Komentujeme: Zvýšení cen služeb poskytovaných spolu s nájmem

Zdražování energií se zdaleka netýká jen spotřeby elektřiny v domácnosti a výdajů za vytápění. Stoupá i cena dalších poskytovaných služeb. Zvýšení nákladů se přes vlastníky bytů promítá i na nájemce. Má na to pronajímatel právo? A musí nájemce takto zvýšené zálohy platit?

Co zahrnují zálohy na služby?

V nájemní smlouvě je standardně sjednané nejen nájemné, ale i výši záloh na služby, které pronajímatel poskytuje nájemci v souvislosti s nájmem (obvykle zejména dodávky tepla a vody, odvádění odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu – přesný rozsah závisí na situaci v domě a případném ujednání mezi nájemcem a pronajímatelem).

Lze v průběhu roku zvýšit měsíční zálohy na služby?

Ano, pronajímatel bytu má právo v průběhu roku jednostranně změnit výši měsíční zálohy na služby poskytované spolu s nájmem, a to v míře, která odpovídá změně ceny služby, nebo z jiných oprávněných důvodů, zejména došlo-li ke změně rozsahu nebo kvality služby.

Změnu záloh je pronajímatel povinen nájemci oznámit písemně a platbu ve změněné výši může požadovat nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení. V oznámení musí pronajímatel změnu řádně zdůvodnit – bez řádného zdůvodnění ke změně výše záloh nedojde.

Zvýšení záloh na služby je možné i ve vztahu SVJ – vlastník bytu

Výše uvedené pravidlo platí obdobně i ve vztahu mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníky jednotlivých jednotek v domě s byty – i společenství vlastníků může za dodržení podmínky řádného zdůvodnění písemným oznámením jednostranně změnit výši záloh na služby.

Pozor ale: pokud jste si dojednali, že za služby poskytované spolu s nájmem platíte paušální částkou, kterou pronajímatel nevyúčtovává, pronajímatel Vám platby jednostranně zvýšit nemůže. Na změně takové platby byste se museli s pronajímatelem domluvit a uzavřít dodatek ke smlouvě.

Čtěte také:  Ticho za vstupními dveřmi do bytu

Výše uvedená pravidla se pak uplatní i ve vztahu mezi pronajímateli a nájemci prostor sloužících podnikání, pokud strany nevyloučily použití zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, z něhož výše uvedená pravidla vyplývají, a to zejména tím, že si sjednaly jinou úpravu pro platby za služby včetně záloh a jejich případných změn.

Zdroj: Wolters Kluwer ČR, epravo.cz

Napsat komentář