Nové městské vyhlášky mohou způsobit nečekané finanční potíže při pronájmech bytů

Města a obce se snaží regulovat krátkodobé ubytování typu airbnb a na začátku roku proto vydaly nové vyhlášky o pobytovém poplatku. Špatná formulace vyhlášek má ale nečekané dopady i na nájemce bytů, do kterých se lidé stěhují se záměrem v nich dlouhodobě bydlet.

Problém u pronájmu bytu způsobuje pobytový poplatek a jeho časová hranice

“Vyhlášky jsou napsané tak, že poplatek musí platit i nájemce, který se do bytu nastěhuje s úmyslem zde trvale žít, ale během 60 dnů se jeho situace změní a musí byt opustit”, vysvětluje Pavel Řehulka ze serveru JakPronajimatByty.cz.

Stejný problém nastává, pokud se nájemce do bytu nastěhuje, ale během 60 dnů zemře.

Vyhlášky přikazují každému, kdo v bytě pobývá, aniž by se v něm přihlásil k trvalému pobytu, k úhradě poplatku až 21 Kč denně. Poplatek se ale neplatí, pokud dotyčný bydlí v bytě déle než 60 dní.

O svém dluhu na poplatcích se nájemce dozví až zpětně

„Běžnou nájemní smlouvu uzavírají strany s tím, že nájemce bude byt užívat rok, dva nebo déle. Pronajímatel proto od takového nájemce poplatek z pobytu nevybírá. Pokud ale nájemce v té šedesátidenní lhůtě zemře nebo byt opustí, musí poplatek zaplatit. A na pronajímatele tak zpětně dopadne přihlašovací a odvodová povinnost, kterou už kvůli uplynulým lhůtám nemůže splnit”, dodává. Nájemci a pronajímatelé se v tomto případě totiž dostanou do situace, kdy jim vyhláška přikazuje splnit do 15 dnů povinnost, o jejímž vzniku se ale dozví třeba až po 59 dnech od zahájení pronájmu.

„Ve vyhláškách chybí ustanovení, že pobytový poplatek se nevztahuje na případy, kdy je nájem bytu uzavírán na dobu delší než 60 dní” konstatuje Pavel Řehulka.

1 Comment
 1. Ladislav Laker 8 měsíci ago

  Autor článku popisuje katastrofický scénář kdy nájemce zemře (či opustí byt) před uplynutím doby 60 dnů trvání pobytu. Pro takový případ autor dovozuje: “Pokud ale nájemce v té šedesátidenní lhůtě zemře nebo byt opustí, musí poplatek zaplatit”.
  Tento názor je v rozporu s právem. Je s podivem, že v rubrice “Články” jsou zveřejňovány nepravdivé informace, které nemají oporu v účinné právní úpravě.
  * V případě smrti nájemce:
  Podle § 2283 občanského zákoníku platí, že pronajímatel může nájem vypovědět bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, že práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti nepřešla a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost.
  Z uvedeného plyne, že nájem bytu nekončí smrtí nájemce, jak nesprávně tvrdil Pavel Řehulka. Nájemní vztah trvá dál a pronajímatel může výpověď načasovat na dobu po uplynutí trvání 60 dnů.
  * V případě že nájemce opustí byt:
  Opět i v této věci se Pavel Řehulka mýlí. Pouhé opuštění bytu nájemcem nemění nic na trvání nájemní smlouvy. Pronajímatel ostatně není povinen zjišťovat zda nájemce během trvání nájmu byt užívá, nebo jej ponechává prázdný. Ukončení smlouvy ze strany nájemce musí být podloženo jeho právním jednáním (podáním výpovědi z nájmu). Teprve pak počíná běžet výpovědní doba, která může být v nájemní smlouvě sjednána tak, aby byla pokryta lhůta 60 dnů. Při tom nezáleží na tom, zda jde o nájem na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
  Pro úplnost dodávám, že nechce-li pronajímatel nájemci ukládat delší výpovědní dobu, může si zajistit dodatečný výběr poplatku z pobytu pomocí smluvní pokuty pro případ, že nájemce ukončí pobyt dříve než uplyne lhůta 60 dnů.
  Nepravdy uvedené v článku zjevně plynou z toho, že autor není seznámen s platnou právní úpravou nájmu bytu.

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?