Nejčtenější článek posledních třiceti dnů: Jak vystěhovat nájemníka z bytu

Pokud vzniknou mezi pronajímatelem a nájemcem zásadní rozpory, které již nelze vyřešit vzájemnou domluvou, má pronajímatel právo dát nájemci výpověď.

Důvody pro výpověď z nájmu bytu jasně vymezuje zákon, konkrétně §2288 občanského zákoníku:

(1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu

b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází

c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat

d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu

(2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že:

a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno

b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni

Na co často zapomínáme?

Dejte pozor na počítání konce výpovědní doby. Výpověď musí mít písemnou formu a též je nutné, aby nájemci došla, jelikož výpovědní doba začíná běžet první kalendářní den měsíce následujícího po jejím doručení. Obdobně se postupuje i v případě, že výpověď z nájmu podá nájemce.

Další často přehlíženou záležitostí je v případě výpovědí podané pronajímatelem povinnost poučit nájemce o právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání výpovědi soudem do dvou měsíců od jejího doručení. Pokud poučení chybí, výpověď je neplatná!

Čtěte také:  Nájem bytu na dobu určitou – jeho výhody i nevýhody

Jak dosáhnout okamžité výpovědi z nájmu?

Jaké jsou důvody pro okamžitou výpověď z nájmu a kdy lze nájem skutečně považovat za ukončený se dočtete v závěru plného znění článku Martina Černého Jak vystěhovat nájemníka z bytu. Nejčastější řešení vás může dostat do potíží.

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?