Z právní praxe: Chyby při vkládání do rejstříku společenství nebo do obchodního rejstříku

Jedním z častých pochybení statutárních zástupců jsou chybějící nebo neúplné dokumenty vkládané do rejstříku společenství vlastníků jednotek, resp. do obchodního rejstříku v případě bytových družstev. Kde se nejvíce chybuje a jaké postihy hrozí?

Nejprve výzva, poté pokuta

Zapsané údaje v rejstříku společenství vlastníků jednotek, resp. v obchodním rejstříku v případě bytových družstev mají odpovídat skutečnému stavu. Zákon umožňuje rejstříkovému soudu, aby uložil sankce v důsledku neplnění povinnosti založit požadované listiny do sbírky listin. Jestliže je v rejstříku zapsán určitý údaj, ale není ve sbírce listin uložena odpovídající listina, vyzve rejstříkový soud dotyčný subjekt, aby bez zbytečného odkladu listinu předložil. Není-li vyžadovaná listina dodána, může rejstříkový soud zapsané osobě uložit pořádkovou pokutu do výše 100 000 Kč. Obdobně lze pořádkovou pokutu uložit, jestliže rejstříkový soud vyzve subjekt, aby mu sdělil skutečnosti nebo předložil listiny, které jsou nezbytné pro rozhodnutí v řízení zahájeném bez návrhu.

Zveřejňování účetních závěrek vyžaduje zákon

Pokud jde o povinnost zakládat požadované listiny do sbírky listin, je třeba dát pozor rovněž na zveřejňování účetních závěrek. Zákon o účetnictví považuje nezakládání příslušných účetních dokladů za přestupek, za nějž hrozí sankce ve výši 3 % celkové hodnoty aktiv. Neplněním povinností souvisejících se zápisem společenství vlastníků jednotek či bytového družstva ve veřejných rejstřících se dále členové statutárních orgánů dopouštějí porušení péče řádného hospodáře, v důsledku, kterého po nich může být vymáhána náhrada škody, která tímto subjektu či jiné osobě vznikne.

Autor: Martin Kroh, ČSRB

Napsat komentář