Shromáždění/schůze SVJ

jak často se musí konat shromáždění SVJ • svolání shromáždění • počet hlasů • hlasování na shromáždění

Shromáždění SVJ

Účast na shromáždění společenství vlastníků jednotek (SVJ) je potřebná a je součástí výkonu vlastnického práva, tj. práva spravovat vlastní majetkové záležitosti. Shromáždění SVJ jako jeho nejvyšší orgán je složen z vlastníků jednotek, každý vlastník jednotek má počet hlasů odpovídající výši spoluvlastnického podílu na společných částech domu, nestanovují-li stanovy něco jiného.

Účast na shromáždění je předpokladem pro usnášeníschopnost shromáždění. Výše účasti na shromáždění je dána zákonem, případně smí být modifikována stanovami (modifikace směrem nahoru, tj. na vyšší počet či kvorum)

Jak často se musí konat shromáždění SVJ

Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich, neučiní li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.
Shromáždění je nutno svolat ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně 30 dnů před jeho konáním. Shromáždění se svolává pozvánkou v souladu se stanovami. Pokud k ní nejsou připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, je svolavatel povinen umožnit každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání, přičemž místo a čas musí co nejméně omezovat možnost členů se ho účastnit.

Hlasování na shromáždění

Každý z vlastníků jednotek má počet hlasů, který odpovídá velikosti jeho podílu na společných částech. Shromáždění je způsobilé k usnesení, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje dosažení většiny uvedené v zákonu, případně ve stanovách, pokud vyžadují vyšší počet hlasů; není-li hlasovací kvorum stanoveno, hlasuje se nadpoloviční většinou přítomných

Čtěte také:  Čipy pro otevírání vstupních dveří domu

Aktualizováno: 15. 2. 2017

Log in with your credentials

Forgot your details?