Z právní praxe: Změna účtování nákladů během roku

Je možné změnit účtování nákladů na úklid společných prostor během roku tak, že tyto náklady přestaneme rozúčtovávat v rámci služeb a začneme je hradit z fondu oprav (případně z poplatků za správu) po schválení shromážděním od září 2022?

Změna je možná až po uplynutí zúčtovacího období

V souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů, o způsobu rozúčtování cen služeb rozhoduje společenství s tím, že změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schválení druhu služeb a způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky patří do působnosti shromáždění.

Platby není možné směšovat

Je zapotřebí důsledně rozlišovat mezi zálohami na služby a platbami z titulu příspěvku na správu domu a pozemku, neboť uvedené platby podléhají odlišnému právnímu režimu.

Úklid společných prostor v domě je jedno z plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, hradí se tedy v rámci nákladů na služby; nejedná se tudíž o náklad spojený se správou domu a pozemku a není tak hrazen z příspěvku na správu domu a pozemku.

Autor: Ing. Božena Künzelová, Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

2 komentáře u „Z právní praxe: Změna účtování nákladů během roku“

 1. Já také protestuji, aby se úklid hradil ze zálohově hrazených příspěvků na správu domu
  Toto zásadně dělají družstva, kdy účetnictví není vedeno samostatně pro BD a samostatně pro SVJ. BD dávají úklid společných částí domu, příp. i osvětlení společných částí domu do nájmu nájemcům dr. bytů a vlastníkům pak do příspěvků na správu.
  Podívejte se co vše patří do správy domu – §§ 7,8 NV 366/2013 Sb. V žádném případě sem nepatří služby. Družstev se totiž netýká bytové spoluvlastnictví.
  §3 zákona o službách je kogentní, tj. výčet těchto služeb je vždy službou, t. nákladem vlastníků! nikoliv nákladem na správu domu.

  Odpovědět
 2. Dotaz obsahuje v jedné větě dvě otázky, které se týkají účtování nákladů na úklid a jejich rozúčtování. Obě byly výše zodpovězeny paní Ing. Boženou Künzelovou.
  Vlastníkům jednotek zřejmě nejde ani tak o účtování, jako o rozpočítávání nákladů na úklid. Takže si dovolím odpověď rozdělit.
  Účtování nákladů na úklid
  Na to, proč není možné účtovat náklady na úklid společných částí do nákladů na správu domu , tj. v účtové třídě 5 – Náklady, a hradit je z příspěvků na správu, odpověděla paní Ing. Božena Künzelová.
  Výjimkou je úklid prováděný například na dohodu o provedení práce. Náklady na mzdy a pojištění zaměstnanců se nejprve zaúčtují do 5. účtové třídy jako osobní náklady a až následně se aktivují (například na konci měsíce čtvrtletí, roku) na pohledávky SVJ. Jako pohledávky SVJ za vlastníky se i rozúčtovávají podle schválených pravidel a vyúčtovávají v rámci vyúčtování služeb. Tím jsou splněny požadavky kontrolních orgánů i právních předpisů.
  Rozúčtovávání nákladů na úklid
  Změna způsobu rozúčtovávání nákladů na úklid na jednotlivé vlastníky jednotek je možná i když zůstane účtování nákladů beze změn. Pokud bylo například v SVJ schváleno rozúčtování nákladů na služby podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování a vlastníci by chtěli, aby byly náklady na úklid rozúčtovávány podle podílů na společných částech, je možné to změnit dle § 1208 OZ rozhodnutím shromáždění. Jak bylo uvedeno výše, je změna způsobu rozúčtování nákladů možná až po uplynutí zúčtovacího období.

  Odpovědět

Napsat komentář