Komentujeme: Rekonstrukce v družstevním bytě

Z podstaty principů družstevního bydlení platí pro rekonstrukci v družstevním bytě odlišná pravidla než u bytu v SVJ. Mezi časté dotazy patří, zda a za jakých podmínek má v souvislosti s rekonstrukcí zástupce družstva právo vstupu do bytu, případně je-li možné udělit členu družstva za nedodržení podmínek určitou finanční sankci.

Zpřístupnění družstevního bytu upravují stanovy družstva, případně občanský zákoník

V případě zpřístupnění (prohlídky) družstevního bytu je nutné postupovat podle úpravy ve stanovách vašeho bytového družstva. Pokud úprava ve stanovách chybí, pak je nutné postupovat podle § 2219 občanského zákoníku, který stanoví, že zpřístupnění bytu je nájemce povinen umožnit za účelem prohlídky bytu či provedení opravy a údržby bytu, a to po předchozím oznámení (v přiměřené době).

Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

Ve kterých případech lze za nedodržení podmínek rekonstrukce udělit členu družstva pokutu?

Pokutu členovi nelze bytovým družstvem udělit, její udělení by bylo v rozporu se zákonem, neboť zákon to v tomto případě nepřipouští. Není ale vyloučena náhrada vzniklé škody.

Jiná situace by však nastala, pokud by byla smluvní pokuta upravena ve stanovách (viz § 2254 občanského zákoníku). Je ale možné členovi bytového družstva udělit výstrahu před vyloučením za neplnění si svých povinností daných zákonem nebo stanovami bytového družstva a následně člena vyloučit, pokud nesjedná nápravu obsaženou v odůvodnění výstrahy před vyloučením.

Autor: JUDr. Ivana Šimonková, SMBD

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner