Platná legislativa i blížící se změny: Za co hrozí majitelům psů pokuta

Pořízení psa přináší majitelům mnoho radostí, ale také povinnosti. Mezi ty základní patří přihlášení do evidence chovatelů psů a očkování. Nově přibude povinnost mikročipu. Jaké jsou další povinnosti majitelů psů a v jakých případech mohou dostat pokutu?

Registrace psa a poplatek za psa

Majitel psa staršího tří měsíců je povinen v obci příslušné podle místa trvalého pobytu zaplatit poplatek za psa. Obce stanoví konkrétní výši poplatku obecně závaznou vyhláškou, ta činí až 1500 korun za jednoho psa za kalendářní rok. Majitelé psů, kteří pobírají invalidní, starobní, vdovský nebo sirotčí důchod a je to jejich jediný zdroj příjmu, platí snížený poplatek za psa ve výši až 200 korun ročně. Poplatek platit nemusí nevidomé, bezmocné či těžce zdravotně postižené osoby. „Nezaplatíte-li poplatek včas nebo ve správné výši, může ho obecní úřad zvýšit až na trojnásobek,“ vzkazuje majitelům psů Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Kde může být pes bez vodítka? Volné pobíhání psů má svá pravidla

Pravidla pro pohyb a prostory pro venčení a pobíhání psů mohou obce vymezit obecně závaznými vyhláškami. Volné pobíhání psů může být sankcionováno i podle zákona o pozemních komunikacích, podle kterého je vlastník nebo držitel domácího zvířete povinen zabránit jejich pobíhání po pozemní komunikaci. Za porušení této povinnosti může majitel dostat pokutu od 1500 do 2500 korun, strážník na místě může uložit pokutu až 2000 korun.

V lese je bezpečnější mít svého psa na vodítku. „Pokud venčíte psa ve volné přírodě, může se stát, že se pohybujete v honitbě, tedy na souvislých honebních pozemcích, na kterých lze provádět právo myslivosti. Dávejte si pozor, protože myslivecká stráž je oprávněna usmrtit v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého majitele pronásledují zvěř ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližší obydlené nemovitosti nebo jejího plotu,“ varuje Eduarda Hekšová. Za porušení zákazu volného pobíhání psů v honitbě navíc hrozí pokuta až do výše 30 000 korun. Myslivec ovšem nesmí usmrtit psy ovčáckých a loveckých plemen, dále psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební.

Čtěte také:  Rok 2018 a pronájem bytu. Zjišťovali jsme, kdy se vyplatí

Neuklízíte? Pokuta za psa je na cestě

S venčením souvisí i povinnost úklidu exkrementů na veřejném prostranství. Pokud majitel po svém psovi neuklidí exkrementy, hrozí mu podle přestupkového zákona pokuta za znečištění veřejného prostranství či veřejně přístupného objektu až do výše 20 000 korun.

Uzákoněna je i veterinární péče

Veterinární zákon ukládá chovatelům psů povinnosti týkající se sledování zdravotního stavu, zajištění vhodných podmínek chovu a označení pro identifikaci zvířete. Chovatelé jsou dále povinni v případě potřeby čtyřnohým přátelům poskytnout první pomoc a požádat o veterinární odbornou péči. Zároveň musí plnit povinnosti ke zdolávání nákaz nebo jiných onemocnění zvířat.

Pravidla pro očkování psů

Očkování psů proti vzteklině je také vyžadováno veterinárním zákonem. Psi ve stáří od tří do šesti měsíců musí mít být očkováni proti vzteklině a následně během celého života absolvovat pravidelně přeočkování. O tom musí chovatelé uchovávat doklad a na požádání předložit očkovací průkaz ke kontrole veterinárnímu lékaři.

Novela veterinárního zákona, která vstoupí v účinnost od 1. ledna příštího roku, stanoví, že očkování psa proti vzteklině bude platné pouze v případě, že pes bude označený mikročipem, případně čitelným tetováním, pokud bylo provedeno před 3. červencem 2011. Přestupky podle veterinárního zákona projednává krajská veterinární správa a za nesplnění této povinnosti může být majiteli psa uložena pokuta až do výše 20 000 korun.

Log in with your credentials

Forgot your details?