Co musí prohlášení vlastníka ze zákona obsahovat?

Prohlášení vlastníka představuje komplexní dokument, který určuje nejen základní technické rozdělení domu, ale je také základním souborem informací pro správu domu a pozemku. Prohlášení vlastníka je upraveno občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a podrobněji také v nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

Jaké údaje jsou v prohlášení vlastníka povinné?

  • údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území,
  • údaje o každé jednotce: pojmenování a označení každé jednotky, její typ a umístění,
  • určení a popis společných částí nemovitosti („společné části“) a určení, které společné části jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
  • určení velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech,
  • údaje, jaká věcná a obligační práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na (všechny nebo některé) vlastníky jednotek,
    údaje identifikující původního vlastníka,
  • datum a místo vyhotovení prohlášení a podpis(y) příslušné osoby nebo osob,
  • pravidla pro správu domu a užívání společných částí,
  • určení osoby prvního správce.

Povinnou přílohou prohlášení vlastníka jsou půdorysy všech podlaží, popř. jejich schémata určující polohu jednotlivých bytů a nebytových prostorů a společných částí, s údaji o podlahových plochách všech bytů a nebytových prostorů.

Pravidla pro obsah prohlášení, kterými se vymezovaly jednotky do 31.12.2013, obsahoval zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Kdo prohlášení vlastníka zpracovává?

„Prohlášení zpracovává vlastník budovy, ať už jde o developera nebo bytové družstvo, které hodlá byty převádět do vlastnictví svým členům. Zpracovat ho také může více vlastníků, pokud se rozhodnou podílové spoluvlastnictví domu přeměnit na spoluvlastnictví bytové,. V těchto případech je nutné, aby se na obsahu prohlášení shodli všichni spoluvlastníci,” říká Kateřina Horáková ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

Napsat komentář