Následky podvodných zápisů statutárních orgánů: Vytunelování SVJ není jediným problémem

Podvodné pokusy o zápis nových statutárních zástupců SVJ mají za přímý cíl vytunelování SVJ, případně jeho jiné finanční zneužití. Není to však jediný problém, který v této souvislosti musí výbor SVJ řešit. Na řadu měsíců může přijít o veškeré své pravomoci, což může provoz celého SVJ paralyzovat.

Co způsobí podvodné pokusy o zápis nového statutárního zástupce do veřejného rejstříku?

Primárním cílem podvodného jednání je obohacení se na úkor SVJ. Pokud se podaří podvodný pokus odhalit včas, to znamená před pravomocným zápisem nového statutára do veřejného rejstříku, bude to pro SVJ znamenat jen ztrátu času a papírování v rámci komunikace s příslušným rejstříkovým soudem a s policií v rámci podání trestního oznámení.

Podstatně větší problém nastává v případech, kdy zápis nového statutárního zástupce již nabyl právní moci. V tomto případě je možnost zneužití statusu SVJ velmi reálná a škody mohou dosahovat řady miliónů. Podrobně jsme se mechanismu podvodu a možnostech ochrany věnovali v článku Zloději identity nově cílí na SVJ. O co se jedná a jaké mohou být následky?

Ačkoliv se nově zapsaný statutární zástupce v rámci svého podvodného jednání rozhodně nezamýšlí věnovat se skutečnému řízení dotčeného SVJ, právně se stává jeho jediným statutárním zástupcem. Z toho vyplývá, že legitimně zvolený výbor pozbyl své právní subjektivity. Pro provoz SVJ to znamená velmi zásadní komplikaci.

Legitimně zvolený výbor bez rozhodovací moci

Důsledkem zápisu nového statutárního zástupce je kompletní blokace činnosti společenství. Tento stav může trvat měsíce. „Předpokládejme, že poškozené SVJ podalo trestní oznámení. Dokud není skončeno vyšetřování a vyhodnoceno orgány činnými v trestním řízení, že zápis nového statutárního zástupce naplňuje podstatu trestného činu podvodu, nelze na jednání nového statutárního zástupce pohlížet jako na protiprávní,“ vysvětluje právní výklad situace Mgr. Vojtěch Opočenský, právník portálu svjpravnik.cz. Aby mohl legální statutární orgán co nejrychleji opět disponovat rozhodovacími pravomocemi, SVJ by proto mělo využít jiné řešení.

Čtěte také:  Kamerový systém

Lze se odvolat na povinnost péče řádného hospodáře?

SVJ se v tomto období bez legitimního výboru může dostat do situace, kdy by nečinností výboru mohla SVJ vzniknout finanční újma nebo se vystavit nějaké formě postihu. Příkladem může být nutnost podpisu na faktuře k proplacení a podobné situace. S jistými výhradami, avšak s dovoláním se k povinnosti péče řádného hospodáře, by mohl původní statutární orgán v tomto minimálním režimu a v zájmu odvrácení hrozících škod svou funkci nadále vykonávat. Rozporovat jeho konání by teoreticky mohli pouze členové SVJ, což by však bylo v rozporu s jejich zájmy.

Jak navrátit pravomoc legitimnímu výboru SVJ?

Právník Vojtěch Opočenský z portálu SVJpravnik.cz doporučuje co nejrychleji svolat shromáždění, jehož jediným věcným bodem bude převolení, tedy odvolání z funkce účelově zapsané společnosti a opětovné zvolení původních členů výboru. Vzhledem k tomu, že legitimní výbor nemůže v tuto chvíli konat, tedy ani svolat shromáždění, lze využít ustanovení § 1207 NOZ, zákona č. 89/2012 Sb.:

„(1) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.“ Podle tohoto ustanovení tedy mohou shromáždění svolat sami zástupci SVJ. Na tomto shromáždění odhlasují odvolání zapsaného statutára a zpět zvolí svůj legitimní výbor

„V praxi by tedy zástupci SVJ měli vyzvat nově zapsaného statutára ke svolání mimořádného shromáždění. Jedná se o formální výzvu. Z procesní opatrnosti bych však tento postup přesto doporučil. V těchto případech lze téměř s jistotou předpokládat, že nový statutár nebude na výzvu reagovat. Nicméně je nutné mu ji doručit doporučenou poštou na adresu jeho sídla a uschovat si podací lístek, aby bylo možné po uplynutí lhůty, do které měl reagovat na podnět vlastníků jednotek dle § 1207 odst. 1 věta druhá, realizovat hlasování per rollam samotnými vlastníky.. Pro ještě rychlejší průběh je možné hlasovat formou per rollam. Tuto možnost mohou využít i SVJ, která nemají možnost hlasování per rollam uvedenou ve stanovách dle § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb.,“ popisuje nejrychlejší postup Mgr. Vojtěch Opočenský.

Čtěte také:  Jak správně postupovat, aby se SVJ či bytové družstvo nyní nedostalo do dluhů?

Pozor na změnu stanov SVJ

Pozor na případ, kdy podvodná společnost rovněž změní stanovy společenství a například by je pozměnila tak, že úplně zruší výbor jako orgán společenství. Ponechá existenci pouze externího samostatného předsedy. Takovým stanovám je nutné podřídit i následné hlasování per rollam, které bude neoprávněně zapsaného předsedu odvolávat, a hlavně volit nový statutární orgán. Pokud by se „záchranným“ hlasováním per rollam zvolil výbor a ve stanovách by byl ustanoven předseda jako jediný orgán, soud návrhu na změnu nevyhoví a doba po kterou může podvodný statutár jednat se prodluží.

Jak nejrychleji může volba výboru SVJ proběhnout?

Podle součinnosti členů SVJ lze hlasování per rollam svolat již do pěti dnů, pokud není ve stanovách uvedeno něco jiného. Jakmile bude dosaženo požadovaného počtu hlasů, není nutno čekat na konec lhůty, která byla pro hlasování per rollam určena. Po znovuzvolení může výbor SVJ začít ihned konat. Při bezproblémovém průběhu je reálné celou akci převolení statutárů stihnout zhruba do tří týdnů.

1 komentář u „Následky podvodných zápisů statutárních orgánů: Vytunelování SVJ není jediným problémem“

 1. V článku se píše: “Právník Vojtěch Opočenský z portálu SVJpravnik.cz doporučuje co nejrychleji svolat shromáždění, jehož jediným věcným bodem bude převolení, tedy odvolání z funkce účelově zapsané společnosti a opětovné zvolení původních členů výboru.”
  Tato rada je právně vadná.
  Člen statutárního orgánu končí výkon funkce automaticky v okamžiku, kdy se funkce ujme nově zvolený člen. Žádné zbytečné “odvolávání” se tedy nekoná.
  Jakmile by se ve schváleném usnesení objevila zmínka o “odvolání z funkce”, dalo by tím SVJ – i hlasující vlastníci – jednoznačně najevo, že nezpochybňují předsedu-vetřelce. Dali by tím najevo, že uznávají že funkci vykonával platně. Že k žádné krádeži identity vlastně nedošlo. A že jeho odvoláním dodatečně potvrzují platnost a účinnost předchozí volby předsedy – vetřelce.
  Značně by si tím zkomplikovali možnost zpochybnit platnost podvodné “volby”. Pokud by se policejnímu vyšetřovateli dostal tento zápis do ruky, nejspíše z toho dovodí, že předchozí volba předsedy byla platná, když to je v zápisu zmíněno jako hotová věc. A policie zastaví vyšetřování podvodu. Trestný čin ani přestupek se nestal.
  Právník Vojtěch Opočenský si zřejmě neuvědomuje, že k volbě členů statutárního orgánu není potřebné odvolávat předchozí členy. Dokonce je takový postup nesprávný a potenciálně nebezpečný! Předčasné odvolání by bylo hrubou chybou za všech okolností, nejen ve zde popisovaném případě. Nepodaří-li se totiž po odvolání zvolit statutární orgán v novém složení, ocitá se SVJ bez vedení: předchozí statutáři již byli platně odvoláni, noví nebyli zvoleni.
  Právní rada v článku uvedená je tedy nesprávná a potenciálně nebezpečná za všech okolností.

  Odpovědět

Napsat komentář