Z právní praxe: Návštěva, či již nový člen domácnosti?

Časté dotazy z řad členů i statutárů směřují k tomu, Jak v  bytovém družstvu odlišit návštěvu v  bytě od přijetí nového člena domácnosti pro účely rozúčtování služeb. Kde se nachází hranice, kdy lze požadovat zvýšení počtu osob dané domácnosti a jaké jsou možnosti zjistit skutečný stav věcí?

Jak správně počítat podmínkou dvouměsíčního soužití v bytě

Podle § 2 odst. g) zákona č. 67/2013 Sb., o službách a metodického pokynu MMR jsou osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb člen bytového družstva a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období. Soužití dalších osob v bytě s členem nemusí být nepřetržitě po dobu dvou měsíců, ale tato doba se nasčítává i z kratších časových úseků v průběhu zúčtovacího období.

Člen má povinnost bezodkladně oznámit změny v počtu osob

V souvislosti s vymezením osob pro rozúčtování je nutné zmínit ještě § 12 zákona o službách, kde je uvedena povinnost příjemce služeb (člen družstva) oznámit poskytovateli služeb (bytovému družstvu) písemně a  bez zbytečného odkladu změny v  počtu osob rozhodných pro rozúčtování. Pokud osoba v bytě nepřespává, tak nesplňuje podmínku žít v bytě. Zdokumentovat lze svědecky (ostatní členové bytového družstva) nebo záznamy.

Autor: JUDr. Ivana Šimonková, právnička a místopředsedkyně Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner