Z právní praxe: Neplatný hlasovací lístek + mlčení není souhlasem (per rollam)

Několikrát jsme se v naší advokátní kanceláři setkali se situací, kdy stanovy SVJ obsahovaly v rámci úpravy rozhodování mimo shromáždění (per rollam) ustanovení o tom, že nevyjádří-li se vlastník řádně ve stanovené lhůtě, počítá se s jeho hlasem jako s hlasem vyjadřujícím souhlas s navrhovaným usnesením. Tato formulace je však dle našeho názoru v rozporu s dikcí zákona a tímto způsobem při sčítání hlasů nelze postupovat.

Vyjádření vlastníka musí splňovat formální náležitosti

Občanský zákoník („OZ“) stanoví v ust. § 1212 formální náležitosti pro vyjádření (ne)souhlasu vlastníka s navrhovaným usnesením, které jsou nezbytné k tomu, aby hlasování bylo platné. Vyjádření musí být učiněno na listině, která obsahuje plné znění schvalovaného usnesení, s datací a vlastnoručním podpisem (nadto, vyžaduje-li zákon či stanovy pro přijetí daného rozhodnutí formu notářského zápisu, musí být podpis na hlasovacím lístku úředně ověřený). Neurčí-li stanovy delší lhůtu, je třeba, aby se vlastník takto vyjádřil ve lhůtě patnácti dnů (§ 1211 odst. 3 OZ). Bez toho nelze uvažovat o platném vyjádření souhlasu s usnesením.

Jak počítat hlasy

Z neplatného hlasování (či nehlasování) proto nelze vyvozovat souhlas s přijímaným návrhem usnesení, a to ani v případě, že stanovy SVJ tvrdí opak. Neplatné či neodevzdané hlasovací lístky je třeba vyřadit ze sčítání hlasů. Zde je však nezbytné upozornit, že většina hlasů potřebná pro přijetí usnesení se počítá z celkového počtu hlasů všech vlastníků, nestanoví-li zákon jinak (§ 1214 OZ), tedy i těch, kteří platně a v souladu se zákonem a stanovami neprojevili svůj názor při rozhodování per rollam.

Z právní praxe pro Okolobytu.cz připravil Mgr. Vojtěch Opočenský, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz

Napsat komentář