Novela občanského zákoníku 2020 přináší důležité změny i pro bytová družstva

Ačkoliv se aktuální novelizace občanského zákoníku dotýká především SVJ, proti všemu očekávání byla do jeho nové podoby, zákona č. 163/2020 Sb., zařazena i část druhá jako změna zákona o obchodních korporacích a družstvech. Tato část má pro bytová družstva větší význam než celá novela č. 33/2020 Sb. ZOK v části o družstvech.

Stanovy družstva versus novela občanského zákoníku

Zákon č. 163/2020 Sb., jako novelizace občanského zákoníku, nabývá účinnosti již 1. 7. 2020, na rozdíl od celé tzv. velké novely ZOK, která nabude účinnosti až 1. 1. 2021. Protože pro naše družstva to bude znamenat, že se po 1. 7. 2020 nebudou moci řídit ustanoveními stanov, která by byla v rozporu s donucujícími ustanoveními novely, bude třeba provést změny stávajících stanov.

Jaké důležitější změny novela občanského zákoníku pro bytová družstva přináší?

§ 9 – není-li podán návrh na zápis do obchodního rejstříku do 6 měsíců od založení, nastávají účinky, jako by všichni uchazeči o členství vzali zpět svou přihlášku do družstva.

§ 561a – nově se zřizuje možnost založit družstvo i bez ustavující schůze.

§ 635 – stanovy mohou určit i nižší počet zastoupených členů na schůzi jedním zmocněncem (dosud 1/3 všech členů) a mohou určit možnost zastupování člena pouze jiným členem.

§ 636 – ruší se povinnost družstva svolat členskou schůzi pomocí internetových stránek, postačí informační deska a doručení pozvánky na adresu uvedenou v seznamu členů a doplňuje se možnost zaslat pozvánku se souhlasem člena i elektronicky.

§731 odst. 2 – mění se požadavek souhlasu členů pro změnu náležitostí stanov na souhlas ¾ všech členů (dosud 100%).

§ 732 – souhlas může být projeven i písemně nebo jiným vhodným způsobem podle stanov a přijetí rozhodnutí schůze se osvědčuje veřejnou listinou. Zrušuje se dosavadní znění § 732.

Čtěte také:  Co musíte vědět o dani z nemovitosti?

§ 741 – zásadní změna – podřizuje se nájem družstevního bytu obecnému nájmu podle občanského zákoníku a nájem družstevního nebytového prostoru nájmu sloužícímu k podnikání (viz zrušení § 2240 a § 2241 v občanském zákoníku). V případě nájmu nebytového prostoru, který neslouží k podnikání, se bude postupovat jako u nájmu bytu.

§ 744 –  na rozdíl od obecného nájmu mohou stanovy určit rozsah běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu a okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat družstevní byt a dům.

§ 750 – nově připouští, aby stanovy mohly určit rozdělení části zisku a jiných vlastních zdrojů, mezi své členy, nejvýše však 33 % za dodržení podmínek § 34 odst. 2 a § 40 ZOK a jen v případě, vytvoří-li fond ze zisku ve výši 30 % základního kapitálu, který nelze mezi členy rozdělit. Další podmínkou je, že to neohrozí uspokojování bytových potřeb členů.

Zvláštní ustanovení o nájmu družstevního bytu § 2240 a § 2241 je vypuštěno

Zrušením těchto paragrafů dochází k tomu, že i nájem družstevního bytu a nebytového prostoru se bude především řídit občanským zákoníkem, a ne jako dosud především stanovami. Tím je sice odstraněn zpětný odkaz na § 741 ZOK, ale zároveň se vypouští pojem družstevní nebytový prostor a nájem se dále řídí ustanovením občanského zákoníku o nájmu prostoru sloužícího k podnikání § 2302.

Novelizaci občanského zákoníku pro bytová družstva doplní velká novela zákona o obchodních korporacích

Velká novela zákona o obchodních korporacích, která byla přijata dne 13. 2. 2020 pod číslem 33/2020 Sb. a která rovněž obsahuje některá ustanovení o družstvech, nabude účinnosti až 1. 1. 2021.

/Ilustrační foto: 123rf.com/

Napsat komentář