiny dovolené. Dovolená, na niž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. Zaměstnanci na DPP s rozsahem 300 hodin ročně tak může vzniknout nárok na 24 hodin dovolené za rok. Při nemožnosti čerpání je nárok na proplacení nevyčerpané dovolené, což může mít stejný dopad jako příplatky dle bodu 4., tj. překročení limitu pro odvod pojistného.

Výpočet: Za odpracovanou týdenní dobu (20 hodin) náleží dovolená v délce 1/52 základní výměry dovolené (4 týdny = 80 hodin), tj. 1,5384615 hodin. Za 300 odpracovaných hodin tedy náleží dovolená v délce 24 hodin po zaokrouhlení. 

Image
www.son.cz  tel.: 733 604 828
Image 3
Projekt „Odborné bytové poradenství“ je podporován MMR ČR

Napsat komentář