Plná moc pro zastupování na shromáždění SVJ nebo členské schůzi družstva

V mnoha domech je typickým problémem nízká účast na shromáždění. Praktické proto je již k pozvánce na shromáždění připojit formulář pro plnou moc pro zastupování. Jejich snadná dostupnost zvýší šanci na usnášeníschopnost shromáždění nebo členské schůze.

Forma plné moci

Pro zastupování může člen zmocnit jiného člena, nebo kteroukoliv jinou osobu, aby ho zastupovala v plném rozsahu jeho práv. Zmocnění musí být v písemné formě a podpisy na plné moci není nutné úředně ověřovat, ledaže to vyžadují stanovy společenství. Je doporučováno, aby byla možnost zastoupení vlastníka jednotek na zasedání shromáždění zahrnuta přímo do stanov.

Jak je to s plnou mocí v případech spoluvlastnicví bytu

V případech spoluvlastnictví jednotky platí povinnost zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků, mimo jiné se bude účastnit shromáždění a hlasovat na nich jménem všech spoluvlastníků (§ 1185 odst. 2 OZ). Společným zástupcem se může stát jak jeden ze spoluvlastníků, tak jakákoliv třetí osoba.

V případě, že se spoluvlastníci na společném zástupci nedohodnou, jsou povinni požádat o rozhodnutí v této věci soud a poté bezodkladně doručit společenství vlastníků pravomocné soudní rozhodnut.

Zmocnění společného zástupce vyžaduje OZ i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů, leč k tomu judikovat Nejvyšší soud v roce 2020, že nebudou-li stanovy vyžadovat, aby společný zástupce předložil písemnou plnou moc, může o svém oprávnění jednat za ostatní spoluvlastníky (druhého manžela) informovat společenství ústně, nejčastěji při zjišťování prezence.

I když výslovně neprohlásí, že zastupuje také ostatní spoluvlastníky (druhého manžela), může jeho zástupčí oprávnění podle okolností vyplývat i ze skutečnosti, že se jako jediný spoluvlastník (jeden z manželů) dostaví na shromáždění a jiný spoluvlastník (druhý manžel) nedá před zahájením shromáždění relevantním způsobem najevo své námitky, a konkludentně tak vyjádří souhlas s tím, aby ho přítomný spoluvlastník (manžel) zastupoval.

Čtěte také:  Průkaz energetické náročnosti budovy: Jak se v něm orientovat a k čemu slouží?

Autor: Martin Kroh, ČSRB

Napsat komentář