Daně z nemovitosti 2020: Kdy musíte podávat daňové přiznání, kolik a do kdy zaplatit a co se letos změnilo?

Daň z nemovitých věcí patří mezi majetkové daně a tvoří ji dvě složky – daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Obě části daně se přiznávají předem, a to do 31. ledna příslušného zdaňovacího období. Pokud jste podávali přiznání již v některém z minulých zdaňovacích období, nemusíte tak letos činit. Daň se vyměří v poslední známé výši a za den doručení a vyměření se považuje 31. leden aktuálního zdaňovacího období. Takto se bude postupovat i v následujících letech.

Změnil se stav? Jste povinni informovat finanční úřad

Výjimka z této praxe se uplatní v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně (prodej některé z nemovitostí, přístavba k domu, apod.).  Poplatník má poté dvě možnosti, jak postupovat. Může podat přiznání znovu, nebo využít tzv. dílčího daňového přiznání, kde uvede pouze nastalé změny a výpočet celkové daně. V obou případech tak musí učinit do 31. ledna příslušného zdaňovacího období.

Poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se stanoví ve výši poslední známé daně upravené o změny podle písmen a) až e).

Stali jste se novými vlastníky nemovitosti?

Nabytí vlastnického práva k nové nemovité věci patří mezi změnu okolnosti rozhodné pro stanovení výše daně z nemovitých věcí. Proto všichni, kteří roku 2019 nabyli novou nemovitost, musí pro účely přiznání daně tuto skutečnost buď oznámit pomocí dílčího daňového přiznání nebo podat přiznání úplně nové, do něhož tuto záležitost zanesou. Pokud jste však v loňském roce převedli všechny svoje nemovitosti a žádnou již nevlastníte, je nutné se v lednu 2020 od daně odhlásit. Jinak by vám hrozilo, že finanční úřad daň vyměří dle svých neaktualizovaných podkladů, což může vést k řadě nepříjemností. Pro všechny případy platí povinnost podat kompletní nebo dílčí přiznání do 31. ledna 2020 pro aktuální zdaňovací období.

Jak spočítat daň z nemovitosti?

Pro určení základu daně slouží dva údaje, a to cena nemovitosti a směrná hodnota (údaj, který zjišťuje finanční úřad na základě charakteru, typu a polohy nemovitosti). Pro výpočet daně se použije vyšší hodnota. Nutno dodat, že pro tento výpočet se vychází pouze ze 75 % místně obvyklé (směrné) ceny. Třetí možností výpočtu je porovnání kupní ceny s cenou zjištěnou prostřednictvím znaleckého posudku (pro účely se znovu použije jen 75 % ceny stejně jako u směrné hodnoty). Tuto variantu lze aplikovat pouze pokud o to požádáte finanční úřad a onen znalecký posudek dodáte. Znovu platí – jestliže porovnáváte kupní cenu a cenu zjištěnou ze znaleckého posudku, použije se vyšší z nich.

Čtěte také:  Pozor! Tyto triky by inkasní agentury mohly zkusit i na vás

Do kdy zaplatit daň z nemovitosti

Podání daňového přiznání je jedna věc, ale kdy vlastně vyměřenou daň zaplatit? Datum 31. května totiž není zcela určující pro všechny případy. Pro poplatníky provozující chov ryb a zemědělskou výrobu se daň dělí do stejných dvou splátek, přičemž první je splatná do 31. srpna a druhá do 30. listopadu příslušného zdaňovacího období. (§15 zák. č. 338/1992 Sb.) U ostatních poplatníků se platba dělí též do dvou totožných splátek, nicméně splatnost první z nich se pojí právě s datem 31. května, druhá obdobně jako v předešlém případě s termínem 30. listopadu. Nikdo ale není nucen tuto částku dělit, dle zákona je možné zaplatit daň v plné výši již do 31. května. Trochu jiná situace nastane, když celková roční výše daně z nemovitých věcí nepřesáhne 5000 Kč. Za těchto okolností poplatník nemůže částku rozdělit do dvou splátek a daň musí zaplatit najednou do 31. května. Pokud však výše daně z vaší nepřekročí 30 Kč, povinnost daň uhradit odpadá (s výjimkou spoluvlastnických podílů u pozemků, kde je povinnost minimálně 50 Kč uhradit). Daň můžete zaplatit buď hotově, převodem na příslušný účet finančního úřadu anebo můžete využít SIPO služeb od České pošty.

Jak zaplatit daň z nemovitosti? Máme několik možností

Finanční úřad poskytuje více možností, jakými vás může o daňové povinnosti informovat. Od roku 2017 umožňuje využít služby zasílání údajů pro placení daně e-mailem. Před splatností obdržíte e-mail, kde najdete veškeré údaje jako na normální složence včetně QR-kódu umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví či přes mobilní aplikaci. Z logických důvodů poplatníkovi přihlášenému k této službě již nepřijde poštou tradiční složenka. Zažádat o posílání údajů e-mailem je možné do 15. března letošního zdaňovacího období.

Další možností placení daně je služba SIPO. Pokud máte tuto službu zřízenou a přidělené spojovací číslo, stačí pouze uvědomit místně příslušný finanční úřad skrze oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Je nutné k němu též přiložit doklad o přidělení spojovacího čísla a učinit podání do 31. ledna příslušného zdaňovacího období.

Pokud nehodláte využívat e-mailové, resp. SIPO služby a máte datovou schránku, budou vám informace o placení daně doručeny právě touto cestou. Pokud nejste přihlášeni ani k jedné výše uvedené službě a nemáte zřízenou datovou schránku, přijde vám poštou klasická složenka se všemi potřebnými údaji (v případě výše daně přesahující 5 000 Kč vám budou doručeny složenky dvě).

Čtěte také:  Často diskutovaný krátkodobý pronájem bytu provází změny

U právnických osob je situace obdobná. Mají-li zřízenou datovou schránkou a výše daně jim nebyla sdělena platebním výměrem, obdrží informace tímto způsobem. V opačné situaci jim bude doručena složenka podobně jako fyzickým osobám. Obecně platí, že složenky a další formy nesoucí údaje o dani by měly poplatníkovi přijít do 21. května letošního zdaňovacího období.

Neuhradili jste daň z nemovitosti v termínu? Počítejte s postihem

Jestli jste již obdrželi všechny údaje o dani, musíte taktéž celou výši daně, resp. splátky včas zaplatit. Na druhou stranu se nemusíte bát nějakých likvidačních pokut za pozdní úhradu. Když příslušný finanční úřad neobdrží vaši platbu do 4 pracovních dnů ode dne splatnosti, začne vám naskakovat za každý den až do termínu zaplacení úrok z prodlení (rozpočítává se na dny). Výše úroku se počítá jako součet roční REPO sazby platné k prvnímu dni kalendářního pololetí, kdy došlo k prodlení (2 %) navýšené o 14 %, celkově se tedy dostáváme k číslu 16,0 % p.a. Finanční úřad je ovšem do určité míry benevolentní a jestli výše potencionálního úroku z prodlení nepřekročí 200 Kč, pokutu vám promine.

Rok 2020 přinesl zdražení daně z nemovitosti

Určité novinky v oblasti daně z nemovitých věcí přinesl rok 2019. Pro vlastníky nemovitostí se však nejedná jen o novinky příjemné. V září tohoto roku byla v Praze schválena vyhláška, na základě které se plošně zdvojnásobila sazba této daně u komerčních nemovitostí. Jednotlivé městské části dále dostaly na výběr, jestli a jakým způsobem zvýší velikostní koeficient používaný (krom koeficientu místního) pro výpočet daně, a to pro rezidenční prostory. Mezi jednotlivými městskými částmi na toto téma nepanovala shoda, přičemž například Praha 4 a Praha 6 se proti vyhlášce jako takové důrazně ohradily. Ke zvýšení kofecitientu pro výpočet daně z nemovitosti se uchýlili například i v Chebu, kde se zvýšení bude týká pouze staveb určených k podnikání a nijak se nedotkne rezidenčních objektů. Příjemnější změnu představuje konkretizace daňového osvobození pozemků, jejichž součástí jsou určité ekologicky významné prvky. Jedná se o dřeviny, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady, vedené v evidenci ekologicky významných prvků, přičemž zápis do této evidence musí být uskutečněn do konce roku 2021.

Jaké změny přinese letošní novela daňového řádu?

Rok 2020 by měl přinést novelu daňového řádu, která se dotkne i daní spojených s nemovitostmi. Předně je v plánu vytvořit online platformu Moje daně umožňující plnit daňové povinnosti z pohodlí domova s rozhraním podobným třeba internetovému bankovnictví. Dále se chystá zrušení zmíněné liberační lhůty pro pozdní přiznání nebo zaplacení daně, během níž finanční úřad neúčtoval poplatníkům žádné úroky z prodlení. Oproti tomu by měla být změněna výše úroku z prodlení, kdy se k repo sazbě za příslušné pololetí nebude připočítávat 14 %, nýbrž pouze 8 %.

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?