Ob Pohled 2 Výřez

Co byste měli vědět o sdílené elektřině z fotovoltaiky? Stáhněte si manuál

Unie komunitní energetiky (UKEN) představuje zcela nový manuál pro vlastníky a nájemce bytových domů s názvem Jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů. Zabývá se technickými, ekonomickými, právními i společenskými aspekty sdílení elektřiny v bytových domech podle novelizované vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o Pravidlech trhu s elektřinou. Ambicí manuálu je poskytnout čtenářům praktický návod, jak fotovoltaiku realizovat a úspěšně provozovat.

Zápis z jednání shromáždění nebo členské schůze

Z každého zasedání shromáždění či členské schůze se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel, tedy obvykle jeden ze členů statutárního orgánu bytové korporace. Zápis musí obsahovat údaje o místě a čase konání jednání nejvyššího orgánu, kdo ho svolal, kdo zasedání předsedal, o čem se jednalo a na čem se přítomní členové subjektu usnesli.

J

Jak vybrat kvalitního dodavatele fotovoltaiky

Na českém fotovoltaickém trhu je obrovský přetlak. Podle odhadů na něm aktuálně působí až 800 dodavatelů, kteří se zásadně liší úrovní odbornosti, jednáním i zkušenostmi v oboru. Přitom výběr dodavatele FVE je klíčový krok, který zásadně určí ráz celé investice.

Účast a hlasování na shromáždění nebo členské schůzi

Účast na shromáždění nebo členské schůzi patří mezi základní práva členů bytové korporace (společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva). Kromě získání informací o provozu domu a záměrech jeho dalšího rozvoje se svým hlasováním mohou vyjadřovat k projednávaným bodům. Rozhodování může zásadním způsobem ovlivnit nízká účast členů, což je v současnosti poměrně běžná situace. Mezi další faktory patří chybné hlasování a neúplné nebo chybné zápisy z jednání nejvyššího orgánu subjektu.

D 1

Zvýhodněný úvěr na financování fotovoltaiky na bytové domy

Stávající situace ve světě vysoká inflace vyvolává stále silnější tlaky na urychlení masivnějšího využívání alternativních zdrojů energií. Lze tedy očekávat, že bytová družstva a společenství vlastníků budou daleko více přistupovat i k optimalizaci energetické bilance domu. Zájem stoupá o fotovoltaiku, případně o tepelná čerpadla jako náhrady současného způsobu vytápění.

Ob Pohled 2 Výřez

Jak na fotovoltaiku pro bytové domy

Zájem o instalaci fotovoltaických elektráren na střechy bytových domů stále stoupá. Hlavním důvodem je možnost využívání vlastní elektřiny v jednotlivých domácnostech, a tím snížení nákladů na energie. S tím souvisí řada technických, ale také legislativních a požárně bezpečnostních otázek.

3

Vymáhání pohledávek v SVJ a bytových družstvech

Statutární orgány bytových korporací (společenství vlastníků jednotek či bytových družstev) se musí často potýkat s dlužník / neplatiči z řad vlastníků jednotek či členů družstva, kteří neplní své povinnosti vyplývající jim ze zákona a nehradí předepsané platby na účet subjektu. Chybou může být také nedůsledný, případně nesprávný postup vymáhání dlužné částky.