Předseda SVJ

předseda SVJ jako jednočlenný orgán • profesionální předseda SVJ • rozsah činnosti předsedy SVJ • rozdíl pojmů předseda SVJ a předseda výboru 

Předseda společenství vlastníků jednotek

 • Pokud stanovy připustí, může být statutárním orgánem SVJ namísto kolektivního orgánu (tzv. výboru) určený předseda. Jedná se o jednočlenný orgán, kdy tuto funkci může na základě smlouvy vykonávat i třetí osoba tzv. profesionální předseda společenství (jak fyzická tak právnická), která není členem SVJ.
 • Dříve podobnou funkci vykonával tzv. pověřený vlastník, kdy tuto funkci mohl vykonávat pouze majitel jednotky či podílu.
 • Touto osobou může být pouze plně svéprávná a bezúhonná osoba. Stanovy dále mohou určit i další podmínky, například mohou vyloučit způsobilost určité osoby k výkonu funkce v důsledku jejího úpadku, nebo mohou stejně jako doposud stanovit, že členem statutárního orgánu může být pouze vlastník jednotky.
 • Předseda společenství vlastníků jednotek jedná samostatně, a to na základě volby shromáždění SVJ. Výkon funkce předsedy je kontrolován kontrolní komisí či revizorem z řad členů SVJ. Jedná striktně na základě platného zákona, přijatých stanov SVJ a dle rozhodnutí shromáždění.
 • Délka funkčního období předsedy SVJ ani členů výboru není v NOZ výslovně upravena. Z ustanovení o spolcích však plyne, že není-li ve stanovách uvedeno jinak, je funkční období pětileté
 • Rozsah činnosti předsedy jakožto statutárního orgánu je určena na základě stanov a NOZ, přičemž zahrnuje zejména:
 1. kontrolu a dohled nad výkonem činnosti správce
 2. zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle zákona a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění
 3. zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost
 4. odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů
 5. připravuje podklady pro zasedání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství vlastníků, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství
 6. předkládá k projednání a schválení účetní závěrku
 7. zajišťuje řádné vedení písemností společenství a vede seznam členů
 8. sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby
 9. zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků
 10. zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství
 11. rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství vlastníků, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek
 12. za svojí činnost se zodpovídá shromáždění
Čtěte také:  Revizor SVJ

Pozor na záměnu pojmu předseda společenství vlastníků jednotek s předsedou výboru

Předseda výboru společenství je jedním ze členů výboru, kolektivního statutárního orgánu.

Předseda společenství je jednočlenný statutární orgán.

Kontakty

SVJprávník.cz