Z právní praxe: Ukládání volných prostředků z FO na termínovaný vklad

Při současných vysokých úrocích na spořících účtech a termínovaných vkladech se řada SVJ dotazuje, zda může výbor SVJ uložit volné prostředky z fondu oprav na terminovaný vklad bez schválené shromážděním. A pokud je souhlas nutný, postačí hlasování per-rollam?

V souladu s občanským zákoníkem do působnosti shromáždění patří také udělování předchozího souhlasu:

  1. K nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
  2. K nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,
  3. K uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru. Proto je nutno odpověď hledat ve stanovách konkrétního společenství vlastníků jednotek. Pokud podle stanov nespadá rozhodnutí o uložení finančních prostředků na termínovaný účet do působnosti shromáždění, rozhoduje o tom statutární orgán SVJ, neboť statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Pokud jde o rozhodování mimo zasedání (per-rollam), opět je třeba nahlédnout do stanov. Ve shodě s občanským zákoníkem může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání, jestliže svolané shromáždění není způsobilé se usnášet. V jiných případech lze navrhnout přijetí rozhodnutí mimo zasedání, pokud to připustí stanovy.

Autor: Ing. Božena Künzelová, Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář