Komentujeme: Bytové družstvo a zvyšování nájemného

Také v případě bytového družstva se můžeme setkat s dotazy na téma zvyšování nájemného. Ve kterých případech by to připadalo v úvahu a jaká je situace v případě, že se jedná o nájemce, který není členem družstva?

Zvyšování nájmu pro nečleny družstva

Družstvo vlastní několik bytů, kde bydlí nečlenové družstva. Těm byly zaslány doporučené dopisy o zvýšení nájemného + doklad o ceně obvyklé, navýšení do 20 %… Musí být z druhé strany vyslovení souhlasu se zvýšením, nebo je to pouze oznamovací povinnost ze strany družstva? Jak dál postupovat, když se zvýšením nájmu nebudou souhlasit?

Zvyšování nájemného u družstevních bytů kde nájemcem není člen družstva je podřazeno úpravě uvedené v OZ. V první řadě je třeba zjistit, co má nájemce bytu v nájemní smlouvě. Jedná se o následující varianty:
1/ V nájemní smlouvě je ujednání, že se nájemné nebude zvyšovat po celou dobu nájmu, pak zvýšit  nájem nelze jinak než dohodou nájemce s pronajímatelem.

2/ V nájemní smlouvě je dohodnut způsob zvyšování nájemného ( § 2248 OZ). V takovém případě se postupuje podle způsobu dohodnutého v nájemní smlouvě.

3/ V nájemní smlouvě se o zvyšování nájemného, nebo o tom, že by se nájemné nezvyšovalo nehovoří. V takovém případě se postupuje podle příslušných ustanovení OZ (§ 2249).

Předpokládám, že se jedná o případ ad 3/. Tedy je třeba navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném  místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž došlo v posledních třech letech není vyšší než 20 %. Postup, jak se zjišťuje srovnatelné nájemné je upraven ve vládním nařízení č. 453/2013 Sb., § 3 a jedná se o dvě možnosti jak srovnatelné obvyklé nájemné stanovit. 
a/ Pořízením posudku znalce o výši obvyklého nájemného , která je pro konkrétní byt považována za srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě.
b/ Stanovení na základě prokazatelného doložení nejméně 3 srovnatelných nájemných.

Podrobný postup při posuzování srovnatelnosti je uveden v §§ 4,5 a 6 výše uvedeného vládního nařízení.

Návrh na zvýšení nájemného se nájemci předkládá v písemné formě. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí nájemce počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu na zvýšení zvýšené nájemné jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce pronajímateli v písemné formě do dvou měsíců od dojití návrhu na zvýšení, že se zvýšením nájmu souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud.

Čtěte také:  Náklady na bydlení v Praze mění naše chování

Je možné zvyšovat nájem i členům družstva?

Zcela jiná je situace u nájmu družstevního bytu členem družstva. Smyslem bytového družstva není primárně vytváření zisku jako je tomu u jiných obchodních korporací, ale uspokojování bytových potřeb členů bytového družstva.  Ve smyslu § 744 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích hradí člen družstva při nájmu družstevního bytu v nájemném pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto bytů, včetně nákladů na opravy , modernizace a rekonstrukce bytů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice do těchto družstevních bytů. O případném zvýšení výše uvedených  příspěvků rozhoduje v souladu se stanovami členská schůze družstva. Zvýšení nájemného na nájemné v místě obvyklé zde nepřipadá v úvahu. 

Původní dotaz, položený na diskusním fóru Okolobytu.cz a reakce naleznete zde.

Komentář pro Informační zpravodaj Okolobytu.cz připravil spolupracující odborník Okolo bytu.cz JUDr. Tomáš Pacner.

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?