Pozemek u bytového domu – kam spadají pravomoce SVJ?

Správa bytového domu zahrnuje velmi široký rámec činností, mezi které mimo jiné patří i údržba příslušného pozemku. Jakým způsobem však režim správy pozemku funguje? Jaký vliv na úpravu a podobu pozemku mají vlastníci jednotek? A jak se právní úprava dívá na zásahy do údržby pozemku nezávislé na SVJ?

Pozemek, na kterém bytový dům stojí, je nutné udržovat. Estetická stránka věci je samozřejmě důležitá, většina vlastníků má zájem na tom, aby neupravený pozemek nehyzdil celkové vzezření domu. V každém případě je však nutné hlavně myslet na to, aby ledabylá údržba pozemku nevedla k vzniku právní odpovědnosti za škodu či jinou újmu. Stačí opravdu málo, například spadlá stará ztrouchnivělá větev z neudržovaného stromu, která poničí u pozemku stojící auto a SVJ musí hradit eventuálně vzniklou škodu. SVJ si údržbu pozemku může zajistit svépomocí, avšak nic nebrání tomu, aby si položku zahrnula do souboru poskytovaných služeb a najala si k tomuto účelu např. zahradnickou firmu.

Údržba pozemku? Jen toho vašeho

Ať už si údržbu pozemku SVJ zajišťuje jakkoliv, je nutné pamatovat na to, že správa domu a pozemku se vztahuje pouze na příslušný bytový dům a pozemek, jehož je bytový dům součástí. Vždy je nutné si ohlídat, kde končí pozemek pod správou SVJ a kde již začíná pozemek jiného bytového domu nebo příslušného města či vesnice. Svévolné zásahy na pozemku ve vlastnictví jiného jsou bez souhlasu příslušného vlastníka protiprávní a mohou vést až k soudním sporům. Výjimkou jsou pouze případy, kdy hrozí vlivy ze sousedního pozemku SVJ akutně škoda, kterou nelze jinak než svépomocně okamžitě odstranit (například nalomená větev stromu naklánějící se přes plot apod.), aby se předešlo případnému vzniku škody nebo újmy na zdraví. Nicméně i pokud by SVJ z dobré vůle, na vlastní náklady a s úmyslem zlepšit estetické vzezření okolí bytového domu chtělo provádět jakoukoliv údržbu vedlejších pozemků (stříhání keřů, stromů a tak dále), vždy nezbytné si předem opatřit souhlas příslušného vlastníka.

Čtěte také:  Vyvarujte se nejčastějších chyb a sjednejte si pojištění majetku, které vám skutečně k něčemu bude

Podoba pozemku? Projednejte na shromáždění

Jak již bylo zmíněno výše, správa pozemku patří do působnosti SVJ a v závislosti na úpravě ve stanovách (obvykle dle výše vynaložených finančních prostředků) o konkrétních úpravách rozhoduje statutární orgán či přímo nejvyšší orgán, tj. shromáždění. Jednotliví vlastníci mají proto možnost svou vůli ve věci podoby a úpravy pozemku vyjádřit primárně na shromáždění, či různými podněty statutárnímu orgánu. Pokud se však některý z vlastníků chce do úpravy pozemku zapojit přímo vlastní činností (od údržby záhonků po řezání stromů apod.), vždy si musí opatřit souhlas SVJ, aby se předešlo pozdějším případným sporům plynoucích z těchto nedovolených zásahů. Ačkoliv řešení svévolných úprav pozemku bytových domů není typickou materií civilních soudů, nelze vyloučit, že by vlastníkovi, který takto konal a za předpokladu úspěchu SVJ v konkrétním sporu, bylo nařízeno navrátit vše do původního stavu, případně nahradit způsobenou škodu. SVJ si však vždy musí položit otázku, jestli se v daném případě vůbec vyplatí tyto záležitosti řešit soudní cestou, obzvlášť s přihlédnutím k výši škody, která eventuálně vznikla.

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?