Z právní praxe: Hlasování per rollam s podmínkou přítomnosti notáře

V průběhu posledních dvou let, společně s proticovidovými opatřeními, se stalo poměrně běžnou praxí rozhodová neprezenční formou per rollam. Řada dotazů směřuje ke konkrétní situaci, kdy je pro rozhodování nezbytná účast notáře. Typickým příkladem je změna stanov. Je možné tyto poměrně protichůdné požadavky skloubit?

Jak postupovat

Vyžaduje-li rozhodnutí členské schůze, jako v případě změn stanov družstva, formu notářského zápisu, je nutné při přijímání rozhodnutí (o změně stanov) dodržet následující postup:

1. Vyhotovit notářský zápis o návrhu rozhodnutí per rollam, jehož kopie bude rozeslána všem členům družstva spolu se změněnými stanovami a doporučujeme i uvést, jaké změny byly ve stanovách provedeny.

2. Členové se mohou k navrženému rozhodnutí písemně vyjádřit, jejich podpis však musí být úředně ověřen.

3. Osoba, která návrh rozhodnutí per rollam členům družstva rozeslala, doručí po proběhlém hlasování notáři listiny prokazující hlasování členů družstva a jeho výsledek.

4. Notář vyhotoví notářský zápis, kterým ověří přijetí rozhodnutí.

5. Doporučujeme předem projednat hlasování s konkrétním notářem, který bude notářské zápisy vyhotovovat.

Autor: JUDr. Ivana Šimonková, Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

1 komentář u „Z právní praxe: Hlasování per rollam s podmínkou přítomnosti notáře“

Napsat komentář