Rozpočet SVJ, fond oprav

Úvod Fóra Všechny kategorie Finance Rozpočet SVJ, fond oprav

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #27878 Odpovědět
   Jirka
   Host

   Dotazuji se na důsledky nečinnosti SVJ ve vztahu k rozpočtu SVJ a shromáždění SVJ.

   Jelikož výbor SVJ nepředložil ani na výzvu rozpočet na kalendářní rok a schválení výsledků jeho plnění (§15 z.č. 366/2013 Sb.) a dále nezpřístupnil zápis ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ (více než měsíc), nepodepsal majitel bytu nové evidenční listy.

   Má majitel bytu povinnost hradit fond oprav a pokud ano, pak v jaké výši? Podle původních evidenčních listů, nebo podle ev. listů které majitel nepodepsal pro překážku na straně výboru SVJ? Lze nastalou situaci řešit zálohovou platbou?

   Podle jakého institutu řešit nečinnost výboru SVJ (nepřebírání doporučených dopisů, nesvolání výboru a shromáždění SVJ ve frekvenci dle stanov, neposkytování součinnosti majitelům bytů, neřešení problémů v domě)? Bezdůvodné obohacení, porušení povinnosti při správě cizího majetku?

   Jestliže někteří majitelé bytů nehradí včas fond oprav a zálohy na služby, je povinnost vymáhat úrok z prodlení ať už po majiteli bytu (protože nehradil včas), nebo po výboru SVJ (protože nesvolal shromáždění, schůze výboru, nepředložil rozpočet ani jeho plnění a způsobil tak nepodepsání ev. listů)? Předpokládám že ano, na základě činnosti SVJ jako “řádného” hospodáře.

   Máte judikaturu k těmto oblastem?

  • #27879 Odpovědět
   MilanMkujbcmku03375
   Host

   Pro upřesnění – jste majitel bytu, tedy člen společenství vlastníků nebo nájemce? Pokud nájemce, s většinou problémů Vámi uvedených nemůžete dělat nic, neboť nejste členem společenství, tím je za Vámi užívaný byt jeho majitel. Jinak odpovědi na otázky ve věci např. svolávání schůzí atd. naleznete v novelizovaném občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.

   P.S. Jste-li nájemce, příspěvek do “fondu oprav” se Vás netýká, to je povinnost vlastníka bytu.

  • #27881 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   V první řadě se mýlíte ohledně právního předpisu č. 366/2013 Sb.. Nejedná se o zákon, nýbrž o pouhé nařízení vlády. Co je tam uvedeno o rozpočtu a jeho schvalování není právně závazné pro nikoho.

   Dále se mýlíte v pojmech: neexistuje žádný “fond oprav”. Ten by si mohlo zřídit např. bytové družstvo, a naplňoval by se z daňově účinných příjmů/výnosů družstva – tedy nejspíše z přijatého nájemného.

   Zda majitel podepsal nějaké “evidenční listy” je naprosto bezvýznamné. Neznám žádnou povinnost vlastníka jednotky, která by se snad měla odvozovat z podpisu jakéhosi “evidenčního listu”.

   Vlastník jednotky je vždy povinen hradit příspěvky na správu domu a zálohy/doplatky na služby. Tato povinnost existuje ze zákona. Povinnost hradit předepsanou částku v předepsané výši vzniká zpravidla doručením předpisu plateb, případně i odmítnutím takový předpis převzít.

   Nečinnost členů výboru je možno nejlépe vyřešit jejich odvoláním a volbou jiných osob. Zákon bohužel nezná žádné tresty ve smyslu bičování, kamenování, vystavení hříšníka na pranýři, potápění v koši do vody, atd..

   Jestliže nastalo bezdůvodné obohacení a Vy jste bezdůvodně ochuzenou osobou, pak to samozřejmě můžete řešit. Neuvedl jste ovšem žádné podrobnosti; odpověď tedy nemůžete dostat.

   Pokud došlo k porušení povinností při správě cizího majetku, jste povinen tvrdit a prokazovat, že (1) správce majetku (SVJ) porušil zákonem uloženou nebo smluvně převzatou povinnost spravovat cizí majetek, (2) že Vám způsobil škodu, a že (3) škoda je v příčinné souvislosti s porušením povinnosti správce. Při tom se posoudí zda máte i Vy podíl na vzniklé škodě, např. z důvodu Vaší nečinnosti. Opět platí že na zcela obecný dotaz nemá smysl odpovídat.

  • #27911 Odpovědět
   Jirka
   Host

   Jedná se o prováděcí dokument k novému občanskému zákoníku, tedy opora v zákoně tu je.

   Vlastník bytu má povinnost hradit SVJ určité náklady a zálohy na energie. Problém ale je, že v tomto případě nemá na základě čeho. Zápis ze shromáždění vlastníků dlouhodobě chybí, evidenční listy nepodepsal, návrh rozpočtu není a není ani schválení jeho plnění za předchozí období.

   Pochopil jsem, že soudy se po rozpočtu ptají, právě v případech občanskosprávního sporu. Ale tady žádný není.

   Kromě toho ne každý člen SVJ je odborně zdatný a tak se obrací na uživatele bytu místo na majitele bytu i v případech, kdy jde o odpovědnost majitele bytu a ne uživatele bytu.

   Jak tedy nastalou situaci řešit, když nemá majitel bytu podklady, které by měl ze zákona, resp. nařízení vlády, mít?

   Jsou na zpřístupnění nebo zaslání zápisu ze shromáždění vlastníků jednotek a schůze výboru nějaké lhůty? Jaká je závaznost “neznámých” výstupů z těchto jednání?

  • #27918 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Jirko, mýlíte se ohledně nařízení vlády. Jestliže jde pouze o prováděcí (podřízený) právní předpis, jak jste napsal, pak  v zákoně by muselo být výslovně uvedeno zmocňovací ustanovení, které by opravňovalo vládu uložit určitou povinnost nad rámec zákona.

   Takové zmocňovací ustanovení však zákon neobsahuje. Takže platí co jsem napsal: Nařízení vlády si v této části můžete strčit za klobouk, protože neukládá nikomu žádnou vymahatelnou povinnost.

   Pokud vás zajímají zápisy ze shromáždění, SVJ je povinno je archivovat (včetně pozvánek a hlasovacích listin). Můžete do těchto dokladů nahlížet podle § 1179.

   Mýlíte se však naprosto, pokud se domníváte, že zápis ze shromáždění obsahuje nějakou vymahatelnou povinnost pro vlastníka jednotky. Zápis ze shromáždění pouze dokládá rozhodnutí nejvyššího orgánu právnické osoby, a toto rozhodnutí je závazné pro výbor. Je pak povinností členů výboru právně jednat za SVJ a prokazatelně vyzvat vlastníky jednotek ke splnění povinností, které byly shromážděním odhlasovány.

   Pouhá existence zápisu ze shromáždění nemá sama o sobě pro vlastníka jednotky žádné právní účinky. Nejde o právní jednání právnické osoby SVJ vůči svému členovi ani vůči vlastníkovi jednotky. Ostatně vlastník jednotky nemá zákonnou povinnost ani účastnit se shromáždění, ani dodatečně studovat zápisy ze shromáždění.

   Opakujete mylná tvrzení o jakémsi rozpočtu a evidenčním listu. Pokud tyto listiny jsou nějak definovány ve stanovách vašeho SVJ, najděte si to tam. My neznáme vaše stanovy.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 vlákna odpovědí
Odpověď na: Rozpočet SVJ, fond oprav

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Cookie Consent with Real Cookie Banner