Prodej družstevního „bytu“

Prodej je ve skutečnosti převodem družstevního podílu, při němž nový nájemník (nový člen družstva), koupí získává členská práva a povinnosti v bytovém družstvu včetně práva k nájmu bytu. Vlastníkem bytu je bytové družstvo. S převodem práv k užívání družstevního bytu jsou též spjata menší rizika, než v případě bytů v osobním vlastnictví. Převod družstevního podílu má ale také pravidla, která je potřeba dodržovat.

Náležitosti smlouvy pro převod družstevního podílu

Ze smlouvy musí vyplývat výše ceny nebo způsob jejího určení. Dále musí být specifikován předmět smlouvy – družstevní podíl s uvedením specifikace bytu včetně jeho adresy a údajů o bytovém družstvu.

Všechny dluhy převodce vůči družstvu přecházejí při převodu družstevního podílu na nabyvatele – nabyvatel v podstatě vstupuje do stejného postavení vůči družstvu, v němž byl převodce. „V ideálním případě si převodce u družstva vyžádá potvrzení o bezdlužnosti a o tom, že není vedeno řízení o jeho vyloučení z družstva. Opatrný kupující by měl před uzavřením smlouvy takové potvrzení vyžadovat. Převodce může svoji bezdlužnost potvrdit kupujícímu také prohlášením ve smlouvě. Případnou nepravdivost prohlášení lze zajistit smluvní pokutou nebo zadržením části kupní ceny,” říká Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

Právní předpisy na obsah smlouvy o převodu družstevního podílu nekladou žádné zvláštní nároky. Může být tedy i velice stručná. Doporučuje se ale, aby byl mezi stranami sjednán termín pro vyklizení bytu a předání klíčů. V některých případech mají družstva k dispozici vzory smlouvy o převodu družstevního podílu.

Převod práv na nového majitele

Jakmile jsou dojednány všechny náležitosti převodu podílu, může dojít k převodu práv na nového majitele. Právní účinky převodu nastávají vůči družstvu dnem doručení smlouvy o převodu družstevního podílu nebo dnem doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy. Prodávající a kupující se mohou zároveň dohodnout na tom, jak si vzájemně nahradí případné přeplatky nebo nedoplatky z vyúčtování za dobu, kdy byt užíval ještě prodávající. Družstvo pak bude rozdíl z vyúčtování řešit již jen s novým členem družstva. Pokud se nedohodnou, provede družstvo rozúčtování ke dni převodu družstevního podílu, a to podle dodaných stavů měřidel, nebo podle skutečné klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období před a po termínu změny podle zvláštního právního předpisu. Tímto předpisem je vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. V souvislosti s převodem může být ze strany družstva účtován manipulační poplatek v řádech stovek až tisícovek korun.

Čtěte také:  Máte doma tisíc chlupů? Poradíme, jak zmírnit línání u psa

Vlastní prodej se uskuteční na základě dohody o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu. Následně s kupujícím družstvo uzavře novou nájemní smlouvu k bytu.

Při prodeji je potřeba myslet také na praktické náležitosti, jako je převod elektroměru a plynoměru na nového majitele, zrušení pojištění bytu apod. Prodejce má při převodu družstevního podílu také povinnost zaplatit daň z příjmu, pokud byla doba mezi nabytím podílu a jeho převodem kratší než 5 let. U fyzických osob jde o 15% daň ze základu daně.

V dnešní době nespornou výhodou prodeje družstevního „bytu“ je, že se neplatí daň z nabytí nemovité věci.

Co je důležité také vědět, zvažujete-li koupi nebo prodej družstevního „bytu“

Připravte se na to, že kupující může chtít vidět evidenční list, kde může zjistit například dosud nesplacenou anuitu. Kupující se také může ptát na plánované investice a úvěry družstva, na celkový technický stav bytového domu, apod.

Pokud je družstevní podíl ve společném vlastnictví manželů (případně jiných osob), je potřeba, aby smlouvu podepsali všichni tito společní členové. I v případě, že je byt psaný pouze na jednoho z manželů, ale jedná se o společný nájem bytu, musí dát k převodu podílu druhý z manželů písemný souhlas. Bez souhlasu se může manžel dovolat neplatného právního jednání.

„U některých družstev se lze setkat s tím, že mají ve stanovách uvedeno, že členy družstva nemohou být právnické osoby. Stanovy mohou obsahovat další podmínky pro osoby, které se mohou stát členy bytového družstva. Tyto podmínky by však nikdy neměly být diskriminační,” upozorňuje předseda svazu.

Napsat komentář