Kdy vám bude vyplacen přeplatek z vyúčtování služeb za předchozí rok?

Vyúčtování služeb za předchozí rok vám mělo být podle zákona doručeno do 30.4. Tak stanoví zákon § 7 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty).  Nejvíce dotazů nyní směřuje k termínu, do kdy vám bude vrácen přeplatek z vyúčtování služeb za předchozí rok.

Vrácení přeplatků za služby

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků v bytech a nebytových prostorech upravuje zákon č. 67/2013 Sb., § 7: Skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb. Pokud tedy bylo vyúčtování doručeno v dubnu, což je nejběžnější řešení, přeplatek může být vrácen až v srpnu.

Může být přeplatek vyplacen dříve?

Od následujícího dne po doručení opravného vyúčtování se počítá lhůta 30 dnů pro podání námitek. Pokud by někdo ve vztahu ke svém vyúčtování uplatnil námitku, která by byla shledána jako oprávněná, muselo by se přepočítat vyúčtování i ostatním vlastníkům. Pak by tedy byly přeplatky jiné.

K výplatě přeplatků během reklamační lhůty lze přistoupit pouze tehdy, pokud máte od všech vlastníků podepsaný souhlas s vyúčtováním + vzdání se reklamace. Vzhledem ke komplikovanosti a časové náročnosti získat od všech členů požadované souhlasy, nebývá tato možnost nějak výrazněji využívána.

Standardně začínají být přeplatky vypláceny nejdříve až po uplynutí této měsíční lhůty pro podání námitek.

Zkontrolovali jste si aktuálnost účtu?

Přeplatky jsou automaticky zasílány na účet, který je uveden na vyúčtování. Praktické je například v rámci shromáždění upozornit členy, aby si zkontrolovali, zda je účet, který uvádějí, stále aktuální. Tím předejdou zdržení ve výplatě přeplatků, které se jako nedoručené vracejí a musí být opakovaně zasílány.

Čtěte také:  Dlouho očekávaná novela občanského zákoníku usnadní společné fungování družstev a vlastníků v jednom domě

Čtyřměsíční lhůta platí i pro úhradu nedoplatku

Pokud například bylo předáno vyúčtování v nejzazším termínu 30.4., musíte nedoplatky uhradit do 30.8, tedy do čtyř měsíců do doručení vyúčtování.

1 komentář u „Kdy vám bude vyplacen přeplatek z vyúčtování služeb za předchozí rok?“

  1. Podotýkám, že zákonem “optimisticky” stanovená lhůta čtyř měsícú od doručení vyúčtování nemusí být dostačující. V reálném světě může být taková lhůta až dvakrát delší.

    V první řadě autor článku ignoruje skutečnost, že třicetidenní lhůta po doručení vyúčtování není (pouze) lhůtou pro podání námitek. Jde shodně o lhůtu k podání výzvy k doložení nákladů a nahlédnutí do podkladů. Jestliže příjemce služby si vyžádá podklady na samém konci třicetidenní lhůty, poskytovatel má zákonnou lhůtu 30 dnů k tomu aby této žádosti vyhověl a příjemce má dalších 30 dnů na to, aby se rozhodl zda podá námitku. To již uplynulo 90 dnů a jsme na konci července.

    Na vyřízení námitky má poskytovatel opět 30 dnů (konec srpna). Pokud námitce bylo vyhověno a muselo být doručeno nové (opravné) vyúčtování jednomu nebo více příjemcům, pak celé kolečko musí proběhnout znovu: opět se čeká 30 dnů zda bude podána námitka, nebo výzva k doložení podkladů (konec září). Běží lhůta k poskytnutí podkladů (konec října), pak měsíc čekání na případné námitky k opravnému vyúčtování (konec listopadu) a ještě max. 30 dnů na vyřízení námitek (a jsme na konci prosince).

    Celkově tedy ode dne doručení (prvního) vyúčtování až po finanční vypořádání může uběhnout doba osmi měsíců, aniž by došlo k jakýmkoliv průtahům či k porušení zákona. A to ještě neprobírám možnost, že ani druhé (opravné) vyúčtování není bezvadné a obsahuje chyby, které opět některý z příjemců služeb namítne …

    Odpovědět

Napsat komentář