Výbor SVJ

kdo může být členem výboru SVJ • počet členů výboru SVJ • kdo volí výbor SVJ • délka funkčního období výboru SVJ​ • odpovědnost členů výboru za škodu způsobenou při výkonu jejich funkce 

Kdo může být členem výboru SVJ

Výbor představuje kolektivní statutární orgán společenství vlastníků, tedy zastává výkonnou funkci společenství. Jeho členy mohou být jak fyzické, tak nově i právnické osoby. NOZ připouští za člena výboru zvolit rovněž osobu, která jednotku ve společenství nevlastní (Tato změna umožňuje obsadit členy výboru i v takových SVJ, ve kterých za předchozí právní úpravy nastávaly potíže personálně výkonný orgán obsadit.).

Podmínkou členství je pouze plná svéprávnost a bezúhonnost, stanovy společenství však mohou vymezit další podmínky způsobilosti.

Počet členů výboru SVJ

Zákon nově neurčuje minimální nebo maximální počet členů, nicméně stanovy musí výslovně uvést počet členů výboru.

Kdo volí výbor SVJ

Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním vlastníků jednotek, které je nejvyšším orgánem společenství, a které je tvořeno všemi vlastníky jednotek (zde, na rozdíl od výboru, je již podmínkou být vlastníkem jednotky).

Výkon funkce

Výboru jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, NOZ nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu SVJ.
Společenství vlastníků si může ve stanovách vymezit působnost každého člena výboru, například pro oblast rozpočtovou, resp. ekonomickou, záležitosti správy domu atp., nicméně ostatní členové výboru působí jako dozor nad touto činností.

Schůze výboru se koná dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nebo jiné účasti většiny jeho členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

Povinností člena výboru je především při právním jednání postupovat s péčí řádného hospodáře, tedy funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. S povinností chovat se při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře je pak spojena odpovědnost členů výboru za škodu způsobenou při výkonu jejich funkce. NOZ zakotvuje tzv. vyvratitelnou právní domněnku, že jedná nedbale, kdo není péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Čtěte také:  Rozúčtování studené vody

Délka funkčního období výboru SVJ

Délku funkčního období člena výboru zákon výslovně nevymezuje, takže si jeho délku určuje společenství prostřednictvím stanov. Pokud však stanovy neurčí jinak, je funkční období člena výboru pětileté.

Aktualizováno: 29. 12. 2016

Kontakty

SVJprávník.cz

Log in with your credentials

Forgot your details?