Z právní praxe: Zřízení zástavního práva k jednotce

Zástavní právo obecně slouží k zajištění dluhu pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněn. Zástavou může být každá věc, se kterou lze obchodovat, tedy přirozeně i bytová jednotka. Potřebuji však jako vlastník ke zřízení zástavního práva ke své jednotce souhlas SVJ?

Potřebuje vlastník ke zřízení zástavního práva ke své jednotce souhlas SVJ?

Nikoliv, ke své jednotce si mohu zřídit zástavní právo bez omezení ve formě předchozího souhlasu shromáždění. Jakožto vlastník mohu totiž se svojí věcí v zákonných mezích libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Zavádějícím však může být ustanovení § 1208 občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.), které souhlas shromáždění se zřízením zástavního práva k jednotce vyžaduje. V tomto případě se ovšem jedná o situaci, kdy zástavní smlouvu uzavírá přímo společenství k zajištění svého dluhu, a to zřízením zástavního práva k jednotce, která není jeho, k jednotce některého ze spoluvlastníků. Vedle souhlasu shromáždění bude pak také vyžadován souhlas vlastníka bytové jednotky s uzavřením zástavní smlouvy jejímž předmětem je zastavení jeho bytové jednotky.

Jakou formu by musel mít souhlas vlastníka bytu s uzavřením zástavní smlouvy?

Pro souhlas vlastníka dotčené bytové jednotky s uzavřením zástavní smlouvy je vyžadována písemná forma. Tento požadavek představuje výjimku z pravidla stanoveného v § 1343 občanského zákoníku, že při zastavení cizí věci postačí souhlas ústní.

Kdy je vyžadován souhlas shromáždění s právním jednáním společenství?

Ustanovení § 1208 občanského zákoníku dále hovoří například o nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí, movitých věcí do určité hodnoty nebo o uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků. S tím, že podrobné podmínky budou zpravidla upraveny ve stanovách konkrétního SVJ.

Z právní praxe pro Okolobytu.cz připravil Mgr. Vojtěch Opočenský, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz

Napsat komentář