Omezení doby trvání smluv na dobu určitou či smluv automaticky prodlužovaných

V souvislosti s pohyby cen energií se na Energetický regulační úřad ve zvýšené míře obracejí spotřebitelé s dotazy na možnost ukončení smlouvy na dobu určitou před uplynutím doby jejího trvání.

Obecně lze smlouvu sjednanou na dobu určitou vypovědět pouze v případě, že si strany toto ve smlouvě sjednaly, jinak závazek skončí uplynutím sjednané doby. Energetický zákon od 1. ledna 2022 obsahuje § 11d, podle kterého se smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu uzavřená spotřebitelem na dobu určitou v případě, že doba dodávky přesáhne (vč. případného prodloužení) 36 měsíců, bude po uplynutí této doby považovat za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. To platí i v případě, že došlo k automatickému prodloužení doby trvání smlouvy (tzv. prolongaci), popř. kdy smluvní strany uzavřely dodatek ke smlouvě, kterým se doba trvání závazku prodloužila. Pokud jde o smlouvy uzavřené před 1. lednem 2022, doba 36 měsíců se počítá až od 1. ledna 2022 (viz čl. II bod 6 zákona č. 362/2021 Sb.). Smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu uzavřená se spotřebitelem na dobu určitou před 1. lednem 2022 se tak bude považovat za smlouvu na dobu neurčitou nejdříve po 1. lednu 2025. Tento následek nastane bez ohledu na to, zda dodávka již probíhala před tímto datem. Podle § 1999 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platí, že smlouvu na dobu neurčitou lze zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.

Napsat komentář