Volba výboru SVJ v nouzovém stavu

Ve čtvrtek 3. prosince se z rozhodnutí vlády změnil stupeň rizika v protiepidemickém systému na mírnější třetí stupeň. Stále to však znamená, že platí omezení pro hromadné akce ve vnitřních prostorách, a to na maximálně 10 osob. Pro většinu společenství vlastníků je tedy i nadále nemožné svolat shromáždění a činit rozhodnutí ohledně fungování SVJ. Jaké má SVJ možnosti, pokud za účinnosti nouzových opatření končí funkční období členům výboru či předsedovi?

Hlasování per rollam

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dovoluje konat hlasování per rollam pouze v případě, že je tento způsob rozhodování zakotven ve stanovách společenství (§ 1210 odst. 2) nebo v případě, že bylo svoláno shromáždění, které nebylo usnášeníschopné (§ 1210 odst. 1). Zákon č. 191/2020 Sb., tzv. Lex Covid, však po dobu trvání mimořádných opatření zakotvuje možnost konání hlasování mimo zasedání shromáždění o všech otázkách, a to bez nutnosti výslovného zmocnění stanovami. Při dodržení všech formálních náležitostí stanovených občanským zákoníkem pro hlasování per rollam je tedy možné zvolit výbor, jemuž končí funkční období v nouzovém stavu, takto na dálku, a to buď za využití klasických listinných hlasovacích lístků či speciálních on-line hlasovacích platforem.

Kooptace

Další možností, jak obsadit statutární orgán, je kooptace (§ 246 odst. 2 ve spojení s § 1221), tedy postup, kdy zbývající členové výboru vyberou náhradního člena, který zastává funkci až do nejbližšího zasedání shromáždění. Podmínkou je, že počet členů orgánu, který kooptuje další členy, neklesl pod polovinu. Tento postup se tedy uplatní jen v případě, že některý člen odstoupí či mu členství v orgánu zanikne jiným způsobem.

Prodloužení funkčního období členů výboru SVJ

Ustanovení § 20 zákona č. 191/2020 Sb., tzv. Lex Covid, obsahuje zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnické osoby, díky kterému se automaticky prodlužuje funkční období členů výboru, a to až do uplynutí tří měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádných opatření. „Pokud tedy má funkční období výboru uplynout například k poslednímu listopadu roku 2020, prodlouží se toto funkční období až do doby, než uplynou tři měsíce od zrušení posledního mimořádného opatření vlády. Členové výboru, jimž má skončit či nedávno skončilo funkční období si tedy nemusí dělat starosti, jejich mandát se prodlužuje, a to zatím na neurčito, neboť zrušení vládních opatření je v nedohlednu,” konstatuje Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz.

2 Comments
  1. MKU03375 11 měsíci ago

    Je ještě 1 možnost, a sice těch možných 10 členů potřebuje plné moci tolika ostatních členů, aby splňovali potřebné kvórum pro volby apod. Podle NOZ není limitován počet plných mocí pro 1 zastupujícího (u SBD limit je).

  2. Karla 11 měsíci ago

    Celý výbor SVJ podal rezignaci 15.9.2020 Dosavad se nový výbor nezvolil. Původně měl celý výbor skončit po 2 měsících tj.15.11.2020. mezitím byl vyhlášen nouzový stav. Jaká je lhůta pro konec nynějšího výboru v rezignaci od 15.9.2020? po ukončení nouzového stavu…. ?
    V domě nechce jít nikdo do výboru SVJ a situace je neřešitelná.
    Můžeme požádat soud o určení nějakého správce? Na externí firmě co by vedla SVJ není také možná dohoda. Stávající výbor chce ukončit činost v co nejkratší možné době! To je teda kdy? Děkuji. Karla B.

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?