Víte, kdy potřebujete čestné prohlášení člena výboru SVJ o bezúhonnosti a jak by mělo vypadat?

S volbou nových členů výboru je spojeno několik úvodních povinností. Nezbytný je i zápis nových členů do veřejného rejstříku. K tomu je nutné doložit čestné prohlášení o bezúhonnosti. Noví členové se proto často dotazují, jak by mělo čestné prohlášení člena výboru SVJ o bezúhonnosti vypadat, případně zda najdeme někde vzorový formulář?

Sdružení na ochranu nájemníků připravilo vzor čestného prohlášení, který je akceptovaný rejstříkovými soudy

Žádný závazný formulář čestného prohlášení osob, které jsou zapisovány jako členové výboru do rejstříku společenství vlastníků, ani formulář jejich písemného souhlasu se zápisem do rejstříku, zákon neobsahuje, tedy ani nepředepisuje.

Rejstříkovými soudy akceptované čestné prohlášení, jehož součástí je i souhlas členů výboru se zápisem do rejstříku společenství vlastníků je připojeno k odpovědi.

Nezapomeňte, že podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen.

Vzor čestného prohlášení

/Vzor čestného prohlášení pro vás v rámci svého projektu Odborného bytového poradenství připravilo sdružení SON/

Č e s t n é    p r o h l á š en í

o splnění předpokladů

Já, níže podepsaný(á):

jméno a příjmení:

rodné číslo:

bytem:

místo narození:

okres narození:

rodné příjmení:

p r o h l a š u j i,

že souhlasím se svým ustanovením do funkce člena/předsedy/místopředsedy (upravit dle skutečnosti) výboru Společenství vlastníků __________, se sídlem ___________, IČO _________

a dále čestně prohlašuji,

že jsem plně svéprávný(á),

že splňuji podmínky provozování živností podle § 6 zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,

že jsem způsobilý(á) být členem voleného orgánu právnické osoby v souladu se zákonem upravujícím právní poměry právnických osob.

Dále prohlašuji, že souhlasím s tím, abych byl(a) v rejstříku společenství vlastníků zapsán(a) jako člen výboru společenství a přistupuji k návrhu na zápis údajů do rejstříku společenství vlastníků ohledně zápisu mé osoby jako člena výboru.

Čtěte také:  Dobíjení elektromobilů v bytovém domě

V…………………………, dne…………

______________________

podpis

Image 1
Projekt Odborné bytové poradenství je podporován MMR ČR
Image

www.son.cz
tel.: 733 604 828

Napsat komentář