Dnes je poslední možnost zaplatit daň z nemovitých věcí. Koho se týká a co bychom měli vědět?

Zapomenout zaplatit daň se nevyplácí. Po dani z příjmu nyní přichází termín daně z nemovitých věcí. Pokud se na vaši situaci nevztahuje výjimka, zaplatit bychom měli nejpozději do 31. května.  Je proto nejvyšší čas shrnout si všechny podstatné náležitosti, na které nesmíme zapomenout.

Do kdy musíme zaplatit daň z nemovitosti?

Daň z nemovitých věcí (obecně o ni hovoříme jako o dani z nemovitosti) patří mezi majetkové daně a tvoří ji dvě složky – daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Obě části daně se přiznávají předem, a to do 31. ledna příslušného zdaňovacího období. Pokud jste podávali přiznání již v některém z minulých zdaňovacích období, nemuseli jste tak letos činit. Daň se vyměří v poslední známé výši a za den doručení a vyměření se považuje 31. leden aktuálního zdaňovacího období. Takto se bude postupovat i v následujících letech. Výjimka z této praxe se uplatní v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně (prodej některé z nemovitostí, přístavba k domu,…).  Poplatník má poté dvě možnosti, jak postupovat. Může podat přiznání znovu, nebo využít tzv. dílčího daňového přiznání, kde uvede pouze nastalé změny a výpočet celkové daně. V obou případech tak musí učinit do 31. ledna příslušného zdaňovacího období.

Jaké jsou výjimky?

Zákon ovšem stanovuje výjimku, která vymezuje okruh okolností, které příslušnému poplatníkovi nezakládají povinnost přiznat daň znovu či podat dílčí daňové přiznání (§13a, odst. 2 zák. č.338/1992 Sb.):

Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze

  1. ke změně sazeb daně,
  2. ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím podle § 5 odst. 1,
  3. ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12,
  4. k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty anebo uplynutím lhůty stanovené obecně závaznou vyhláškou podle § 17a a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu, nebo
  5. ke změně místní příslušnosti.

Poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se stanoví ve výši poslední známé daně upravené o změny podle písmen a) až e).

Kdy zaplatit daň z nemovitosti nemusíme?

Další otázkou je, jak se vypořádat s daňovou problematikou v případě nabytí nemovitosti a jak tuto skutečnost zanést i do výše daně z nemovitých věcí. Pokud jste nabyli vlastnické právo k nemovité věci za úplatu, stáváte se poplatníkem daně z nabytí nemovité věci. Netýká se proto tedy dědictví, či darování. Zákon vymezuje jako předmět daně nabytí vlastnického práva k pozemku, stavbě, právu stavby na zatíženém pozemek, popřípadě k nabytí spoluvlastnickému podílu k výše uvedenému (§2, zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb.). Existují však případy věcných osvobození od placení daně. Při prvním nabytí se jedná o:

  • pozemek nebo právo stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,
  • dokončenou nebo užívanou stavbu rodinného domu,
  • jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívanou společně s bytem.
Čtěte také:  Čím zastínit balkón nebo lodžii?

Bytová jednotka ale musí být umístěna v nové stavbě bytového domu, popř. musí vzniknout přístavbou, nástavbou či stavební úpravou. Tato ustanovení se vztahují pouze na nemovité věci, k nimž bylo vlastnické právo nabyto do 5 let od dokončení nebo započetí užívání. Rozhodným dnem pro tyto případy je den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí (jednoduše řečeno den, kdy dojde k doručení smlouvy na katastr nemovitostí).

Daň z nabytí nemovitých věcí dále neplatíte ani za těchto podmínek:

  • u družstevních bytů, družstevních garáží, sklepů a komor, pokud jste nájemci,
  • z vlastního bytu, který je ve vlastnictví právnické osoby a tato právnická osoba vznikla za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá, je nájemcem této jednotky, je členem této právnické osoby a podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.

Jak spočítat daň z nemovitosti?

Pro určení základu daně slouží dva údaje, a to cena nemovitosti a směrná hodnota (údaj, který zjišťuje finanční úřad na základě charakteru, typu a polohy nemovitosti). Pro výpočet daně se použije vyšší hodnota. Nutno dodat, že pro tento výpočet se vychází pouze ze 75% místně obvyklé (směrné) ceny. Třetí možností výpočtu je porovnání kupní ceny s cenou zjištěnou prostřednictvím znaleckého posudku (pro účely se znovu použije jen 75% ceny stejně jako u směrné hodnoty). Tuto variantu lze aplikovat pouze pokud o to požádáte finanční úřad a onen znalecký posudek dodáte. Znovu platí – jestliže porovnáváte kupní cenu a cenu zjištěnou ze znaleckého posudku, použije se vyšší z nich.

Důležité je datum vkladu do katastru nemovitostí

Nabyvatel je povinen podat daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad do katastru nemovitostí. Přiznání se podává tomu finančnímu úřadu, pod jehož obvod nemovitost spadá.

Nabytí vlastnického práva k nové nemovité věci patří mezi změnu okolnosti rozhodné pro stanovení  výše daně z nemovitých věcí. Proto všichni, kteří roku 2017 nabyli novou nemovitost, musí pro účely přiznání daně tuto skutečnost buď oznámit pomocí dílčího daňového přiznání nebo podat přiznání úplně nové, do něhož tuto záležitost zanesou. Pro všechny případy platí povinnost podat kompletní nebo dílčí přiznání do 31. ledna 2018 pro aktuální zdaňovací období.

Pozor na termíny úhrady daně z nemovitosti

Touto dobou však vlastníky nemovitostí netrápí ani tak samotné přiznání, jako spíše záležitosti spojené s úhradou daně. Termín 31. května totiž není zcela určující pro všechny případy. Pro poplatníky provozující chov ryb a zemědělskou výrobu se daň dělí do stejných dvou splátek, přičemž první je splatná do 31. srpna a druhá do 30. listopadu příslušného zdaňovacího období. (§15 zák. č. 338/1992 Sb.) U ostatních poplatníků se platba dělí též do dvou totožných splátek, nicméně splatnost první z nich se pojí právě s datem 31. května, druhá obdobně jako v předešlém případě s termínem 30. listopadu. Nikdo ale není nucen tuto částku dělit, dle zákona je možné zaplatit daň v plné výši již do 31. května. Trochu jiná situace nastane, když celková roční výše daně z nemovitých věcí nepřesáhne 5000 Kč. Za těchto okolností poplatník nemůže částku rozdělit do dvou splátek a daň musí zaplatit najednou do 31. května. Pokud však výše daně z vaší nepřekročí 30 Kč, nemusíte nic platit (s výjimkou spoluvlastnických podílů u pozemků, kde je povinnost minimálně 50 Kč uhradit). Daň můžete zaplatit buď hotově, převodem na příslušný účet finančního úřadu anebo můžete využít SIPO služeb od České pošty

Čtěte také:  Pravidla pro získání hypotéky se od října mění. Jak a proč?

Jak zaplatit daň z nemovitosti? Máme několik možností

Finanční úřad poskytuje více možností, jakými vás může o daňové povinnosti informovat. Od roku 2017 umožňuje využít služby zasílání údajů pro placení daně e-mailem. Před splatností obdržíte e-mail, kde najdete veškeré údaje jako na normální složence včetně QR-kódu umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví či přes mobilní aplikaci. Z logických důvodů poplatníkovi přihlášenému k této službě již nepřijde poštou tradiční složenka. Zažádat o posílání údajů e-mailem bylo možné do 15. března letošního zdaňovacího období.

Další možností placení daně je služba SIPO. Pokud máte tuto službu zřízenou a přidělené spojovací číslo, stačí pouze uvědomit místně příslušný finanční úřad skrze Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Je nutné k němu též přiložit doklad o přidělení spojovacího čísla a učinit podání do 31. ledna příslušného zdaňovacího období.

Pokud nehodláte využívat e-mailové, resp. SIPO služby a máte datovou schránku, budou vám informace o placení daně doručeny právě touto cestou. Pokud nejste přihlášeni ani k jedné výše uvedené službě a nemáte zřízenou datovou schránku, přijde vám poštou klasická složenka se všemi potřebnými údaji (v případě výše daně přesahující 5 000 Kč vám budou doručeny složenky dvě).

U právnických osob je situace obdobná. Mají-li zřízenou datovou schránkou a výše daně jim nebyla sdělena platebním výměrem, obdrží informace tímto způsobem. V opačné situaci jim bude doručena složenka podobně jako fyzickým osobám. Obecně platí, že složenky a další formy nesoucí údaje o dani by měli poplatníkovi přijít do 21. května letošního zdaňovacího období.

Nejpozdější lhůta pro zaplacení bez penále je do 6.6. Nezmeškejte tuto šanci!

Jestli jste již obdrželi všechny údaje o dani, musíte taktéž celou výši daně, resp. splátky včas zaplatit. Na druhou stranu se nemusíte bát nějakých likvidačních pokut za pozdní úhradu. Když příslušný finanční úřad neobdrží vaši platbu do 4 pracovních dnů ode dne splatnosti, tj. letos do 6. června, začne vám od 7. června naskakovat za každý den až do termínu zaplacení úrok z prodlení (rozpočítává se na dny). Výše úroku se počítá jako součet roční  REPO sazby platné k prvnímu dni kalendářního pololetí, kdy došlo k prodlení (0,5%) navýšené o 14%, celkově se tedy dostáváme k číslu 14,5% p.a. Finanční úřad je ovšem do určité míry benevolentní a jestli výše potencionálního úroku z prodlení nepřekročí 200 Kč, pokutu vám promine.

0 reakcí

Reagovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Přihlásit s uživatelskými údaji

Zapomněli jste heslo?