Plná moc

k čemu slouží plná moc • forma plné moci • akceptace plné moci • plná moc na shromáždění SVJ • hlasování na základě plné moci • kdy zaniká plná moc

Plná moc

Plná moc je jednostranné potvrzení, že smluvní zastoupení bylo ujednáno a vzniklo. Osoba, která na základě plné moci někoho jiného zastupuje, se nazývá „zmocněnec“ a ten, který uděluje plnou moc, se nazývá „zmocnitel“.
Zmocněncem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Fyzická osoba je jako zmocněnec povinna jednat zásadně osobně, za právnickou osobu jednají v první řadě její statutární orgány.
Z úkonů zmocněnce v rámci udělené plné moci je zavázán přímo zmocnitel. Pokud by byly meze plné moci překročeny a zmocnitel zmocněncovo jednání bez zbytečného odkladu neschválil, je zavázán sám zmocněnec.

Forma plné moci

Plnou moc lze udělit ústně či písemně. Písemná plná moc musí být jen tehdy, pokud písemnou formu vyžadují i následné právní úkony zmocněnce, při kterých jedná nebo pokud jde o tzv. generální plnou moc, na základě které je zmocněnec oprávněn zastupovat zmocnitele ve všech věcech. A protože jde o osvědčení třetím osobám, postačí, pokud obsahuje pouze podpis zmocnitele a není nutné, aby obsahovala i výslovnou akceptaci ze strany zmocněnce.
Podpis musí být úředně nebo notářsky ověřen jen tehdy, pokud to výslovně požaduje zákon.
Zmocnitel se nemůže vzdát práva odvolat plnou moc, ale může se se zmocněncem dohodnout na podmínkách, za kterých je možné plnou moc odvolat. Z jiného důvodu je možné plnou moc odvolat jen v případě, že by šlo o zvláště závažný důvod.

Akceptace plné moci

V některých případech se můžete setkat s plnou mocí, na které je uvedena akceptace – tedy stvrzení, že plnou moc přijímáte. Platnost plné moci je ale i bez tohoto doplnění. Akceptace byla součástí udělení plné moci dříve, dnes při běžném zastupování není žádnou legislativou vyžadována.

Čtěte také:  Pojištění domácnosti

Plná moc na shromáždění SVJ

Možnost zplnomocnění třetí osoby pro jednání na shromáždění SVJ musí být zakotvena ve stanovách společenství, jinak není zplnomocnění možné.
Stanovy by tedy taktéž měly určovat formu plné moci. Pokud není forma plné moci blíže specifikovaná ve stanovách, pak zákon říká, že „vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma (např. notářský zápis), udělí se plná moc v téže formě.“
Praxe SVJ je obvykle taková, že k pozvánce poskytnou členům také formulář plné moci pro případ, že se člen nedostaví na shromáždění. Aby jeho hlasy mohly být započteny jako přítomné a aby bylo možné pomocí nich hlasovat, udělí jiné osobě za tímto účelem plnou moc.
Platí tedy, že jediný vlastník jednotky, který se na shromáždění nedostaví, udělí plnou moc jiné osobě (nemusí jím být pouze jiný vlastník), má tedy právo plnou moc udělit, jinak jeho hlasy nebudou moci vykonávat hlasovací právo.
Co se týká účasti manželů, kteří jsou vlastníky jednotky ve společném jmění manželů a současně společnými členy SVJ – tito se dostaví buďto osobně, případně dostaví-li se pouze jeden z nich, opatří si na shromáždění plnou moc od druhého manžela

Co má obsahovat plná moc

  • Osobu zmocnitele, včetně jeho jména, rodného čísla a bydliště >Osobu zmocněnce, včetně jeho jména, rodného čísla a bydliště
  • Pokud se jedná o právnickou osobu, tak její název, sídlo, IČ, a jméno osoby oprávněné jednat za společnost
  • Přesnou formulaci v čem je zmocněnec oprávněn zmocnitele zastupovat
  • Datum udělení plné moci
  • Podpis zmocnitele

Kdy zaniká plná moc

Jsou-li provedena právní jednání pro která byla udělena
Zmocněnec plnou moc vypoví
Zmocnitel plnou moc odvolá nebo zmocněnec nebo zmocnitel zemře

Čtěte také:  Teplota teplé vody

Aktualizováno: 15. 2. 2017

Kontakty

SVJprávník.cz

Log in with your credentials

Forgot your details?