Jak postupovat při změně prohlášení vlastníka

Prohlášením vlastníka je jasně určeno, které části domu jsou určeny pro výhradní užívání vlastníkem bytu a které mají sloužit všem. Běžně dochází k situacím, kdy je nutné v prohlášení vlastníka provést změnu. Postup pro změnu prohlášení vlastníka je popsán v ustanovení § 1169 občanském zákoníku.

Prohlášení vlastníka provází bytový dům po dobu celé jeho existence

Po zrušení zákona o vlastnictví bytů je prohlášení vlastníka upraveno občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a podrobněji také v nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

Prohlášení zpracovaná v době účinnosti zákona o vlastnictví bytů, tj. od 1. 5. 1994 do 31. 12. 2013 zůstávají i nadále v platnosti. Pokud se během správy bytového domu objeví nejasnosti, zda určitý prostor je společnou částí či zda je součástí jednotky, je třeba nahlédnout právě do zákona o vlastnictví bytů a judikatury, která byla k příslušným ustanovením zákona vydána.

Jaké důvody pro změnu v prohlášení vlastníka jsou nejčastější?

„Typickým příkladem je změna pravidel pro správu domu a užívání společných částí, změna funkčního určení některé společné části, změna účelu užívání bytu nebo nebytového prostoru a sloučení či rozdělení bytu. Souhlas všech je nutný v případě, že má dojít ke změně spoluvlastnického podílu na společných částech všech vlastníkům, například přístavbou, nebo pokud má dojít ke změně poměru výše příspěvků, v jakém vlastníci hradí náklady na společné části.“ říká Kateřina Horáková ze Svazu českých a moravských bytových družstev. Tato pravidla pro změnu prohlášení vlastníka se uplatní i pro změny prohlášení zpracovaných podle zákona o vlastnictví bytů.

Pokud je změna prohlášení vlastníka platně odsouhlasena, zpracuje správce domu (uvedený v prohlášení, vlastník s nadpolovičním podílem v domě nebo společenství vlastníků) úplné znění prohlášení vlastníka a doručí ho příslušnému katastrálnímu úřadu. Pokud v domě vzniklo společenství vlastníků, zakládá se prohlášení vlastníka také do sbírky listin rejstříkového soudu, u kterého je společenství zapsáno.

Čtěte také:  Jak odvzdušnit radiátor? Vzduchové bubliny umí potrápit

Kdo a jak musí rozhodnutí o změně prohlášení vlastníka odsouhlasit?

Změna prohlášení může proběhnout buď na základě dohody vlastníků jednotek, v souvislosti se stavebními úpravami v domě, nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Zda je pro změnu prohlášení vlastníka nutný souhlas všech vlastníků, nebo zda postačí shoda jen části z nich záleží na tom, co je obsahem změny. „Nadpoloviční většina všech hlasů vlastníků jednotek v domě postačí ke změně, jestliže se změna týká:

  • společné části, při které se nemění velikost podílu na společných částech (je však vždy nutný souhlas dotčeného vlastníka v případech, kdy se má změna dotknout společné části výlučně jím užívané;
  • účelu užívání bytu na základě žádosti vlastníka nebo
  • pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, jsou-li určena v prohlášení,

tj. jedná se o změny, které nemění spoluvlastnické podíly nebo poměr výše příspěvků,“ doplňuje Kateřina Horáková ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

Napsat komentář