Co patří do příjmu SVJ

Příjmy SVJ (ve smyslu nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) jsou zejména:

  • příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 obč. zák.,
  • úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 obč. zák.,
  • úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., o službách,
  • úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek,
  • penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek,
  • pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a
  • příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.

Příjmy SVJ (ve smyslu nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) naopak nejsou:

  • nájemné z pronájmu společných částí domu,
  • úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a
  • příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby,

a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků jednotek. Jedná se o příjmy vlastníků jednotek, které by měly být mezi ně v poměru podle jejich podílů na společných částech domu rozděleny.

0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?