Opravy a údržba pronajatého bytu. Kdo a co hradí?

Co vše lze zahrnout pod pojem drobné opravy a běžné údržby, vymezuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Pronajímatel a nájemce si mohou v nájemní smlouvě vymezit odlišně od nařízení, co se myslí drobnou opravou a běžnou údržbou bytu, nesmí tím však dojít ke krácení práv nájemce. Jak to bude v praxi? Komentář pro vás připravilo Sdružení SON v rámci svého projektu Odborného bytového poradenství.

Co vše lze zahrnout pod pojem drobné opravy a běžné údržby?

Rozsah drobných oprav a běžné údržby vymezuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Pronajímatel a nájemce si mohou v nájemní smlouvě vymezit odlišně od nařízení, co se myslí drobnou opravou a běžnou údržbou bytu, nesmí tím však dojít ke krácení práv nájemce.

Zásadní je, v jakém stavu byt přebíráte

Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce.

Povinnost upozornit na vady v bytě je nájemci uložena občanským zákoníkem

Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav a odstranění vad v bytě, které má řešit pronajímatel, a umožnit jejich provedení. Nájemce musí sám bezodkladně učinit vše, co je nutné k tomu, aby z důvodu vady nebo poškození nevznikala další škoda. Přičemž může po pronajímateli požadovat náhradu takto vynaložených nákladů. Právem nájemce je písemně upozornit pronajímatele na to, že když včas závadu neodstraní, ponese veškeré náklady, které s odstraněním závady vzniknou.

Co dělat, když pronajímatel na požadavky nereaguje

Pronajímatel má povinnost vady nebo poškození v přiměřené době odstranit, pokud tak neučiní, může to učinit sám nájemce a požadovat po pronajímateli úhradu účelně vynaložených nákladů.

Čtěte také:  Podle jakých kritérií vyberete spolehlivého nájemníka?

Pokud se jedná o podstatnou vadu nebo poškození, může nájemce dále požadovat i slevu z nájemného. Zákon ale nestanovuje výši slevy z nájemného, kterou lze požadovat. Nájemce, i když vadu nebo poškození odstranil, nemá nárok na výše uvedené náhrady, pokud porušil svou oznamovací povinnost vůči pronajímateli.

Pokud pronajímatel neodstraní vadu nebo poškození, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté nájemcem, má nájemce právo nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Na druhou stranu pokud nájemce nutnost odstranění závady nebo poškození neoznámí pronajímateli, má pronajímatel nárok na případnou náhradu způsobené škody.

Žádost o odstranění závady v bytě posílá nájemce pronajímateli doporučeně s dodejkou. V žádosti nezapomeňte na datum, váš podpis a případně uveďte, že žádost má přílohu – odborný posudek. Posudek by měl být ověřen, jednu kopii si ponechá nájemce. Pokud probíhají jednání mezi pronajímatelem a nájemcem osobně, nájemce předloží připravenou kopii žádosti k podpisu pronajímatele.

Image001
Projekt Odborné bytové poradenství je podporován MMR ČR
www.son.cz
tel.: 733 604 828

Napsat komentář