Z právní praxe: Změna vlastnictví bytu není důvodem k uzavření nové nájemní smlouvy

Prodej bytu s nájemníkem není výjimečná situace. Jak ale řešit, když nový vlastník požaduje uzavření nové nájemní smlouvy za vyšší nájemné a pouze na dobu určitou na 1 rok. Jsme povinni takovou smlouvu uzavřít, když s ní nesouhlasíme? Jakým způsobem nám může zvýšit nájemné?

Původní smlouva na dobu neurčitou zůstává v platnosti

Nový vlastník vstupuje koupí nemovitosti do postavení pronajímatele, tj. do práv a povinností původního vlastníka přímo ze zákona (§ 2221 obč. zákoníku). Pro vás jako nájemce se tedy nic nemění, není třeba vystavovat a uzavírat novou nájemní smlouvu či dodatek k té stávající, nadále vám platí nájemní smlouva na dobu neurčitou, kterou jste uzavřeli s původním vlastníkem. Pronajímatel nemá právo z důvodu změny vlastnictví nájem bytu vypovědět (§ 2224 obč. zákoníku).

Pravidla pro zvyšování nájemného

Postup pro zvyšování nájemného máte buď upravený v nájemní smlouvě a pokud tomu tak není, platí postup upravený v občanském zákoníku. Podle ust. § 2249 vám může pronajímatel písemně navrhnout zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, ke kterému došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20 %.

Budete-li s navrhovanou výši nájemného souhlasit, první platbu jste pronajímateli povinni zaslat počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu. Nebudete-li s výší nájemného souhlasit, může pronajímatel navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby o výši obvyklého nájemného rozhodl příslušný soud.

Právní konzultace zdarma

Pokud si nebude jistí, jak ve věci postupovat, doporučuji vám obrátit se na naše sdružení. Konzultace jsou díky podpoře MMR zdarma, veškeré informace o našich službách a kontakty na poradenská centra naleznete na www.son.cz.

Mgr. Lenka Veselá

advokátka, místopředsedkyně Sdružení nájemníků České republiky , z. s.

Čtěte také:  Komentujeme: Krátkodobé pronájmy

www.son.cz  tel.: 733 604 828

Image

Projekt „Odborné bytové poradenství v roce 2022“ je podporován MMR ČR

Ddd

Napsat komentář